Den slutgiltiga domen i landsretten har avkunnats

Domen från Østre Landsret efter förhandlingarna den 10-11 maj 2021 avkunnades 2021-06-08. Domstolen dömer till Martinus Instituts (MI) fördel på alla punkter.

 

Vid överklagan från byret till landsret anses inte rättsprocessen vara avgjord. Det gör den däremot efter dom i landsretten. Domen innebär därför följande: 
 

  1. Fyrklövern ska omgående betala en slutgiltig summa på 2.010.000 danska kronor till MI, vilket de gjorde den 22/6.
  2. Fyrklövern ska radera de elektroniska originalverken på martinus-webcenter.dk.
  3. Fyrklövern ska överlämna de tryckta originalverken till MI.
  4. Fyrklövern ska offentligt erkänna att de varit oberättigade till att utnyttja MI:s upphovsrättsligt beskyddade verk genom exemplarframställning och tillgängliggörande till allmänheten.
  5. Jacob Kølle Christensen har gått ur rådet 2021-06-12. Han satt på förlängd tid endast för att slutföra rättsprocessen och hans tid är nu ute.

Se domsutslagen i sin helhet från alla 3 deldomarna sist i detta inlägg, citerade på danska.

 

Vad händer nu?

Fyrklövern kommer att överklaga domen till Højesteret, Danmarks högsta domstol, men det är mycket osäkert om de kommer att bevilja prövningstillstånd för detta ärende. Precis som i Sverige fokuserar högsta domstolen på samhällsövergripande fall som kan inverka prejudicerande på framtida liknande fall. Och det är ju svårt att se att samhället i stort kommer att starta liknande rättsprocesser.

Fyrklövern planerar också att ta saken till Europeiska människorättsdomstolen men då måste man först ha överklagat till den nationella högsta domstolen för att ens få ansöka. Det är även mycket osäkert om människorättsdomstolen kommer att ta upp fallet.

 

Konklusion

Konklusionen efter 8 års rättsprocess är alltså följande: Enligt jordisk juridik är det MI som bestämmer. Det spelar ingen roll vad Martinus själv uttalat eller skrivit i interna rådsprotokoll under sin livstid. När Martinus dog trädde rådet för MI i hans ställe och de endast de kan göra vad de vill med hans verk.

 


Domcitat

 

I nedanstående citat har vi markerat vissa nyckelord med fetstil för att underlätta läsningen.

 

Citat från byretten deldom 1 den 2014-12-11

 

Thi kendes for ret:

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen skal anerkende at have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden.

 

Åndvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen skal ophøre med at eksemplarfremstille og tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til almenheden.

 

Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen skal anerkende at have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenheden.

 

Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen skal ophøre med at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til almenheden.

 

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal anerkende at have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenheden ved offentlig fremførelse.

 

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal anerkende uberettiget at have medvirket til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenheden.

 

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med for almenheden at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente ved offentlig fremførelse, og i den forbindelse skal www.martinus-webcenter.dk fjerne ulovlige eksemplarer uploadet på internettet.

 

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden ved spredning af eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal www.martinus-webcenter.dk fjerne henvisningenhttp://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html til Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsens salg af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente.

 

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden ved offentlig fremførelse af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal www.martinus-webcenter.dk fjerne linket til Fonden Det Tredie Testamente/

The Third Testament Foundation's hjemmeside (http://www.martinus-webcenter.dk/martinus-foredrag.html) hvor Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation tilbyder gratis download af 77 lydfiler med Martinus' foredrag.

 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær skal anerkende at have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden.

 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation skal anerkende uberettiget at have medvirket til at udnytte Det Tredje Testamente ved tilgængeliggørelse for almenheden.

 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær skal ophøre med eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation fjerne ulovlige eksemplarer i form af lydfiler uploadet via dette link: http://det-tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation fjerne henvisningen til http://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på forsiden af www.det-tredietestamente.dk.

 

Citat från byretten deldom 2 den 2019-07-19

 

Thi kendes for ret:

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal endeligt fjerne de ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, som henholdsvis Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær er ansvarlig for, fra handelen og udlevere disse eksemplarer til sagsøger, Martinus Idealfond.

 

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal in solidum og in solidum med Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen inden 14 dage til sagsøger betale 1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 29. maj 2013 til betaling sker.

 

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal for egen regning offentliggøre uddrag af Københavns Byrets deldom af 11. december 2014 mellem parterne og uddrag af nærværende dom, idet offentliggørelsen skal omfatte oplysning om dommenes datering og rettens journalnummer, parternes navne samt en gengivelse af dommenes præmisser og konklusioner.

 

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal in solidum og in solidum med Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen inden 14 dage til sagsøger betale sagsomkostninger med 205.700 kr.

 

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

 

 

Citat från landretten den 2021-06-08

THI KENDES FOR RET:

I sag 48002/2019-OLR stadfæstes byrettens domme af 11. december 2014 og 19. juli 2019 med den præcisering, at de dømte parter er Ruth Olsen (tidligere Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen CVR-nr. 12139101 og CVR-nr. 17398954), Søren Ingemann Larsen (tidligere www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen), Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation CVR-nr. 29146721 og Livets Skole i Martinus åndsvidenskab CVR-nr. 41605863 (tidligere Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær).

I sag BS-48075/2019-OLR afvises boet efter Kurt Christiansens anke.

I sagsomkostninger for landsretten skal Ruth Olsen, Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation CVR-nr. 29146721, Livets Skole i Martinus åndsvidenskab v/ Jan Langekær CVR-nr. 41605863 og boet efter Kurt Christiansen inden 14 dage in solidum betale 120.000 kr. til Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

© Averbis förlag | Kontakt