Om du träffar på en sociopat, spring för allt vad benen håller!

Jag har träffat på tre manipulativa sociopater under mitt långa liv. En av dem tog senare sitt liv. De har alla drivkraften att försöka att dominera och kuva andra genom att t.ex. svartmåla, förtala och ljuga ihop falska rykten för att bl.a. förstöra en persons rykte. Varför? Jo för att manipulera och dominera andra bara för känslan av det - känslan av makt och kontroll. Och det pga. överdriven självkänsla, självupptagenhet och arrogans. De har också ofta drag av narcissism, ett sjukligt behov av att själva bli beundrade och framstå som "herre på täppan"!

Om någon klagar på deras beteende blir de oftast hånade av sociopaten för att vara överkänsliga, "har du ingen humor", eller "förstår du inte ironi". Eller anklagade för att spela oskyldiga offer eller vara martyrer. Ofta är de också kvinnohatare och använder ordet "feminister" som förringande skällsord! De tål alltså inte starka kompetenta kvinnor som kan mer än de själva. Kvinnorna upplevs som hot.

Ja, de skall tryckas ner eller mobbas bort från arenan genom manipulation och lögner, om de inte kan gå till regelrätta fysiska attacker. Och dessvärre lyckas de också ofta, för övriga som ser på har sociopaten manipulerat med (tillfälliga!) superlativer så de tror att de är utvalda, omtyckta och godkända av "denne trevlige person". Hen spelar ju på människors behov av uppskattning och bekräftelsebehov om de inte befriat sig från sådant och det har inte de flesta. Sociopaten manipulerar dem dit som hen behöver dem för tillfället tills segern är hemma, sedan kan du bli hens nästa offer! De som ser på är antingen "mentalt blinda" eller väljer att blunda för det som pågår, dvs. tvår sina händer som Pilatus.

Pilatusmentaliteten = "jag tar inte ställning" är alltjämt det överlägsna eller härskande sinnelaget även hos den moderna kulturmänniskan, menar Martinus, och det är också min erfarenhet. Man är alltså rädd för att själv bli bortvald, ringaktad och "är rädd för att mista sina vänner, man är rädd för flockens mening eller den så kallade 'allmänna' meningen.", skriver han. De är helt enkelt glada att sociopaten inte trakasserar dem själva och blundar för det som sker. De glömmer att "inte ens våra tankar är tullfria", enligt de kosmiska lagarna.

Så lär känna:

Sociopatens kännetecken och personlighetsdrag
(Källa: Sociopat - Bakgrund och karaktärsdrag)

Sociopater har en manipulativ personlighet och man skulle kunna kalla sociopati för en manipulativ personlighetsstörning.

De använder de ord som de tror kommer hjälpa dem att dominera situationen just nu. De har inga problem med att ljuga, svartmåla, baktala och öppet förringa personer som ofta är duktiga, kreativa, högpresterande och intelligenta och som får mer uppmärksamhet än de själva. Sådana måste mobbas bort för att sociopaten själv skall bli "herre på täppan".

Sociopater har extremt svårt med att vara sanningsenliga och uppvisa ett konsekvent beteende. De accepterar inte skuld och skyller alltid ifrån sig, även när det gäller handlingar som helt uppenbart är deras verk.

Drivkraften hos sociopater är att dominera andra.
De vill dominera människor för att förstöra en persons rykte.

De gillar också att dominera andra bara för känslan av det - känslan av makt och kontroll.
Andra personlighetsdrag är:

Ständig oärlighet för personlig vinning eller nöje
Bristande empati
Överdriven självkänsla och arrogans
Och i värsta fall: Aggressivitet och fysiska övergrepp

Uppfyller man alla eller flera av dessa kriterier finns det tecken som pekar mot en antisocial personlighetsstörning.

I jämförelse med psykopater är sociopater impulsiva utan tydlig struktur i sitt beteende och drabbas ofta av raseri, men visar kall arrogant eller trevlig charmerande attityd offentligt. Allt efter situationen och vad som gynnar dem bäst! Charmen är dock ytlig!

Skillnaden mellan psykopat och sociopat är sällan tydligt definierad. Man kan säga att de två personlighetsstörningarna delar såpass många drag att det egentligen inte är meningsfullt och lätt att skilja dem åt.

Bland personer med antisocial personlighetsstörning utmärks psykopaten av sin fullständiga oförmåga att bilda äkta känslomässiga anknytningar till andra.

Trots detta kan många psykopater upprätthålla en högfungerande fasad, med arbete och familjeliv.

Både psykopati och sociopati delar drag med narcissistisk personlighetsstörning

De har orealistiskt höga åsikter om sig själva, och oftast en bristande empati. Liksom psykopater tenderar narcissister att bilda grunda relationer, att utnyttja och manipulera andra och vara ytligt charmiga

Deras beteende styrs av ett enormt behov att få beundran av andra, vilket inte tenderar att vara drivkraften hos psykopater och sociopater. De överskrider ofta gränsen för det tillåtna i sin strävan efter makt och kontroll över någon.

Om du råkar ut för en sociopat eller psykopat, spring för allt vad benen håller innan de förstört ditt liv! Det rekommenderar alla psykologer och psykiater!

För sociopater vill inte förändras och de är vanligen mycket ovilliga att genomgå terapi eftersom det inte gagnar dem själva. Det finns idag ingen behandlingsform som kan behandla sociopati eller andra antisociala personlighetsstörningar. Tvärtom finns forskning som visar på att personer med antisociala drag utnyttjar terapin till att lära sig att bättre manipulera sin omgivning!!!
Det är en erfarenhet som man fått efter att ha försökt med psykoterapi på fångar med antisociala drag i fängelser.

Enligt den andliga vetenskapen är orsaken till psykopati perversa sjukliga sexuella fantasier och sexuella urspårningar:

"… sexuella förvillelser, inre psykopatiska tendenser eller sjukliga tankearter, är ju mer än tillräckligt för att skapa förvirring hos den ännu kosmiskt ovetande, den så kallade "normala" människan." LB st 1871

och

"... tankesfär som alla möjliga perversa, sadistiska laster och böjelser bidrar till att förmörka tillvaron? Är det inte här vi har hemvisten för psykopater, sinnessjuka och svagsinta?

"… sexuella urspåringar och härigenom uppkomna mentala tillstånd som ofta gör individerna till psykopater…"

och på det mentala planet:

"... människans sexualism också ett själsligt eller medvetenhetsmässigt område ...medvetenhetsmässigt abnormt. Det är denna abnormitet som bland annat gör väsendet till psykopat..."

Självdyrkan kan bara utlösas av en fantasi som mycket misstänksamt påminner om de inbillade fantasihistorier och hjältebedrifter varmed en form av psykopater pryder sig själva med, till det behövs det ingen större begåvning att se. Och den sista fasen av dessa sjuka eller abnorma drömmar slutar ofta bakom portarna på ett sjukhus, skriver Martinus i " Vad är sanning".

Läs också om:

© Averbis förlag | Kontakt