Den djupaste och innersta förklaringen till cancer

Den djupaste och innersta förklaringen till cancer

Som vi kan se av mitt föregående inlägg menar Martinus att cancer kan ärvas och beror därmed inte på någon karma. ("Cancer behöver inte vara karma utan kan ärvas!")


Men det är också möjligt att utveckla cancer i vår egen organism av olika skäl, som jag här kommer att lägga fram från litteraturen. 
I en av sina sista föredrag, som återges här i artikeln "Kristi återkomst Hjälparens ankomst", säger Martinus att många cancersjukdomar i våra celler beror på att man sprängt atomkärnan och släppt den fri. "Det är den djupaste och innersta förklaringen till cancer":

"Jorden saboteras med atomkraft, och anhopningen av avfallet är som en förstoppning i dess organism
Med atomkraften har man förstört mycket. Där har världen kommit in i något felaktigt som måste rättas till av högre krafter. Man har sprängt atomkärnan, och det skulle man aldrig ha gjort. Då började man sabotera jorden. Då blev jorden faktiskt "mikrosjuk", dvs. sjuk i sitt inre. Det visar sig nu att de krafter man använder är så förskräckliga, förödande och dödsbringande. Det finns en mängd atomavfall, och det kan inte gå in i kretsloppet. Jorden är en levande organism liksom vi. Allt det som finns inne i oss skall bli avföring och gå in i kretsloppet. Människorna har bromsat något så att avfallet anhopas och atomkraften strömmar ut.

Atomkraft och cancersjukdomar
Atomkraften är så våldsam, så kolossal så gigantisk i förhållande till en människas kraft! Denna kraft är en förmåga som ger liv, den är helande och livgivande för planeten. Den är '"makrokosmisk livskraft". Vi har något liknande i oss som jag kallar "mellankosmisk livs kraft".
Denna atomkraft har sluppit ut och förorsakar cancer i celler inne i jordmedvetandet, dvs. i människorna. När människorna får någon av den i sig, blir resultatet att cellerna växer omåttligt. De får en kraft, en så kolossal växtkraft att det bildas svulster. Detta är den djupaste och innersta förklaringen till cancer. Det kan uppstå många andra cancersjukdomar, men de är inte så farliga. Den verkligt besvärande cancern kommer av att man har gått löst på jordens inre livskraft, som skulle vara jordens livskraft allena och inte människornas. Vi har vår egen livskraft som helar våra sår osv. Människorna kan bota en del cancersjukdomar, men denna verkliga djupaste cancer kan de inte eller endast med mycket stor svårighet bota."

I artikeln "Andligt självmord" (K 00/2) kan man läsa om laster som också orsakar cancer och långvariga skador på våra andliga kroppar. Och därmed också för våra efterkommande liv och talangskapelsen av t.ex. våra lungor m.m.:

"De största laster som människorna har vant sig vid 
Något av det som i särskild grad kommer att göra människorna "sinnesslöa" i framtiden är självklart de största laster som de har vant sig vid i den nuvarande tillvaron. De största lasterna, vad är då det? Vad är en last? En last är att handla helt dåraktigt med sina dyrbara gudomliga organ.

Det är helt dåraktigt att man stoppar gift i sin mage, där det skulle vara hälsosam och underbar föda. Det är dåraktigt att fylla sig med giftiga ämnen. Gör man då det? Ja, vad är alkohol? Vad är narkotiska medel? Alla dessa giftämnen är i väldig grad psykiska energier, som därför inverkar direkt på de psykiska kropparna.

Man ser att en hel mängd människor genom tobaksrökning har vant sig vid att i väldig grad fylla sina lungor med giftiga utdunstningar. De vänjer sig vid att, så att säga, inte kunna leva utan att de skall ha detta mycket giftiga tillstånd i sina lungor.

Nu börjar läkarna säga att detta kan ge upphov till cancer. Ja, det kan det förvisso lätt ge upphov till! Men detta är ingenting i jämförelse med vad det åstadkommer på de psykiska kropparna! Man skall ju inte tro att därför att det utlöser sig i cancer, så är det slut därmed. Vad betyder det när en sådan cancerpatient dör? Tror man då att han är färdig? Det är han alls inte! Om det har nått därhän att det blivit cancer, och om det har blivit så allvarligt att det dödar, att det dräper människans fysiska tillvaroförmåga, då har det inne i den psykiska strukturen åstadkommit en underminering av talangen for andning och en underminering av de talanger som skulle skapa lungor. Den talang på vilken andningen grundar sig har underminerats. Den undermineras varenda gång man tänder och röker en cigarett."

Vår köttkonsumtion är den största orsaken till den globala miljöförstörelsen. Och, enligt Livets Bog, även till de överfulla sjukhusen, eftersom:

"Köttätning är nedbrytande för den mänskliga organismen
Människorna har också fördärvat smaken på många andra områden, de har t ex fått smak för animalisk föda och har skapat en hunger efter kött, som dock är ett slags näringsmedel. Det kan ge en viss tillfredsställelse eller mättnad i motsats till sprit, som inte har med näring att göra. Det är så utbrett att äta animalisk föda, att de som inte gör det, i stor utsträckning betraktas som särlingar. Den andliga och efter hand också den fysiska vetenskapen påvisar att intagande av animalisk föda är orsak till nedbrytning av den mänskliga organismens därför att den alls inte är lämpad för animalisk föda: Människan med sin väldiga intellektualitet är för högt utvecklad för att intaga dessa likämnen. De är direkt dödsbringande, men här har man fördärvat reaktionsförmågan. Om man nu serverade människokött, skulle sinnena reagera helt förfärligt, ty där är de ännu i behåll och verkar till hundra procent annars skulle man ju vara kannibal. Om man serverar stekt lever och säger att det är av honom som dog där, och det är hjärtat av henne som dog i cancer där, då tror jag nog att sinnesförmågan skulle reagera som den skulle. Men när man serverar något av ett lik från ett djur, då gör det inte något, då reagerar man i allmänhet inte alls. Detta säger jag inte för att kritisera dem som äter kött, men för att upplysa dem som gärna vill veta hur det hela förhåller sig.
[…]
Man kan inte plötsligt skapa om dessa olika människors föreställningar till det riktiga. Det måste ta sin tid. Det kommer att skapas skolor, universitet och läroanstalter, där man uteslutande kommer att få utbildning i andlig vetenskap, i psyke, i tankegång och tankematerier och i att lära sig se hur dessa reagerar för att därigenom komma till klarhet över vad man skall tänka och vad man inte skall tänka: Här får man förmåga att reglera sitt liv och sin tankegång, när man kan se var man tänker fel om andra människor, var man har en giftig tankegång. Det är giftigt inte bara för de väsen som är föremål för ens tanke, det är giftigt också för ens egen organism. Vår tanke består av olika slags tankeenergier. En del av dessa energier verkar direkt på magsystemet en del på lungsystemet, hjärtat och blodsystemet, andra på hjärn- och nervsystem, åter andra på könsorganen, en del verkar på skelettet och andra på hud och muskulatur. Alla tankearterna har en reaktionsförmåga inne i organismen, och om de förekommer i överdimensionerat eller i underdimensionerat tillstånd, så breder de ut sig till de andra områdena, där de inte har något att göra, och där börjar de många olika sjukdomarna. En ond tanke eller ett permanent hat mot en person kan till sist utvecklas till en väldig cancersvulst." Martinusartikel "Sinnesdefekter" K 9/92 

Det är blodets tanke-elektrifiering som är fundamentet för vår hälsa, menar Martinus i boken "Bisättning", kap 43. 
Och vad vi människor oftast inte tänker på är att våra osunda eller giftiga tankar kan utveckla cancersvulster i vår kropp:

"Den kosmiska forskaren har därför genom att iakttaga mikrokosmos i sin egen fysiska organism tillgång till att se avslöjandet av eller lösningen på inte blott nattens lysande stjärnmysterium eller makrokosmos, utan han blir också vittne till sin egen identitet som den suveräne härskaren i ett stjärnsystem bestående av åtskilliga galaxsystem. Han förstår att hans organism är ett universum som fullständigt genomträngs av hans ande, vilket vill säga av hans medvetande och tankekraft. Han inser att hans organism är partiklar och tomrum och att dessa partiklar utgör galaxsystem som han utifrån sin mellankosmiska syn ser som organ. En partikelgrupp utgör hans hjärta, en annan hans lungsystem osv, och varje organ är ett system i samarbete och växelverkan med de andra systemen i den helhet som är organismens universum. 

Alla galaxsystemen styrs och leds av vårt medvetande, dels automatiskt och dels viljemässigt. Partiklarna styrs från tomrummet, som genomströmmas av vår ande och tankekraft, som åter styrs av våra önskningar och begär. Dessa önskningar och begär framträder som mikroelektriska krafter och utlöses av vårt övermedvetande genom undermedvetandet till vårt dagsmedvetande. Denna vår medvetandekraft eller mikroelektriska kraft förs genom vår hjärna, som utgör ett speciellt inrättat eller uppbyggt galaxsystem till vår nervgalax, varigenom medvetandekraften genom uppmagnetisering av blodet förs till alla de övriga galaxsystemen med deras partiklar och tomrum. Hjärngalaxen är det högst utvecklade systemet i vår fysiska organism eller vårt jags universum, eftersom den är organet för överföring av vårt medvetande och vår vilja till organismen och likaså för överföringen av vår genom den fysiska upplevelsen skapade serie av tankebilder tillbaka till vårt under och övermedvetande, som finns i den osynliga världen eller det vi kallar tomrummet.

Tankekraft, sjukdom och hälsa
Vad kan vi nu se härav? Vi kan se att vi med hela vår tankefunktion upprätthåller våra organs och vår organisms hälsa och välbefinnande. Eller också att vi förorsakar ohälsa, sjukdom, nedbrytning, ja, kanske fullständig förstörelse av vissa organ, kanske av hela organismen. När vår tankekraft via hjärna och nervsystem genom blodet genomtränger och uppmagnetiserar alla våra organ, betyder det naturligtvis att den tränger in i dessa organgalaxer, vars tomrum och partiklar påverkas därav. Och likaväl som vår tankekraft kan vara livgivande och uppbyggande impulser, kan den också vara av så negativ art att den åstadkommer oreda, ja, rent av katastrofer i våra organgalaxer. Om en människa är i stånd att leva i den oändliga kärlekens tankekraft, verkar denna stärkande och hälsobefordrande på alla galaxerna eller vintergatssystemen i organismen. En människa med en sådan tankegång kan inte få någon mentalsjukdom och är också på grund av sina tankar mycket beskyddad mot fysiska sjukdomar. Men väsen vilkas medvetande är vad vi kallar mörkt, dvs. fullt av vrede, hat, svartsjuka, bitterhet och irritation m.m. utfyller tomrummet i sina organgalaxer på ett mycket negativt sätt, vilket också är fallet, om än i andra variationer, när det gäller den form av mörkt medvetande som vi känner som sorg, rädsla, depression och stress. Mörka tankearter vållar oreda i våra organgalaxer, varav varje enskilt system har sina partiklar som alls inte tål att komma i beröring med partiklar från en annan galax. Det uppstår explosioner, världskatastrofer i vårt universums galaxsystem, i ett eller flera i förhållande till tankarnas art. Därigenom slungas vissa partiklar rent av in i områden där de inte hör hemma. Organismens upphov får i sitt mellankosmiska perspektiv eventuellt uppleva verkan som utslag, inflammationer eller sår. Om en människa är utsatt för en stor nervpress med besvikelser och bekymmer kommer det känslopartiklar från lunggalaxen in i maggalaxen, och det uppstår magsår. Om det kommer partiklar från maggalaxen in i lunggalaxen uppstår lunginflammation eller någon annan lungsjukdom. Partiklar från lunggalaxen kan, om de kommer in i hjärngalaxen eller in i andra av organismens galaxer, bli orsak till cancersvulster inom dessa områden. Om det samtidigt också kommer partiklar från maggalaxen, kan svulsterna bli mycket ödeläggande och medföra döden. Vilsegångna partiklars inträngande i galaxer där de inte hör hemma, är orsaken till alla sjukdomar i organismen, så man kan säga att de är av astronomisk natur. De är världskatastrofer i mikrokosmos." Ur den mycket intressanta artikeln "Partiklar, tomrum och tankekraft" K 82/11

En sökning på ordet "kræft" ("kräfta", som Martinus använde när han skrev LB) i gamla Kosmos gav detta resultat:

"Der er tankearter, der fører til hjertelidelse, til kræft, til spedalskhed, til mavesår, til svækkelse af de højeste og bærende livsfunktioner, ja alle lidelser uden undtagelse vil have deres dybeste rod eller første udspring i benyttede tankearter, der afviger fra livsloven i de givne situationer." 
Martinus: Vejen ud af dødsfrygten, Kosmos 1953 nr. 8

"Men hvordan kan en naturlig tilstand, dette at vi er overgangsvæsener, føre til noget unaturligt: mentale kortslutninger, stress, nervesammenbrud, sindssyge, mavesår, hjertesygdomme, kræft og meget andet?"
Martinus: Menneskets mentale kortslutninger (2:2), Kosmos 1968 nr. 13

"Tuberkulose, Kræft, Forkalkning osv. bevirker, at Menneskene faar ødelagt deres Organismer, der efterhaanden er blevet saa forfinede, at de ikke kan taale den barbariske Levevis, der idag er almengældende."
Martinus: Kultur (3:4), Brev nr. 20, 1942

"Der er tankearter, der fører til hjertelidelse, til kræft, til spedalskhed, til mavesår, til svækkelse af de højeste og bærende livsfunktioner, ja alle lidelser uden undtagelse vil have deres dybeste rod eller første udspring i benyttede tankearter, der afviger fra livsloven i de givne situationer."
Artikelsamling 1, stk. 26.9.(Finns endast på danska)

Nog finns det mycket att tänka på om man vill bli en fullkomlig människa! Det gäller att lära sig att laborera med psykiska energier enligt de kosmiska lagarna. Vilket innebär att man skall vara till glädje och välsignelse för både makroväsendet, jordklotet, och våra egna mikroväsen i vår organism. 

I nyårstankar för år 2011
Marja, vegan och särling 

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

3081 visningar
© Averbis förlag | Kontakt