Martinus om fysisk och andlig förnimmelseförmåga

En jordmänniska vars "tankefunktion är en kastboll för alla möjliga själviska begär kan omöjligt uppleva eller utforma den absoluta analysen av den eviga verkligheten eller sanningen", skriver Martinus nedan. Och hur många av oss jämmerdalingar kan påstå att vi är fria från själviska begär? Knappast någon. Nog har vi alla många "tankebollar" - som vi kastar än hit och än dit - kvar att befria oss ifrån, innan vi ens kan hoppas på att få en ynka liten glimt av de stora sanningarna. Läs hela svaret:

Läsaren frågar — Martinus svarar
(Från "Kontaktbrev" nr 4 och 5 1950) 

"Fråga: Kan sådana stora problem som t, ex. försyn, reinkarnation och odödlighet höjas upp ur mystikens regioner och uppenbaras som verkliga, ofrånkomliga fakta eller acceptabla vetenskapliga facit, tillgängliga för intellektuell efterforskning analogt med andra vetenskaper? 

Martinus svar: Ovannämnda problem kan liksom alla andra andliga problem av den invigde eller intellektuellt utvecklade, kosmiskt medvetne iakttagaren klarläggas i form av vetenskapliga facit som i sig själva är ofrånkomliga bevis för den som kan följa med i analysföljden. Men då problem eller företeelser av så hög rang som dessa, som är världsstrukturens bärpelare och följaktligen måste bli all högsta kulturskapelses fasta, orubbliga fundament, utgör de företeelser, som höjer sig över tids- rumsdimensionellt tänkande och uppfattning. Dessa ämnens dokumentation eller bevisföring i form av vetenskapliga facit eller andlig vetenskap måste därför avvika från den allmänt kända vetenskapens facit därigenom att de inte som dessa kan fattas genom vanliga fysiska sinnen och den därav följande materialistisk betonade intelligensen. De kan endast fattas genom en högre utvecklad medvetenhetsmässig eller andlig struktur. Men en högre andlig struktur existerar uteslutande som ett resultat av en högre utvecklad etisk eller moralisk tanke- och föreställningsförmåga. När de högsta mysteriösa problemen således endast kan lösas genom en på humanitet och sanningskärlek baserad uppfattning, beror detta just på den omständigheten att de inte direkt fysiskt kan ses eller upplevas utan endast genom tänkande, intuition och skapande fantasi, alltså egenskaper som endast blir fullkomliga genom ett väsens absolut fullkomliga andliga eller mentala suveränitet, alltså ett tillstånd som omöjligt kan existera hos det väsen eller den människa, vars tankar i alltför hög grad behärskas eller formas av personliga eller egoistiska begärs tillfredsställelse. Ett väsen, vars tankefunktion är en kastboll för alla möjliga själviska begär kan omöjligt uppleva eller utforma den absoluta analysen av den eviga verkligheten eller sanningen. De låga djuriska eller själviska begären kan inte blända eller förvanska den fysiska förnimmelsen. Ett träd ses lika bra av en tjuv som av en ärlig människa. Detsamma är fallet med det fysiska solskenet. Det uppleves lika väl av banditen som av helgonet. Sådana förnimmelseformer har människans moraliska struktur inget som helst inflytande på. Först när väsendet rör sig med upplevelsen eller förnimmelsen på det intellektuella eller andliga planet kommer den moraliska strukturen att utgöra en medverkande faktor i skapandet av det slutliga facit i upplevelsen. Så länge väsendets starka egoistiska begär eller önskningar behärskar mentaliteten kommer det att forma sin andliga upplevelse eller förnimmelse och därmed sina erfarenheter, sin intelligens och föreställningsförmåga mera till fördel för uppnåendet av dessa begärs tillfredsställelse än för att verkligen avslöja sanningen. Dess uppenbarande av sanningen blir därmed mera en bild av väsendets mentala svaghet eller instabilitet än av den verkliga sanningen. Endast det väsen som är helt upphöjt över alla egoistiska begär i sitt medvetande kan därför uppleva och meddela sanningen i dess strålande renkultur. Det förekommer således två slags förnimmelsesätt: ett fysiskt och ett andligt. Genom det fysiska upplever väsendet endast de fysiska reaktionerna och dessas analyser genom intelligensen, vilket formar grundvalen för den moderna materialistiska vetenskapen. Därnäst kommer den andliga förnimmelsen, som är baserad på intuition och totalt osjälviskt tänkande och föreställningsförmåga. Det är på denna sistnämnda förnimmelseform som den eviga världsbilden och en nu begynnande världsepoks kulturskapelse och den därav följande varaktiga freden på jorden kommer att bli baserad. Att livsmysteriets högsta facit inte kan bevisas för den materialistiska eller själviska människan torde här vare självklart, då dess andliga struktur är bunden i dess egoistiska begärs fångstarmar, vilka tvingar väsendet till att forma sina tankar och uppfattningar i favör för dessa. Annorlunda ställer det sig med den frigjorda eller suveränt tänkande andliga människan. Fri från alla själviska begär kan hennes fattningsintresse endast ha ett enda mål, nämligen detta att avslöja sanningen i dess absoluta gudomliga strålande verklighet. Och för väsen som har nått fram till att aspirera på denna strålande värdighet eller på detta liv i sanningen och verkligheten kan livsmysteriets analyser teoretiskt bevisas och de stora eviga faciten bli till fakta." 


© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

2587 visningar
© Averbis förlag | Kontakt