Om Mitar Tarabic och ändringar i Martinus verk

I senaste DNV s.50 kan man läsa följande:

”Blandt folk i en lille nation i nord vil der vise sig en mand, der vil lære menneskene om alkærlighed og medfølelse, men der vil være Judas’er og hyklere omkring ham, der vil modarbejde hans budskaber. Disse hyklere vil ikke forstå, hvad der er virkelig menneskelig barmhjertighed. Men de ord, han skrev og talte, vil blive bevarede, og folk vil efterhånden indse, hvor selvbedragne de var.” 

På denna sida finns en engelsk version av samma stycke:

”Among the people of a nation far in the north a little man will appear who will teach men about love and compassion, but there will be many Judas and hypocrites around him so that he will have many ups and downs. Not one of these hypocrites will want to know what is real human grace, but his wise books will remain, and all the words he will say, and then people will see how self-deceived they were”

Min fria översättning till svenska:

"Bland folket i en nation långt upp i nord kommer det att framträda en liten man som kommer att lära människorna om kärlek och medkänsla, men det kommer att finnas många Judas'ar och hycklare runt honom så att han kommer att ha många framgångar och motgångar. Inte en enda av dessa hycklare kommer att veta vad som är verklig mänsklig barmhärtighet, men hans visa böcker kommer att bestå och också alla ord han kommer att tala, och sedan kommer människorna att se hur självbedragna de var."

Uttalandet kommer från Mitar Tarabic, en Serbisk enkel man som levde på 1800-talet (1829 - 1899). Man vet mycket lite om honom men ses som en legend i Serbien p.g.a. exaktheten i hans förutsägelser. Han förutsåg många konkreta ting om första och andra världskriget, och balkankrigen. Han ser en framtid där många glömmer Gud och bara tillber sin egen mänskliga intelligens, han förutser den teknologiska utvecklingen, oljenyttjandet och en internationell domstol som förbjuder länderna att bekämpa varandra. På denna sida finns en längre sammanfattnning om framtiden, där ovanstående stycke ingår som en liten del.

Citatet ovan har slående likheter med det nu pågående händelseförloppet kring förvanskningen av Martinus originalverk, där ansvariga för MI under 20 års tid har drivit en strategi där man medvetet, öppet och utan respekt för Martinus vilja, systematiskt gjort omfattande ändringar. Och nog är det intressant att en Serbisk bonde redan för över 100 år sedan förutsåg att detta skulle ske.

Var och en kan själv sätta sig in i detta händelseförlopp, vilket analyseras och sammanfattas här i Martinusportalen och på andra ställen, och göra sig sin egen bedömning om Mitar Tarabic faktiskt talar om Rådet för Martinus Institut.

Som med alla profetior bör man dock vara mycket skeptisk och kritisk till att svälja allt som sägs. Min upplevelse är att de flesta som har visioner och liknande har en del sanning uppblandat med mycket brus och fantasier. Mitar har t.ex. utsagor som berör ärkeänglar och deras framträdande på jorden, liksom uttalanden om framtida nya utbrott av mörker 17.000 år in i framtiden – vilket absolut inte går att förena med Martinus analyser om att vårt makroväsen Jorden inom 3000 år kommer att vara i total mental balans som varande ett med Gudomen och ha kosmiskt medvetande.

De nära förestående utbrott av mörker på Jorden som Martinus också är inne på, handlar uteslutande om en tillfällig ”huvudvärk” för Jordklotet, där det rensar ut allt mentalt mörker som en del av sin kosmiska invigning.

Ty mörker och ljus kan inte samexistera i ett kosmiskt invigt väsen.

Tänker Anders

 

1297 visningar
© Averbis förlag | Kontakt