Martinus om astrologi

Jag har alltid trott att astrologin visar på våra ödestendenser.
Och det bekräftades när jag en gång hittade följande citat av Martinus i artikeln "Fåren och getterna" K 1/89, där han kommer in på "domedagen" som vi nu lever under.
Citat:

"Förutsägelsen om 'Domens dag'"
Det finns många människor i våra dagar som under de mycket oroliga förhållanden vi upplever och inför risken att möta ännu oroligare tider mycket gärna önskar veta något om framtiden. Det är därför inte ovanligt, att människor låter ställa sina horoskop eller på annat sätt söker få en förutsägelse om vad framtiden skall bringa. Det de önskar veta är i allmänhet endast något privat ödesmässigt. Och det kan ju också i vissa fall ha sin betydelse, om astrologen förutom sin speciella kunskap baserad på studier också besitter intuitiva förmågor och är en så stor psykolog, att han kan se vem han har framför sig och vad vederbörande tål att få veta. Annars kan horoskop bli till större skada än gagn, och man bör därför, om man vill syssla med denna urgamla vetenskap, gå fram med största varsamhet. Men de jordiska människorna har ju inte bara ett personligt öde eller karma, de befinner sig inom ett stort kollektivt ödesområde, som det är av största betydelse att de får kunskap om. Om detta kollektiva eller gemensamma öde finns redan en förutsägelse, men då
den föreligger i symboliskt bildspråk, har människorna varit benägna att missförstå och vantolka den. Man känner den under beteckningen "Domedag". Somliga tar denna berättelse rent bokstavligt och tror blint på att det på en bestämd dag skall ske exakt såsom skildrats i Bibeln. Men de flesta intellektuella människor skakar på huvudet åt denna gamla berättelse och anser inte att den kan ha något som helst med verkligheten att göra. Förutsägelsen har följande lydelse: "Och inför honom skall församlas alla folk, och han skall skilja dem ifrån varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Därefter skall Konungen säga till dem som står på hans högra sida: 'Kom, ni min Faders välsignade, och tag i besittning det rike, som är tillrett åt eder från världens begynnelse'. (...) Därefter skall han säga till dem som står på hans vänstra sida: 'Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar'."

Läs fortsättningen och förklaringen själv i nämnda artikel…

Huujeedamej! Det gäller att börja bräka som ett får fortast möjligt så man inte blir tagen för en get!!! 

Jag har ett minne av att Martinus på ett bandföredrag (Varnhem 1966) talar om astrologi även som jordklotsväsendets korrespondens med andra planeter på ett andligt plan, men är inte 100% säker.

En norsk kvinna berättade för mig på Klint att Martinus hade sagt att astrologi inte har samma funktion längre som tidigare, för utvecklingen går så otroligt fort idag! Och vem märker inte det! 
Det låter ju logiskt. De närmaste planeterna har ju då inte längre någon inverkan på oss utan aspekterna svischar förbi som raketer 
Och de andra planeterna påverkar oss väl mindre och mindre, för ju mer självständigt tänkande vi blir och ju mer vägledning vi blir lyhörda för ifrån Gudomen desto mindre tendenser behöver vi från astrologiska kartor och annat. För det är ju det de är; TENDENSER.

Det är ju alltid bättre att försöka uppnå direktkontakt med Sanningen och Ljuset genom bön, än att hålla på med tendenser och gissningar och därmed kanske gå vilse i mörkret med endast det svaga ljuset från stjärnorna som ledsagare.

 Filosoferar just nu, mitt i evigheten 
Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

 

3512 visningar
© Averbis förlag | Kontakt