Forts. av Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet

 

Syftet med bandupptagningarna vid rådsmötena där Martinus deltog mellan 1965-1981 (1974-1981 blev upptagna på band) var att de skulle vara ett underlag och rättesnöre för rådet hur de i framtiden skulle förhålla sig till Martinus vilja och bestämmelser.

"Vi har en Struktur, som enhver må indrette sig efter, eller forlade (lämna) arbejdet. Vil man deltage i skabelsen af den nye verdenskultur, er man velkommen under de vilkår, som kommer til udtryk i Bogen." (Strukturen 22/01 1974)

Ur Martinus Instituts lagar kan man läsa:

"I sine sidste år beskæftigede (sysselsatte) Martinus sig meget (mycket) indgående med tilrettelæggelsen af sin sags fremtidige struktur, og herunder er alle væsentlige spørgsmål blevet gennemdrøftet (genomgångna) på en lang række bestyrelsesmøder. Det skete i en periode på omkring 15 år, fra 1965 til 1981."

Institutets lagar som stadfästes år 1982 efter Martinus direktiv  skall gälla och följas av rådet och får absolut INTE ändras på enligt Martinus. Lagar är lagar och de skall följas av alla. Det vet väl alla som har utvecklat någorlunda moral i sitt tänkande.

Men vad gör man då med dessa lagar på Martinus Institut?

Jo man har börjat göra ändringar i dem sedan något år tillbaka! I all tysthet, sägs det!

Martinus uttryckliga vilja nedtecknat i lagtexten för MI i §3 från 1982 har man också redan ändrat i:

”Tidligere var hovedformålet »at fremme (främja) den frie åndsvidenskabelige forskning og udbrede kendskabet til dens resultater« [...]. Dette er nu ændret, så det er en forpligtelse for Instituttet UDELUKKENDE at beskæftige (sysselsätta) sig med Martinus’ eget arbejde.”. [...] Når blot denne forpligtelse findes et eneste sted på jorden, kan alle andre være fuldstændig frit stillet.

I de lagar som Martinus föreskrev stod att Institutet ändamål UTESLUTANDE (udelukkende) skulle vara att sysselsätta sig med Martinus eget arbete, bevara Martinus samlade verk oförändrat som det förelåg från hans sida och göra dessa verk tillgängliga för intresserade genom publicering, översättningar och undervisning under betryggande former.

Men nu har man strukit ordet ”uteslutande” och lagt till om andra saker som t.ex. att "förvärva fast egendom" och starta ”dotterbolag” m.m.:

Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber.

Trots att det i § 9 Stk 2 i 1982-lagarna med all önskad tydlighet står att inget får ändras:

“Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af institutionens principielle formål og struktur, således som disse er beskrevet i §2, 3, 4, 9, og 10.”

Håller Martinus Institut på att förvandlas till en affärsverksamhet, en verksamhet som Martinus absolut inte hade godkänt?

Ingrid Holck skriver i Martinus Interessegrupp:

"Vagn Noach, som har virket som statsautoriseret revisor i mange år, har trods talrige henvendelser til rådet og til Finn Bentzen ikke kunnet få en logisk forklaring på, hvorfor det var nødvendigt med to fonde i 1996."
[...]
"Vi har allesammen lukket øjnene for Sagens tilstand, og VI SKYLDER (är skyldiga) MARTINUS, AT SAGEN FÅR HANS 1982-LOVE TILBAGE MED DET DAVÆRENDE RÅDS BETYDNINGSFULDE KOMMENTARER."

Hon har själv skickat mail till rådet den 5/3 och 15/4 och bett om ett möte med dem för att få svar på frågor som uppstått efter att hon fått läst ändringsakterna från det danska Erhvevsstyrelsen (Det centrala verksamhetsregistret). Men som vanligt har MI inte svarat utan ignorerar allt med total tystnad. De har totalt barrikaderat sig från omvärldens frågor och undringar som ett påvedöme och kommer då och då endast ut med korta bulletiner som skickas ut till dem som prenumererar på Martinus Instituts tidning Kosmos. Dessa bulletiner är alltså enkelriktade och de som de för rättsprocess mot ges inget eget utrymme för att komma med något genmäle! Så utlänningar och de som inte följer med på "Martinus Interressegrupp"s informationssida på Facebook eller prenumererar på den danska tidningen "Den Ny Verdensipuls” får alltså endast serverat sig MI:s partiska meddelanden, vilket naturligtvis inte ger hela sanningen! Det råder m.a.o. inte från rådets sida det demokratiska och öppet transparenta förhållande till Sakens intresserade som MARTINUS förespråkade på sin tid.

Ingrid Holck skriver:

"Vagn Noach, Jan Langekær og jeg, som er underskrivere på henvendelsen til Erhvervsstyrelsen (20. januar), er nu kommet til vejs ende med sammenligning af lovene, og jeg har derfor bedt rådet om et møde. Da de ikke har svaret på nedenstående anmodning, har vi nu valgt endnu engang at henvende os til Erhvevsstyrelsen igennnem vores advokat ."

För den intresserade finns mer uttömmande beskrivning av Ingrid Holck om de katastrofala ändringarna att läsa här

En videoupptagning där Ingrid Holck går igenom ändringarna:
"Tilbage til 1982-lovene" - en præsentation ved Ingrid Holck - Kragsbjerggaard, Odense - juni 2016"

 

1808 visningar
© Averbis förlag | Kontakt