Om konsekvenser av drogmedicinering med metylfenidat, amfetamin och cannabis

Man har i decennier behandlat överaktiva barn och vuxna med koncentrationssvårigheter, som fått diagnosen ADHD eller ADD, med de centralstimulerande och narkotikaklassade läkemedlen metylfenidat och amfetamin. Centralstimulerande mediciner sägs påverka hjärnans förmåga att öka koncentrationen och minska impulsiviteten. Medicineringen påverkar vissa så kallade signalsubstanser i hjärnan. Förskrivningen av preparat innehållande metylfenidat har ökat rejält på senare år. ”I dag behandlar vi och sätter diagnos på personer som för femtio år sedan skulle ha ansetts fullkomligt normala”, skriver psykiatern David Eberhardt.

Och debatten på senare tid har gått ut på att människor med smärtor skall kunna få cannabis föreskrivet av läkare.

Igår kunde man läsa: ”Domstol i Uppsala säger ja till cannabis som medicin”, trots att Läkemedelsverket tidigare gett avslag.

”Bakgrunden är att patienter med olika medicinska besvär har begärt att få använda cannabis som läkemedel. Patienterna lider av bland annat smärtor, neurologiska sjukdomar och Aspergersymtom.”

En man har nu fått klartecken av domstolen och två andra som fick nej har överklagat.

”I sin dom skriver förvaltningsrätten att det visserligen finns en risk att mannen kan utveckla ett narkotikaberoende men möjligheten att preparatet lindrar hans smärtor väger tyngre. Därför får han rätt att medicinera med cannabis.”

Vart är vi på väg, kan man ju ställa sig frågan när man legitimerar gifter som kan ödelägga liv och som kan komma påverka vår hälsa många liv framöver? Ja, det beror ju inte på okunskap om drogernas effekter, det har jag skrivit om tidigare med LB som fundament och förklaringsmodell i ”Droger av alla slag - en väg nedåt

Har Martinus då skrivit explicit om cannabis/hasch? Ja, han skriver i DEV 5, st 75.16:

"Men det finns andra arter av giftämnen som är ännu mycket mer förödande. Det är till exempel cannabis, som lätt utvecklar dödstörsten efter narkotiska ämnen som opium och liknande, och som absolut ödelägger medvetandet. Dessa ämnen är mycket farliga därför att de verkar på själva den ännu mycket späda kosmiska sinnesuppsättningen hos människan, vilken särskilt utgörs av det ännu mycket späda intuitionsområdet, som dessa väsen ännu bara har i ett mycket outvecklat tillstånd. Det är detta kosmiska intuitionssinne som nu är människornas kommande primära medvetandeområde, väl att märka när de får dubbelpolighet och allkärlek…” (min fetstil)

Och här kommer fler citat:

Den nedbrutna och överansträngda kroppen måste ha stimulans: alkohol, vin, morfin, kokain, tobak, opium etc.
Livets Bog, Band 1, st 132.

Att sådana väsen klamrar sig fast vid morfin eller andra narkotiska stimulanser undergräver bara ännu mer drastiskt deras hälsa.
Livets Bog, Band 3, st 845.

När vi ser människor som är rövare, bedragare, mördare, sadister eller på annat vis perversa eller som är drinkare, rökare, morfinister eller förfallna till andra former av underminerande laster och utgör hjälplösa stackare, levande lik, sinnessvaga eller mentalt sjuka, och när vi så ser motsatsen härtill, såsom framstående humanister eller förkämpar för rättfärdighet, stora konstnärer, ädla människor, ärliga och trofasta, med allra högsta ideal och dygder, stora genier i vetande och kunnande etc., möter vi då inte här samma princip, samma syn som vi redan iakttagit i materiens framträdande i kloakpölens växelvisa förvandling?
Livets Bog, Band 5, st 1785.

Den mättnad eller tillfredsställelse som njutandet av den naturliga maten och drycken skänker, inträder sålunda inte alls vid njutandet av de farliga, giftiga ämnen som människorna i sitt ännu mycket ointellektuella levnadssätt vant sig vid att förtära som njutningsmedel.
Livets Bog, Band 6, st 2162.

Dessa giftiga njutningsmedel har alltså förmåga att inverka på väsendets vilja.
Livets Bog, Band 6, st 2163.

13.27  Giftige nydelsesmidler - et helvede for mikrovæsenerne

I ingen som helst anden situation har vi en så kolossal adgang til at skabe lykke eller ulykke for andre levende væsener som den, vi her er i besiddelse af over for de mikrovæsener, vor organisme består af. Hvad mener De f.eks. om "drankerne"? – Har sådanne væsener ikke, ved gang på gang at fylde alkoholholdige væsker i deres organisme, efterhånden skabt denne om til et "helvede" for de i samme organisme normalt hjemmehørende mikroindivider? – Hvad er den af drikfældigheden frembragte svækkelse eller ødelæggelse af hjerne og nerver samt af andre indvendige organer andet end nedbrydning af organismens mikrovæseners normale livsskuepladser. Og tror De ikke, at denne nedbrydning betyder svækkelse og unaturlig død for disse mikrovæseners organismer lige så vel som for "drankerens" eller makrovæsenets organisme? – Og er det ikke de samme konsekvenser, der gør sig gældende med de mange andre mere eller mindre giftige stofarter eller materier, som det er blevet mode, skik og brug at indlemme i sin daglige nydelse? – Fører ikke overdreven tobaksnydelse til "nikotinforgiftning"? – Og fører ikke nydelsen af en alt for voldsomt koncentreret kaffe til hjertebanken? – Og hvorledes er det, det står til med opiumsnyderne og vore egne hjemlige til narkotika hjemfaldne væsener? – Ender de ikke alle som mere eller mindre defekte eller som ligefrem totale vrag, hvad deres fysiske organisme angår og den hermed forbundne og afhængige mentale manifestation? –

 Hvad gavner det, at nydelsen af disse midler i første instans giver individet fornemmelsen af stimulans, velvære og lyse drømme, når den i sidste instans fuldstændigt har undermineret individets oprindelige naturlige eller normale, sunde og livskraftige velvære, ja, ligefrem fører individet til ikke blot almindeligt hospitalsophold, men også til indespærring og spændetrøje på et sindssygehospital og yderligere til en åndssvageanstalt i det næste jordliv, hvilket et nærmere specielt kosmisk studium af problemet udviser? –
Artikelsamling 1, stk. 13.27.

Hungern eller törsten efter narkotiska preparat kallar Martinus för "den svarta elden”. Det handlar om jordmänniskans krig mot sig själv. Läs mer i det svenska Den eviga världsbilden nr 5 st. 75.12 och framåt. Eller om du förstår danska finns det också mer här om ”den sorte ild”:
Det Evige Verdensbillede, bog 5, stk. 75.12.

Studera och läs också förklaringen till symbol 75.

Faktum är att om man i tidigare liv sysslat med ihärdiga koncentrationsövningar som t.ex. Yoga och meditation eller använt sig av droger kan konklusionen av de ovan sagda bli att man får problem med det i detta liv. Därmed inte sagt att det är så, utan kan även ha andra orsaker. Överdriven ansträngning eller koncentration är ju farligt vad man än gör.

Koncentration betyder utestängning av allt som inte rör föremålet för koncentrationen, enligt Martinus.

Att koncentrera sig, på för oss nya områden som t.ex. tänka eller meditera kärleksfullt på vår nästa, är en oerhörd ansträngning för vårt nya späda andliga organ. Mer än 5 minuters sådan koncentration klarar de flesta av oss inte av ännu, menar Martinus, som rekommenderar denna kärleksfulla övning.

Det är alltså en ny talang vi försöker öva upp med yoga/meditation eller annan tankekoncentration. Överanstränger man sig kan den nya lilla "talangplantan" bli skadad eller drabbas av en kortslutning. Precis som när en människa drabbas av kortslutning när denne har gått över sina fysiska gränser, som så många nuförtiden gör, och drabbas av t.ex. kroniskt trötthetssyndrom. Man möter alltså en "vägg".

Den lilla koncentrationsförmåga man hade innan upplevs också som bortblåst av dem som har drabbats av en kortslutning i Yoga, meditation, Reiki, Qi-gong m.m.. Det skapar naturligtvis svårigheter i det sociala livet, många kan inte längre försörja sig själv, eller så sker återhämtningen mycket långsamt. Ja, det kan sträcka sig till flera liv framöver. Medicinerar man en drogmissbrukare från tidigare liv, som i detta liv har problem med koncentrationsförmågan, med samma narkotiska droger igen så hamnar ju människorna i ett evigt limbosystem. Problemen kvarstår till nästa liv. Och nästa….

För den skull måste vi ha den nödvändiga sömnen och vilan, vi måste ha den absolut sundaste födan och drycken, vi måste vänja oss vid att undvika de dödsbringande njutningsmedlen: alkohol, nikotin, morfin och alla andra för livsorganen absolut ödeläggande ämnen.
Livets Bog, Band 6, st 2026.

Droger och konstlade andliga övningar, som de ovannämnda, har orsakat tillstånd av overklighetsupplevelser s.k. depersonalisation. Man blir alienerad från sin vanliga verklighetskänsla och kropp och känner sig mer eller mindre avskärmad från sin jordförbindelse. I värsta fall som Rabindranaths far. Inget att leka med.

Mer om ämnet: "Droger av alla slag - en väg nedåt"

813 visningar
© Averbis förlag | Kontakt