Martinusforum som saknar tydlig koppling till den andliga vetenskapen

Det är inte genom ritualer, sakrament, avgudadyrkan, yoga, meditation, andningstekniker, qigong, reiki, gamla konstlade andliga övningar och gamla trosreligioner som vi kommer vidare i utveckling. Man behöver nämligen uppöva sin kosmiska hjärna så att den kan ta emot de oerhörda krafter som kommer med kosmiska glimtar och till sist med permanent kosmiskt medvetande. Att få kosmisk medvetande är detsamma som att få ett högre "synsinne" öppnat och bli medveten om en högre verklighet, där man "ser" de eviga kosmiska lagarna och bärande principerna på vilka hela världsalltet vilar.
Så nej, varken den österländska livsåskådningen eller den hedniska kristendomen hör till den nya världsimpulsen! Det är bara den andliga vetenskapen och med den den intellektuella kristendomen. Och det får man endast om man studerar de kosmiska analyserna, enligt Martinus själv:

Og alle dem, der er virkelig humane, de laver(skapar) jo ikke andet karma end lidt daglig gnideri imellem sig. Det kan jo ikke blive så stort. Det er de mennesker... og navnlig (särskilt) — ja, nu bliver det jo pral (skryt) når jeg fortsætter, at dem, der studerer de kosmiske analyser, - det bliver de allerførste, der kommer ud af karmaen. Det er da klart. Og der begynder de kosmiske glimt. For der skal kosmologi til for at danne (forma) den kosmiske hjerne til. Det er derfor... Når man får kosmiske energier ind i hjernen, før man er moden (mogen), - uden man har lært kosmologi, så er det, man bliver tosset (galen). Men mine analyser, - vore analyser… de træner den kosmiske hjerne op. Når I læser kosmiske analyser, så er det jo ikke den fysiske hjerne, der er i gang.” Rådsmöte 1975-09-23

Och i sitt föredrag "Jordens millionårige udviklingsepoker - De sidste tider" säger Martinus att även om kosmiska glimtar genom konstlade andliga övningar förekommer i Indien så leder de till urspårningar. De tror de är nya världsfrälsare m.m. Och västerlänningar, säger han, hamnar på nervkliniker.

Och från artikeln ”Döende kulturfaktorer”:

De österländska folken är mycket religiöst och andligt inställda, men helt ointellektuella
Genom de österländska religionerna lär man att meditation är vägen till fullkomlighet. Man lär att man helst skall släppa alla jordiska band och materiella begär och önskningar och gå in i ensamheten och uteslutande koncentrera sina tankar på Gud och de högsta tingen. Att göra denna inställning till det primära i de österländska folkens kultur har helt format dessa folks livsinställning och uppträdande. Men det har inte gett dem fullkomligheten. Miljoner människor i Orienten för en eländig tillvaro med risk att dö av svält, och andra miljoner dör svältdöden, och man gör nästan ingenting för att hjälpa dem. De österländska folken är mycket religiöst och andligt inställda, men helt ointellektuella. Bland dessa folk har det visserligen uppstått åtskilliga mer eller mindre visa män, som allmänheten sätter högt i ära, men även om dessa visa naturligtvis på många områden varit gudomliga redskap för de människor bland vilka de levat, har de inte kunnat frälsa dem eller skapa en solid och fridfull kultur för dem. […] Denna ointellektuella, andliga inställning har blivit ett slags vilokudde, en flykt från denna världen. Det primära i tillvaron blev i för hög grad meditation över andliga frågor och för liten utveckling och övning i att umgås med sin nästa.
Genom en onaturlig övning i meditation blev många människors andliga inställning överdimensionerad i förhållande till deras moraliska utvecklingsstadium, de ville helst leva i ensamhet borta från andra människor. Även om många av dessa eremiter kan vara trevliga och behagliga människor att tala med, betyder det inte att de är modeller för det som är mänsklighetens sanna mål. Livet innebär inte att man skall fly bort från människor till ensamheten och endast tänka på Gud. Att fly bort från människor är att fly från de erfarenheter och de berikande upplevelser som samlivet med andra människor med nödvändighet ger….”
  Läs hela artikeln Döende kulturfaktorer

Sen får ju var och en följa den livsåskådning som passar, det är ju upp till var och en. Men man får ju också ta konsekvenserna om energierna löper amok.

MARTINUS har sagt:

"Inom Institutets ramar skall undervisningen endast vara undervisning i analyserna, och den skall försiggå på ett sådant sätt att analyserna inte kan förväxlas med andra uppfattningar." Rådsmöte 8/2 1977

”Avspänningsövningar, psykologisk rådgivning, naturläkarverksamhet och motsvarande kan inte utövas inom institutets ansvarsområde.” Rådsmötesreferat 9/8 -77

”Endast arbete med analyserna
Vårt arbete gäller mina analyser och inte något annat. Det gäller de saker som är kärleksfulla, och som hör ihop med det. Men vi ska inte börja med experiment som helbrägdagörelse (=healing) och liknande. Det ska vi inte.” Rådsmöte 20/7 -74

”Vi ska inte bli centrum för en massa olika märkliga funktioner.” Rådsmöte 7/6 -77

Och detta anser jag bör gälla alla forum på Facebook som skyltar med att de på något sätt representerar Martinus andliga vetenskap. Eller kör med kurser, informationsverksamhet eller andra olika kurs-centra.
Det är min upplevelse att den största delen av ”Martinus-rörelsen”, eller näst-intill-sekten som jag upplever att den utvecklats till, befolkas av pro-yogier som förespråkar alla österländska old-age-metoder som hör den gamla världsimpulsen till. De hör inte till kategorin ”New-Age” vilket de felaktigt klassats som. Det är väl egentligen bara Martinus kosmologi som handlar om den nya världsimpulsen som kan göra skäl för den begreppsklassen.
Martinus har gång på gång skrivit att alla sjukdomar är kortslutningar i tankevärlden och de är en kombination av elektriska, magnetiska krafter som fyller ut tomrummet mellan de fysiska partiklar som vår organism består av. Det är vårt eget medvetande! Och med våra önskningar, begär och vår vilja kan vi hålla vårt medvetande fritt från kortslutningar genom vårt förhållande till vårt mikrokosmos och vårt förhållande till vår nästa. Och då kan dessa kortslutningar, som är den innersta orsaken till alla sjukdomar, omöjligt uppstå. Det finns inga metoder utifrån som kan meditera eller ”heala” bort ett felaktigt tankesätt. Roten till det onda måste bort och det jobbet måste vi göra själva och det är att tänka rätt och kärleksfullt. Den fullkomliga hälsan i både kropp och själ kan bara förekomma i form av den normala livsglädjen, friden och lyckan. Och där det inte finns uppstår kortslutningar i människans andliga elektriska system. Det finns inga genvägar utan man måste förfina sina tankar själv genom sina handlingar, allt annat är tillfälliga kryckor.

Detta skrev jag på ett svenskt FB-forum där man påpekar för sina medlemmar att det är endast tillåtet att skriva om sådant som har ”tydlig koppling till Martinus andliga vetenskap”. Reaktionerna mot min information blev mist sagt upprörda och man klagade hos forumsägaren. Här följer fortsättningen, jag skrev:

Och om man nu, som jag upplever det, går in för att göra och tillåta reklam för dessa alla möjliga gamla kryckor av österländsk modell så borde man radera bort ordet ”Martinus” från sina logorubriker och ”riktlinjer”, för det mesta som diskuteras där saknartydlig koppling till Martinus andliga vetenskap”. Och modereringen verkar också stödja dessa former av vilseledande propaganda för det som Martinus kallat ”konstlade andliga övningar” som inte leder till annat än urspårningar och psykiatriska kliniker. Men jag vet ju också att det är så gott som alltid samma människor som skrivit/skriver på alla Martinusforum genom tiderna och de har inte ändrat ståndpunkt under alla dessa 20 åren jag har varit med, så det är väl en nåd att stilla bedja om att det skulle bli en förändring. ”Så ni får ju naturligtvis göra som ni vill, det är ju ert forum, era regler”.
Men om man nu som jag ständigt känner mig som ”elefant i en porslinsaffär” med mina Martinusvarningar och egna och andras erfarenheter av dessa metoders farlighet så finner jag det klokast att dra min ”snabel” och mina ”stora trampdynor” från sådana forum där Martinus hamnar i skuggan av vajande palmer, Bodhiträn och fladdrande saris. Det är inte där den andliga vetenskapen hör hemma. Den hör till en ny värld och ett helt nytt tänkesätt. Och dit kommer även österlänningarna att hitta vägen - så småningom.

ADMINISTRATÖREN/moderatorn SVARADE:

”Marja, jag upplever inte att dina upprepade varningar om att fastna i den gamla världsimpulsens villfarelser, i sin intensitet står i proportion till vad som faktiskt uttrycks av övriga deltagare här på forumet. Ingen här ger uttryck för att syssla med österländska traditioner eller annat religiöst på en sådan nivå att de befinner sig i fara för att rivas med i den gamla världsimpulsen! Bara för att man kan få inspiration av vissa moment inom buddhism etc eller tycka att det är spännande att diskutera begrepp ur olika religioner/traditioner betyder inte att man omfamnar dessa traditioner som helhet. Jag har förstått utifrån dina berättelser här på forumet att du själv sysslat med t ex kundaliniyoga på en intensiv nivå och fått möta svåra konsekvenser av det. Men det är inte relevant att ständigt projicera dina egna erfarenheter här, eftersom deltagarna här så vitt jag vet inte sysslar med detta på den nivån som du gjorde. Istället blir dina ständiga varningar tyvärr mentala hang ups för dem som bara vill diskutera detta och inspireras på en oskyldig nivå, det vill säga med en sund blandning nyfikenhet och självdistans utan större risk att förlora Martinus perspektiv i grunden. Nu kanske du hävdar att "oskyldigt" inte finns när det gäller intresse för andra traditioner än Martinus. Den inställningen är svår att diskutera, om ens möjligt. Jag måste därför be dig om att respektera att forumet inte uppfyller just dina behov på detta område. I övrigt finns inga ambitioner för forumet att vara ett utbildningsorgan i linje med MI (vars riktlinjer du tar upp i din kommentar ovan) utan vi är bara en grupp hyfsat likasinnade som möts för ganska fria samtal mot bakgrund av Martinus.”

Administratören/moderatorn hade tydligen inte läst mina inlägg och hade ingen aning om vad jag skrivit eller informerat om.

JAG SVARADE:

”Du skriver att du har förstått?: "Jag har förstått utifrån dina berättelser här på forumet att du själv sysslat med t ex kundaliniyoga på en intensiv nivå och fått möta svåra konsekvenser av det." Du har förstått fullständigt fel! Du kan ju inte ha läst mina inlägg alls! Jag har aldrig sysslat med kundaliniyoga! Och dessutom har du fullkomligt missförstått allt jag skriver i ovanstående inlägg, men jag hade faktiskt inte väntat mig något annat. Det här forumet började bra, men det är min upplevelse att det spårat in på allt annat än andlig vetenskap. Ni har förlorat "Martinus perspektiv i grunden" med all reklam och diskussion för konstlade metoder som healing, mindfulness etc. etc. Det är inte mina behov som forumet skall uppfylla utan det är att ni seglar under "falsk flagg" när ni påstår att detta forum är till för samtal om den andliga vetenskapen. Det upplever inte jag att det är längre, och fick ju även medhåll av din andra modereringspartner! Det är det jag har framfört nu och med det sagt så hittar jag vägen ut själv. Dessutom har du fullkomligt missat att det är MARTINUS varningar jag bifogar i alla mina inlägg, det är inget jag hittat på. Och att dessa kortslutningar händer människor över hela världen är inga oskyldiga ”hang ups” för mig. ”

ADMINISTRATÖREN/moderatorn SVARADE:

"Ok då har jag missförstått att ditt kundaliniengagemang bottnar i egna erfarenheter. I övrigt har jag inget mer att säga. Jag tackar dig för din medverkan och önskar dig allt gott!"

JAG SVARADE:

”Det har jag inte heller sagt eller skrivit att det inte gör! Man kan nämligen bara uttala sig med bestämdhet om något som man själv upplevt genom verkliga egna erfarenheter och upplevelser, vilket är detsamma som verkligt "vetande" och sedan fått detta vetande även bekräftat av en kosmiskt medveten. Allt annat är teorier och tro! Och försvar för något man inte vill tro är sant.”

Jag gick ur den gruppen!

Den ovanbeskrivna attityden har präglat så gott som alla svenska FB-forum, som falskskyltar med Martinus-namn i sin logga, sedan 20 år tillbaka. De som blir mest förbannade över mina skriverier om riskerna är oftast de som själva hållit på eller håller på med någon form av konstlad andlig övning. De talar ju inte direkt högt om det, utan det sipprar fram senare i olika andra diskussionssammanhang. Och det är ju upp till dem vad de gör av sina liv, de har ju sin fria vilja att laborera med vad de vill. MEN de har ingen rätt att hindra mig från att informera om dessa risker. Där är jag kompromisslös. Jag får nämligen flera mail om dagen från människor som förtvivlat söker efter någon som kan hjälpa dem med en ”snabb-fix” så att de kan bli av med de svåra brandupplevelserna i sina nervsystem eller det enormt sprängande övertrycket de upplever inom sig när energin inte kan få ett naturligt utlopp. Eller bli av med de besättande rösterna i huvudet. Att höra röster är inga inbillade hjärnspöken!

Det känns oerhört svårt att inte kunna ge ett ”recept” på någon mirakelkur som lättar deras ångestfulla helvete. Som kan ta flera liv att komma ut ur, men det kan man ju inte säga till dem. Det enda man kan hänvisa dem till är de Strategier som andra drabbade har tipsat om, som kan underlätta det fortsatta livet. Hur många som tagit livet av sig för att de inte kan leva med symptomen vet jag inte, för de hör ju av naturliga skäl inte av sig längre och berättar det.

 

 

 

937 visningar
© Averbis förlag | Kontakt