Angående Jes Arbovs skrivelse till MI om rättsprocesen

Med anledning av den pågående rättsprocessen har Jes Arbov skrivit ett öppet brev till rådet för MI 2016-05-07:

"Martinus har eksplicit forpligtet rådet til at følge analyserne i Det Tredie Testamente, og rådsmedlemmerne er forpligtet til at acceptere Strukturen for at kunne sidde i rådet."

(Martinus har explicit förpliktigat rådet till att följa analyserna i Det Tredie Testamentet och rådsmedlemmarna är förpliktigade att acceptera Strukturen för att kunna sitta i rådet.)

Martinus har själv sagt:

"Man skal arbejde sig hen til at være så udviklet, så human, at det man siger - det er lov. Det må blive et led i skoleundervisningen, at man må holde sine løfter..." (Strukturen 5.3.74)

(Översättning: Man skall arbeta sig fram till att vara så utvecklad, så human, att det man säger – det är lag. Det måste bli ett led i skolundervisningen att man måste hålla sina löften…”)

Det ovanskrivna kommer från ”Strukturen”, principer som Martinus fram till sin bortgång undervisade rådet om och som finns upptagna på band. Dessa love/lagar skall följas av Martinus Andligtvetenskapliga Institut, NU och i FRAMTIDEN!

Citatet ovan av Martinus stödjer det som Jesus en gång sa:

Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; hvad der er ud over dette, er af det onde.” Matteus 5:37

(Översättning: ”…sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.”)

Nu är det ju inte ens fel att två träter, säger säkert vän av ordning. Nej, det kan ju vara riktigt. MEN det är alltid den som har makten och pengarna som har övertaget och oftast vinner eftersom de kan dra sin sak hur långt som helst genom rättsliga instanser. På det sättet kan man trötta ut motståndaren och till slut erbjuda en förlikning som en slags eftergift och därmed gå ur striden som vinnare med en eller annan miljon som bonus i sin redan så stora kassakista. Så är det så gott som alltid. Sett ur det korta perspektivet. Ur det långa perspektivet får de själva senare skörda sin karma. Och speciellt när de spelar hasard med andras pengar som getts som gåva för andra ändamål än att bedriva rättsaker!

Har man då hamnat i en sådan rättstvist mot en styrelse som inte följer de egna överenskomna reglerna i Strukturen utan tar sig den orättmätiga rättigheten att plötsligt göra sig till överordnad, så har den som på detta sätt blir till underordnad inte mycket att sätta emot. Då säger kanske kosmologistuderanden att ”ja, ja, men man måste ju lära sig att finna sig i allt” och ”vända den andra kinden till”, för det menar man att Martinus har skrivit. Och det har han ju, men så har han också förtydligat dessa fraser med:

"Varje människa är utsatt för att komma i beröring med dessa ords princip varje dag. (...) Att ta orden alldeles bokstavligt och praktisera dem till hundra procent skulle inbjuda andra att skada en. 
I vår tid skulle det t.ex. innebära, att en sådan tänkt individ skulle bli underkuvad och berövad allt den ägde
. Men försynen har skapat en zon, där det vi kallar rättsväsen, polis och myndigheter, sörjer för ett beskydd av väsen på de områden, där det annars skulle vara självutplånande att 'vända andra kinden till, när man blir slagen på den högra'. (...) Först när vi kommer fram till den beskyddande zon där nämnda kärleksprincip börjar göra sig gällande, kommer den nya principen till synes: Vänd andra kinden till...', vilket betyder att man ska vända klokskapen, visdomen eller förståndet till." (Kosmos 1976, stenografisk återgivning)

Nu vet ju alla som lever på denna planet att "rättsväsendet" inte fungerar som det vore önskvärt idag för våra lagar släpar efter.

Som Martinus påpekat att visst har statsmakten och rättsväsendet till uppgift att skydda individen med lag och rätt, men dessa lagar släpar alltid efter rent moraliskt:

”Men då jordmänniskorna ännu inte är fullkomliga, kan deras allkärlek och därmed deras statsmakt inte heller vara fullkomlig utan måste vara begränsad till vad allmänheten i dag anser vara rätt och moral.” LB I st.9

Och därför är det ju naturligt att man, som Fyrklövern nu gör, inte låter sig stanna vid att vara en krypande slavnatur!

"'Guds avbild' kan inte utgöras av den kuvade och för sin 'herre' krypande slaven, liksom den naturligtvis inte heller kan utgöras av det brutala, allt förtryckande och slavpiskande 'herreväsendet'." Livets Bog IV st. 1493

Så nog har vi all rätt att försvara oss! Göra fredligt motstånd! Och protestera! Och kritisera!

Och vi skriver under på Jes Arbovs utmärkt logiskt strukturerade öppna brev till MI:

"Ved at undsige sig og nægte at handle i overensstemmelse med analyserne, handler rådet på egen hånd imod Strukturen, og det må da gå af (citat 007, 010, 013). "

Marja och Anders

Martinusportal.se

1876 visningar
© Averbis förlag | Kontakt