Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet

Syftet med bandupptagningarna vid rådsmötena där Martinus deltog mellan 1965-1981 (1974-1981 blev upptagna på band) var att de skulle vara ett underlag och rättesnöre för rådet hur de i framtiden skulle förhålla sig till Martinus vilja och bestämmelser. Ur Martinus Instituts lagar kan man läsa:

"I sine sidste år beskæftigede (sysselsatte) Martinus sig meget indgående med tilrettelæggelsen af sin sags fremtidige struktur, og herunder er alle væsentlige spørgsmål blevet gennemdrøftet (genomdebatterade) på en lang række bestyrelsesmøder. Det skete i en periode på omkring 15 år, fra 1965 til 1981.

Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet är:

"Instituttet skal sørge for udgivelse af værkerne - dog så vidt muligt på fremmede forlags eget initiativ. Det skal ske i betryggende form, ved at der ikke foretages ændringer i indholdet.

Der skal sørges for oversættelse af værkerne til så mange sprog som muligt- dog fortrinsvis (företrädesvis) på oversætteres eget initiativ. Det skal ske i betryggende form, ved at få oversat i så detaljeret overensstemmelse med originalen som muligt og i korrekt sprog. "

Alltså på ren svenska får MI inte företaga några som helst ändringar i innehållet av Martinus verk, vilket inkluderar allt vad han skrivit. I sitt testamente understryker han:

Det pålægges min universalarving og mine bobehandlere at respektere de optegnelser, jeg efterlader mig vedrørende min bisættelse, opfyldelsen af instituttets formål…

Alltså: Det ålägges min universalarvinge Martinus Institut att respektera de föreskrifter med uppfyllandet av Institutets ändamål, avsikt, syfte…

Och översättningar till andra språk skall ske i så detaljerad överensstämmelse med originalen som möjligt. Denna lagtext styrker alltså Martinus bestämda genmäle till nederländaren Gerard Oude Groens översättningsarbete. På 90-talet skulle det alltid vara MINST två översättare per språk som skulle konferera med varandra så att översättningen skulle stämma överens med Martinus originaltexter så mycket som möjligt. Det var viktigt då, jag vet inte hur det är nu.

Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus medvirken, og såfremt den nævnte liste ikke når at blive behandlet, må der ikke i fremtiden foretages rettelser i Martinus' værker.” Rådsmötesreferat 16/3 -1976                                                    

NOTERA: Det får inte i framtiden företas rättelser i Martinus verk! Men det är ju det som Martinus Institut håller på med. Och kommer att fortsätta med har förmannen sagt.
Den nyutgivna LB IV på svenska 2012 är översatt från den danska rättade tredje utgåvan av LB IV från år 2004. Rättningslistorna för detta skulle finnas på martinus.dk, enligt Världsbild förlag, när jag frågade efter dem i maj 2013 men jag har fortfarande inte hittat dem. Jag har ställt frågan igen för en c:a månad sedan men har inte fått något svar. Man kanske har fått order från ledningen på Martinus Institut att inte svara på besvärande frågor, vad vet jag. Men det är ju inte speciellt proffsigt.
Nu har man tydligen kommit ut med ännu en ny dansk utgåva med nya ändringar och borttag av gamla ändringar i 2004 år utgåva. Så nu måste ju den svenska stämma överens med den senaste danska utgåvan. Ja, ni förstår väl att det måste bli en katastrofal soppa av allt! Martinus vrider sig i sin himmel!

3. udgave, 2004: Der foretages en retskrivningsmæssig opdatering og korrektur. Der indsættes en kort indholdsfortegnelse foran i bogen, og stykoverskrifterne er tilføjet som margennoter ud for de pågældende tekststykker. Der indsættes indeks og en oversigt over bibelcitater.

4. udgave, 2013: Der er foretaget en fornyet korrekturgennemgang, herunder en sammenligning af teksten med originalmanuskriptet. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret, og tekstspalterne står nu symmetrisk omkring bogmidten. Et noteblad er indsat. Indeks og oversigt over bibelcitater udgår.

Det är alltså inte bara för danskarna dessa av Martinus framresonerade lagar för framtiden gäller, det gäller för alla, oavsett språk och härkomst. Lagar är lagar och de skall följas av alla.

Men vad gör man då med dessa lagar på Martinus Institut?

Jo man har börjat göra ändringar i dem med, sägs det!

Martinus uttryckliga vilja nedtecknat i lagtexten för MI i §3 från 1982 har man också redan krafsat i:

”Tidligere var hovedformålet »at fremme den frie åndsvidenskabelige forskning og udbrede kendskabet til dens resultater« [...]. Dette er nu ændret, så det er en forpligtelse for Instituttet UDELUKKENDE at beskæftige (sysselsätta) sig med Martinus’ eget arbejde.”. [...] Når blot denne forpligtelse findes et eneste sted på jorden, kan alle andre være fuldstændig frit stillet.”

I de lagar som Martinus föreskrev stod att Institutet ändamål UTESLUTANDE (udelukkende) skulle vara att sysselsätta sig med Martinus eget arbete, bevara Martinus samlade verk oförändrat som det förelåg från hans sida och göra dessa verk tillgängliga för intresserade genom publicering, översättningar och undervisning under betryggande former.

Men nu har man strukit ordet ”uteslutande” och lagt till om andra saker som t.ex. starta ”dotterbolag” m.m.:

”Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber”.

Trots att det i § 9 Stk 2 i 1982-lagarna med all önskad tydlighet står att inget får ändras:

“Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af institutionens principielle formål og struktur, således som disse er beskrevet i §2, 3, 4, 9, og 10.”

För den intresserade finns brevet från Fyrklöverns advokat till ”Til Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen” att läsa här:

Håller Martinus Institut på att förvandlas till en affärsverksamhet, en verksamhet som Martinus absolut inte hade godkänt?

Läs vidare:
Forts. av Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet

1850 visningar
© Averbis förlag | Kontakt