Erhvervsstyrelsen och tillsyn över Rådet för MI

Den 25:e augusti i år 2016 skickade fyrklöverns advokat ett mejl till den danska "Erhvervsstyrelsen" [Det centrala verksamhetsregistret] som enligt min förståelse bl.a. utövar tillsyn över företag och organisationer i Danmark. Advokaten lyfter fram att Rådet för Martinus Institut inte följer gällande dansk lag genom att bl.a. göra ändringar i stadgarna [vedtægter] mot stiftarens [Martinus] vilja.

Om Erhvervsstyrelsen inte griper in kommer advokaten att gå vidare till "Folketingets Ombudsmand" som vad jag förstår motsvarar ungefär Riksdagens ombudsman i Sverige som har till uppgift att granska att myndigheter gör sitt jobb som de ska.

Kärnpunkterna i advokatens brev är:

  • Rådet har gjort en lång rad ändringar i Institutets stadgar, tvärtemot stiftarens (Martinus) vilja.
  • Rådet har bara varit lagligt sammansatt i 14 av de senaste 34 åren sedan Martinus bortgång.
  • Just nu sitter 3 av rådets 5 medlemmar i strid mot Institutets stadgar eftersom de inte har avgått som de ska och ersatts med 3 nya medlemmar.
  • Denna situation har uppstått för att Rådet i strid med Martinus vilja har ändrat i stadgarna. I de nya stadgarna står att Rådet inte behöver ta in suppleanter och att de kan sitta med 7 års rösträtt istället för 5 som Martinus bestämde i de ursprungliga stadgarna från 1982.
  • 1995 gjordes Institutet genom stadgeändringarna om till en ICKE-allmännyttig fond, tvärtemot Martinus vilja. Fler stadgeändringar kom 2001, 2003 och 2014, också dessa tvärtemot Martinus vilja. Min förståelse av dessa ändringar är att Institutet blir mer och mer ett vinstdrivande bolag och inte ett allmännyttigt institut i mänsklighetens tjänst.
  • Advokaten frågar Erhvervsstyrelsen om Rådet hade laglig rätt att starta rättsprocess mot fyrklövern om den inte var lagligt sammansatt, enligt ovanstående problematik. Enligt advokatens information var Rådet inte fulltaligt när beslutet togs eftersom Rådet inte hade tagit in en suppleant 2012 och därmed inte behörigt att fatta beslut.

A) Rådet ser idag ut såhär (kopierat från nedan):

1 Willy Kuijper, formand på livstid (bestemmer selv sin udtrædelse ifølge § 11-1982)
2 -ulovlig- Per Jan Neergaard kom ind i sep. 2008 og sidder nu på 9. år
3 -ulovlig- Trine Müller kom ind i midten af 2009 og sidder nu på 8. år
4 -ulovlig- Jacob Kølle Christensen kom ind den 13. august 2009 og sidder nu på 8. år
5 Peter Kim Bendtsen kom ind i 2011 og sidder på 6. år
6 Mary McGovern kom ind i sep. 2013 og sidder nu som suppleant på 4. år
7 Pernilla Rosell Steuer kom ind i juli 2016 og sidder som suppleant på 1. år

B) Enligt Institutets egna ändrade lagar från 2014 borde rådet se ut så här:
1 Willy Kuijper formand på livstid (bestemmer selv sin udtrædelse ifølge § 11-1982)
2 Peter Kim Bendtsen kom ind i 2011 og sidder på 6. år
3 nyt medlem (som ikke har været suppleant, hvilket er muligt efter 2014-lovene)
4 nyt medlem (som ikke har været suppleant, hvilket er muligt efter 2014-lovene)
5 nyt medlem (som ikke har været suppleant, hvilket er muligt efter 2014-lovene)
6 evt. Mary McGovern blev suppleant i sep. 2013 og vil ikke rykke op til stemmeret.
7 evt. Pernilla Rosell Steuer kom ind i juli 2016 og sidder som suppleant på 1. år

C) Enligt stiftaren Martinus vilja (1982-lagarna) borde rådet se ut så här:
1 Willy Kuijper, formand på livstid (bestemmer selv sin udtrædelse ifølge § 11 -1982)
2 Peter Kim Bendtsen kom ind i 2011
3 Mangler - medlem, som skulle have været ind som suppleant i 2012
4 Mary McGovern kom ind i 2013 og skulle være rykket op til stemmeret i 2015
5 Mangler - medlem som skulle have været ind som suppleant i 2014
6 Mangler - suppleant som skulle have været ind i 2015
7 Pernilla Rosell Steuer kom ind i juli 2016 og er suppleant

Slut på sammanfattningen. Läs hela originaltexten nedan:

.................................................................................................................

INFORMATION til alle Martinussagens venner:

Den 25. august har vores Advokat henvendt sig til Erhvervsstyrelsen, og nu må alle gode kræfter samle sig om at støtte op om, hvad Erhvervsstyrelsen beslutter at gøre med hensyn til at få dannet et nyt, GYLDIGT råd.

Alt er nu i forsynets hænder, og alle er tilgivet på forhånd, så lad os som det første få bragt Sagens fundament, MARTINUS LOVE fra 1982, i orden.

*********************************************************************************
from:Peer B. Petersen <xxxxxxx> [advokat for 4k]
to:"xxxxxxx" [Erhvervsstyrelsen]
cc:"xxxxxxx" [advokat for rådet ved MI]
date:Thu, Aug 25, 2016 at 4:20 PM
subject:CVR- 19961486 - FONDEN MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT
************************************************************************************
Kære Emil Bach Worsøe,

Som anført i vore e-mails af 26. januar, 2. marts og 26. april d.å. var mine klienter og jeg glade for og tilfredse med, at Erhvervsstyrelsen øjensynligt ville inddrage de oplysninger, dokumentationer, information et cetera mine klienter og jeg gennem det seneste halve år har fremsendt til Erhvervsstyrelsen i grundlaget for Erhvervsstyrelsens – som fondsmyndighed – tiltrængte tilsyn med Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (”Fonden”).

Som bekendt er der ved det til Erhvervsstyrelsen fremsendte materiale afdækket to meget væsentlige forhold; dels, at Rådet (bestyrelsen) for Fonden igennem årene fra stifterens død uretmæssigt og i klar strid med stifterens udtalte ønsker og instrukser har foretaget en lang række ændringer af Fondens vedtægter [ stadgar] og dels, at Rådet for Fonden alene har været retmæssigt sammensat i 14 ud af de seneste 34 år.

Glæden over Erhvervsstyrelsens faktiske anvendelse af den massive dokumentation har dog mildest talt indtil videre været begrænset, idet Erhvervsstyrelsen mine klienter og jeg bekendt ikke – som ellers indikeret – overhovedet synes at have inddraget det fremsendte materiale i sit tilsyn med Fonden.

Tilsvarende henvendelser til Rådet for Fonden har ej heller udløst nogen form for imødekommenhed eller for den sags skyld initiativ til positiv dialog; tværtimod har Rådet for Fonden i flere tilfælde og sammenhænge endog direkte hånet mine klienter med, at man ikke har nogen form for indflydelse på – og følgelig skal afholde sig fra at blande sig i – Fondens juridiske fundament eller Rådets sammensætning, idet disse forhold alene er et mellemværende mellem Fonden og Erhvervsstyrelsen, hvilket ingen andre hverken kan eller skal blande sig i.

Jeg forstår til fulde, hvis mine klienter føler, at ”man slår i en dyne”, når man - ved på et så klart og underbygget grundlag, som tilfældet er - ikke formår at få hverken det ansvarlige Råd eller den ansvarlige tilsynsmyndighed til at gribe ind overfor de gentagne gange dokumenterede uretmæssige forhold.

Til illustration blandt andet for den fortsat uretmæssige sammensætning af Rådet vedhæftes en af Vagn Noach, Jan Langekær og Ingrid Holck d.d. udarbejdet redegørelse; som det fremgår er Rådets sammensætning pr. 14. d.s. klart i strid med Fondens vedtægter, idet mindst 3 af Rådets medlemmer ikke opfylder vedtægternes betingelser for at sidde i Rådet.

Jeg skal således foranlediget høfligst men bestemt anmode om, at Erhvervsstyrelsen dels tager sit tilsynsansvar alvorligt og dels tager skridt til at besvare mine klienters i vedhæftede redegørelse fremsatte anmodninger.

Mine klienter er som det fremgår noget frustrerede over, at der åbenbart ikke er interesse fra hverken Rådet eller Erhvervsstyrelsen for at dæmme op for de gentagne gange påtalte uretmæssigheder i relation til vedtægternes affattelse og Rådets sammensætning og forbeholder sig ifald Erhvervsstyrelsen fortsat ikke måtte gribe ind heroverfor om nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at involvere Folketingets Ombudsmand.

Mine klienter og jeg står selvsagt til rådighed for en uddybning af ovennævnte, vedhæftede og tidligere fremsendte; meget gerne under et møde hos Erhvervsstyrelsen.

Nærværende er samtidig hermed sendt til Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Instituts advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert.

Med venlig hilsen
BECH-BRUUN
Peer B. Petersen
************************************************************************************
Herunder ses den vedhæftede fil, som Peer B. Petersen sendte til Erhvervsstyrelsen og rådet:

25. august 2016
Erhvervsstyrelsen
xxxxxxx [mejladress borttagen]
Att. Emil Bach Worsøe
Ang. Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut

Kære Emil Bach Worsøe,

Som opfølgning til tidligere korrespondance i denne sag og den video du fik tilsendt den 14. juli 2016, vil vi gerne informere dig om, at bestyrelsen/rådet i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut pr. den 14. august 2016 har TRE ud af 5 medlemmer, som sidder ulovligt i rådet, fordi de ikke har villet udtræde rettidigt og supplere op med 3 nye medlemmer. Én af de tre har endog siddet i rådet et helt år for længe.

Man får det indtryk, at rådet ikke regner med, at Erhvervsstyrelsen vil komme med tilsyn, og at rådsmedlemmerne derfor kan fortsætte på deres poster, til trods for at rådet er blevet gjort opmærksom på, at medlemmerne derved ikke overholder vedtægterne.

Vi vedhæfter dokumentation på, at Jacob Kølle Christensen - som den seneste af de tre - kom ind i rådet som stemmeberettiget medlem den 13. august 2011. På instituttets hjemmeside kan man desværre ikke få indtrædelsesdatoerne oplyst.

Vi vil gerne erindre Erhvervsstyrelsen om, at situationen er opstået på grund af den fejlbehæftede § 6 Stk. 3 i de nye love fra 2014, som giver rådet mulighed for ikke at tage suppleanter ind og at sidde med 7 års stemmeret i stedet for de 5 år, som stifter bestemte i 1982-lovene.

Denne § 6 Stk. 3 opstod ved fusionen af “to-fonde-fundamentet”, som Erhvervsstyrelsen i sin tid gav tilladelse til ved et skæbnesvangert møde i Erhvervsstyrelsen med skatterevisor Finn Bentzen den 17. marts 1995. De vedtægtsændringer som Finn Bentzen fik godkendt i 1995, følger ikke stifters vilje, og desværre er det disse fejlbehæftede vedtægter, som ligger til grund for de nye love i 2014.

I bagklogskabens klare lys var det tilladelsen til oprettelsen af den IKKE-almennyttige Aktivitetsfond i Erhvervsstyrelsen i 1995 - hvilket er imod stifters vilje - som er den egentlige årsag til rådets penible situation i dag.

De vedtægtsændringer, som fulgte i kølvandet i 2001 og 2003, endte i 2014 med § 6 Stk. 3, og hvis ikke Erhvervsstyrelsen kommer FMÅI-Fonden til hjælp, vil Martinus Institut kunne fortsætte som en IKKE-almennyttig fond i hænderne på 5 bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan finde ud af at udtræde rettidigt og overlade deres pladser til nogle, som kan og vil følge stifters vilje.

Her kommer en oversigt over rådet A) som det ser ud i dag, B) som det burde se ud efter de nye 2014-love og C) hvordan det burde se ud efter stifters vilje fra 1982:

A) Ifølge de for os tilgængelige oplysninger ser rådet således ud:

1 Willy Kuijper, formand på livstid (bestemmer selv sin udtrædelse ifølge § 11-1982)
2 -ulovlig- Per Jan Neergaard kom ind i sep. 2008 og sidder nu på 9. år
3 -ulovlig- Trine Müller kom ind i midten af 2009 og sidder nu på 8. år
4 -ulovlig- Jacob Kølle Christensen kom ind den 13. august 2009 og sidder nu på 8. år
5 Peter Kim Bendtsen kom ind i 2011 og sidder på 6. år
6 Mary McGovern kom ind i sep. 2013 og sidder nu som suppleant på 4. år
7 Pernilla Rosell Steuer kom ind i juli 2016 og sidder som suppleant på 1. år

B) Efter 2014-lovene burde rådet se således ud:
1 Willy Kuijper formand på livstid (bestemmer selv sin udtrædelse ifølge § 11-1982)
2 Peter Kim Bendtsen kom ind i 2011 og sidder på 6. år
3 nyt medlem (som ikke har været suppleant, hvilket er muligt efter 2014-lovene)
4 nyt medlem (som ikke har været suppleant, hvilket er muligt efter 2014-lovene)
5 nyt medlem (som ikke har været suppleant, hvilket er muligt efter 2014-lovene)
6 evt. Mary McGovern blev suppleant i sep. 2013 og vil ikke rykke op til stemmeret.
7 evt. Pernilla Rosell Steuer kom ind i juli 2016 og sidder som suppleant på 1. år

C) Efter stifters vilje (1982-lovene) burde rådet se således ud:
1 Willy Kuijper, formand på livstid (bestemmer selv sin udtrædelse ifølge § 11 -1982)
2 Peter Kim Bendtsen kom ind i 2011
3 Mangler - medlem, som skulle have været ind som suppleant i 2012
4 Mary McGovern kom ind i 2013 og skulle være rykket op til stemmeret i 2015
5 Mangler - medlem som skulle have været ind som suppleant i 2014
6 Mangler - suppleant som skulle have været ind i 2015
7 Pernilla Rosell Steuer kom ind i juli 2016 og er suppleant

Udover at vi behøver Styrelsens hjælp til at få rådets sammensætning gjort lovlig og vedtægterne bragt i overensstemmelse med stifters vilje, har vi tre vigtige spørgsmål, som vi vil bede Styrelsen om at besvare. De drejer sig om, hvorvidt rådets beslutning om at anlægge en retssag mod 4 af Martinussagens venner den 30.maj 2013, var en lovlig beslutning.

1) Var rådet lovligt sammensat den 30. maj 2013? - Efter vore oplysninger var rådet ikke fuldtalligt, da beslutningen blev taget, idet rådet undlod at tage en suppleant ind i 2012.

2) Var vedtægterne for Idealfonden og Aktivitetsfonden den 30. Maj 2013 fuldt lovlige i relation til, at stifters vilje skal følges?

Situationen var den at:

Idealfonden i maj 2013 var en uretmæssigt IKKE-erhvervsdrivende fond på 17. år med ændringer i § 3, som ikke måtte ændres ifølge stifters vilje.

Aktivitetsfonden i maj 2013 var en IKKE-almennyttig fond på 17. år, idet dens formålsparagraf, § 3, ikke fulgte stifters vilje.

3) Kunne rådet den 30.maj 2013 træffe en lovlig beslutning, når ovenstående er taget i betragtning?

Med hensyn til de nye 2014-love vil vi minde Styrelsen om, at der står i oprettelsesdokumentet, både i § 2 og i § 3, at Martinus bestemte, at det skal være en almennyttig fond. Så når ordet “almennyttig” ikke forekommer i 2014-fonden, må den skulle ændres tilbage til stifters vilje ifølge den danske Erhvervsfondslov.

Dette fremgår af det brev, som du sendte til vores advokat den 6. april 2016, hvor du blandt andet forklarede, at rådet ville kunne få 1982-lovene tilbage ifølge § 89 og § 90 Stk. 2.

For at Styrelsen skal forstå, at vi - efter 8 resultatløse skriftlige henvendelser til rådet på Martinus Instituttet - nu internt inden for Martinussagen mener, at vi har udtømt vore muligheder for at påvirke denne ulykkelige situation, indsætter vi hermed slutningen af rådets sidste svar fra den 15. august 2016:

”Kære Ingrid

[...] “Vi henstiller til, at du respekterer vores anmodning om, at du ikke kommer på Martinus Institut på Mariendalsvej eller på Martinus Center i Klint.

Vi anser hermed vores dialog om MIs interne anliggender for afsluttet.

Venlig hilsen
Rådet for Martinus Institut”

Endelig anmoder vi om at få tilsendt eventuelle senere fremkomne akter i denne sag, i fortsættelse af de dokumenter vi allerede har modtaget.

Med venlig hilsen
Vagn Noach, Jan Langekær og Ingrid Holck

Vedhæftet screenshot af rådet, som det fremstod på instituttets hjemmeside den 20. august 2016.

Vedhæftet screenshot af martinusforum [.] dk den 13. August 2011

2092 visningar
© Averbis förlag | Kontakt