Öppet brev och frågor till Martinus Institut 2007-01-03

Bifogade filer

2007-01-03 Öppet brev och frågor till Martinus Institut och Kosmosredaktionen angående information om konstlade andliga övningar i tidningen Kosmos:

 

Nynäshamn 3 januari 2007

Till
Alla Rådsmedlemmar och
hela Kosmosredaktionen vid Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg
Danmark                                                                 

 

Öppet brev till samtliga berörda!

I ett mail till mig skriver Olav Johansson den 28 november 2006, som ett svar på ett artikelförslag som jag skickat in, att

”Artiklar i Kosmos läses och uppfattas ju som sanktionerade av Martinus Institut, eftersom det är MI:s officiella organ, och då måste man vara väldigt försiktig med att föreskriva vad man skall göra resp. inte göra i olika situationer. Det måste vara en individuell sak eller bedömning, som också kan se olika ut beroende på den konkreta situationen, och därmed menar vi också att man inte kan tala om det som något som man skall eller inte skall. Däremot kan man naturligtvis tala om vad jag skall eller inte skall. Då riktar man ju inte uppmaningen till någon annan än sig själv. Och det är en väsentlig och i detta sammanhang avgörande skillnad, tycker vi.” Se bilaga 1

1997 skickade jag in tre artikelförslag om riskerna med konstlade andliga övningar som refuserades av Sören Hahn. Några av motiveringarna var:

”Problemet er ganske enkelt, at vores tidsskrift er for lille til at bære så store artikel om dette special‑emne. Som officielt organ for Martinus Institut vinkler vi først og fremmest på Martinus ‑dernæst på emner som fx kundalini.

Men du er velkommen til at skrive om emnet ‑ også i KOSMOS! Fremgangsmåden er da den, at din artikel højst må fylde en side i bladet. Gå frisk til sagen og fortæl om dine egne og/eller andres erfaringer. Det meste af artiklen kan godt handle om kundalini og de skadelige virkninger af disse øvelser, når du bare til sidst sørger for at referere til Martinus. Gerne med et eller flere citater eller dele af citater.” Se bilaga 2

Artiklarna om ”kundalini” var fulla med Martinus-citat, och belysta med kosmologin som förklaringsmodell och fundament.
Hahn skrev också att om jag ville skriva igen så kunde jag kanske få något publicerat om jag uppfyllde villkoret att artikeln då högst fyllde ”en side”, dvs. texten skulle vara begränsad till ett A5-format!
Hur kan man få plats med så viktig information på bara ”en side” i Kosmos? Jag förstod att svaret var ett ”Nej, tack!” och att jag inte skulle nå någon ”fremgang” med nya försök.
Samtliga artiklar finns till läsning i sitt ursprungliga skick på min hemsida Kosmisk Upplysning – Martinus kosmologi /:

 

Om österländska metoder/dansk version
På svenska

Fallgropar på den andliga vägen/dansk version
På svenska

Undersökning av 76 fall av kundaliniresning. Utförd av Kundalininätverket i Danmark
 

Med stigande förvåning har jag sedan, under åren som gått, läst Kosmos där man allt som oftast har godkänt och sanktionerat artiklar med en ensidigt positiv syn och rekommendationer på avslappningsövningar, yoga, meditation, qigong, tai-chi m.m. (som alla enligt forskning har visat sig ha risker med psykoser m.m.. Artiklar även om qigong- och tai-chisjukan finns på hemsidan )

Detta trots att man i Samarbetsstrukturen kan läsa att Martinus klargjort:

”Avspänningsövningar, psykologisk rådgivning, naturläkarverksamhet och motsvarande kan inte utövas inom institutets ansvarsområde. (Rådsmötesreferat 9/8 -77)”

Gäller inte detta ”förbud” även reklam för utövning av dessa ”avspänningsövningar”; yoga, felaktig meditation, tai chi, qigong, healing (helbrägdagörelse) m.fl., även i ett officiellt organ som Kosmos? Kosmos hör ju till ”institutets ansvarsområde”.
Från Samarbetsstrukturen om healing:

”Endast arbete med analyserna

Vårt arbete gäller mina analyser och inte något
annat. Det gäller de saker som är kärleksfulla,
och som hör ihop med det. Men vi ska inte börja
med experiment som helbrägdagörelse och liknande.
Det ska vi inte.      (Rådsmöte 20/7 -74)”         

Vi ska inte bli centrum för en massa olika
märkliga funktioner.    (Rådsmöte 7/6 -77)”

Här kommer ett axplock citat från Kosmos genom åren. (Jag utelämnar artikelförfattarens namn, som absolut inte skall känna sig utpekad. Syftet är att visa vad som godkänts och sanktionerats av redaktörerna för det officiella organet Kosmos och som representerar Martinus Institut:

Livskraftens vägar sid. 169 och 172, Kosmos 1999 ‑ nr. 9:

Även med hjälp av mentala övningar och fysiska aktiviteter och rörelser, kan vi påverka dessa kosmiska grundener­gier i vår kropp och själ. Om vi t ex är nedstämda och apatiska (brist på tyngd­energi) kan vi med hjälp av fysiska akti­viteter ‑ alltifrån städning till gym­nastiska rörelser och motion ‑ få tillgång till mer tyngdenergi. Därigenom kan livskraften åter strömma in i psyket och få igång tankar som kan ge mer livslust och glädje. På samma sätt kan en stres­sad, hetsig och irriterad sinnesstämning (brist på känsloenergi) balanseras. Det kan t ex ske genom lugna fysiska rörelser som ‑ Tai chi, Qi gong eller liknande. Lugnande musik, avslappning, medveten andning, meditation och bön, är andra lämpliga övningar. […] På samma sätt kan stilla övningar som bön eller meditation vara stimulerande (vara aktiverande) när vi är nedstämda och apatiska ‑ särskilt om bönen och meditationen är riktad mot andra människor som t ex har det svårt eller som vi vill stödja på något sätt.

Då vi alla är i behov av livskraft och även har tillgång till den ‑ både inom och utanför oss, kan det vara värt att själv börja undersöka vägarna och möjligheterna. Det finns även litteratur att läsa på området ‑ förutom Martinus, finns böcker om makrobiotisk kost, eller om kinesisk medicin och filosofi.”

 

Stress – ett problem att lära oss hantera sid. 154, Kosmos 2002 ‑ nr 7:
”Förutom att utveckla vår förmåga att kommunicera och hantera känslor, har många människor haft nytta av att lära sig avslappningsövningar, yoga, tai chi och qi gong. Dessa övningar och aktiviteter har alla en stressreducerande effekt (det har även motion), och kan också framkalla den helt motsatta fysiologiska reaktionen i kroppen dvs. "avspänningsreaktionen". Denna reaktion befordras av det autonoma nervsystemets parasympatiska del, som är särskilt aktiv för människor och djur när vi sover och vilar djupt. Man kan säga att medan sympatikus sätter igång hormoner som frigör energi och gör oss mer vaksamma, aktiverar parasympatikus de hormoner som lagrar energi och gör oss mer lugna. […] Sammanfattningsvis kommer vi alltså att må bättre och vara friskare när vi lär oss att förebygga och hantera stressen i våra liv .”

Kosmisk anatomi och livslära sid. 56, Kosmos 2000 – nr. 3
”Sett utifrån Martinus kosmologi kommer det för framtidens medicinstuderande att bli lika viktigt med en kosmisk anatomi och livslära som det i dag är med en fysisk anatomi och sjukdomslära. […] Både inom alternativmedicinen och inom skolmedicinens förebyggande hälsovård poängteras som regel tankarnas, motionens och kostens betydelse för hälsan, och man lär gärna ut stresshanteringsmetoder som meditation och avslappningsövningar för att bl.a. förebygga högt blodtryck, utbrändhet och sömnproblem.”

När kroppen och själen läker sid. 8, Kosmos 2002 ‑ nr 1
”Och på samma sätt som ett musikstycke, en doft eller ett ansikte, kan väcka upp gamla minnen (behagliga och obehagliga) kan också terapier göra det. Här finns en rad terapier ‑ psykoterapier, hypnos eller de alltmer populära kroppsinriktade terapierna som t.ex. Rosenmetoden och andra som kombinerar massage eller beröring med samtal.

[…]

För att, via kroppen, kunna föra fram upplevelser från vårt undermedvetna till vårt dagsmedvetna behövs alltså ett transportmedium i form av signalsubstanser och elektriska impulser (både kemiska budbärare och elektrisk kraft). Detta framställer kroppen särskilt från näringsämnen som aminosyror, vitaminer och mineraler. Till en viss del kan den mikrokosmiska elektriciteten också framställas mellankosmiskt, vilket sker om makroväsendet (människan själv) har i sitt tankeliv en bra balans mellan de två kosmiska grundenergier Martinus kallar „tyngdenergin" och ,känsloenergin". Då optimeras livskraften, eller den s.k. ,Qi‑kraften" (som det kallas i traditionell kinesisk medicin), för en kortare eller längre stund genom hela organismen. Det är ju det som händer vid t.ex. healing, där helaren genom bön och ett balanserat tillstånd överför kraft till mottagaren som kan få upp både undermedvetet material och få igång fysiologiska reaktioner.”

Att åldras med hälsa sid. 223-224, Kosmos 2000 ‑nr. 10
”På ålderns höst är det dessutom vik­tigt att hålla igång cirkulationen så att inte delar av kroppen börjar lida brist på näring och syre. Om detta sker kan kroppen börja degenerera eller vissna i förtid. Det kan motverkas genom regelbunden motion ‑ promenader, gym­nastik, qigong etc. ‑ även genom att inta vissa cirkulationsbefrämjande örter och vitaminer (ex. ginkgo biloba och E‑vita­min). Energimässigt utgör dessa aktivi­teter och ämnen en balanserad form av "tyngdenergi". Dvs den kosmiska grun­denergi som enligt Martinus ligger ba­kom all värme och rörelse i både vårt inre och yttre universum. […]

Det är ‑ näringslära (vitaliserande diet, med kosttillskott och naturmedel) ‑ stresshantering (meditation och stressminskande åtgärder) motion (både fysiska och mentala övningar, samt yogaövningar) ‑farmakologi (vissa mediciner, när det krävs).”
 

Kylans och värmens inverkan på kropp och själ sid. 52, Kosmos 2006 ‑ nr. 2
”Andra aktiviteter som också kan framkalla mer känsloenergi och lugn och ro i kropp och själ, enligt min och många människors erfarenhet är ‑ lugna djupa andetag, meditation, stilla bön, eller lugna rörelser som tai chi och Qigong.

[...]

Aktiviteter som motion ökar däremot de "uppvärmande" signalsubstanserna, och gör oss mer pigga, glada och motiverade. Att motionera på morgonen eller tidig förmiddag kan därför, enligt min erfarenhet, vara särskilt lämpligt för den som har svårt att få igång sin tyngdenergi. Vilken typ av motionsform man bör välja beror helt och hållet på vad man behöver balansera upp. Ju mer "uppvärmningsbrist" ju mer behov av kraftfull träning ‑ styrketräning, intensiv gymnastik, löpning eller raska promenader etc. Mer lugna motionsformer som Qigong, Yoga och stretching kan vara mer lämpliga för den som har "ned‑kylningsbrister", påpekar Lombard/Renna.”

Ingenstans i dessa artiklar nämns överhuvudtaget att dessa rekommenderade övningar kan vara farliga eller skadliga! Eller påpekar att meditation kan utföras felaktigt. Inte heller att healing och andningsövningar kan vara livsfarliga och ödeläggande för hela nervsystemet. Eller att hypnos i själva verket är ett exempel på besättelse, enligt Martinus.

Och i artiklarna riktar man verkligen ”uppmaningen till någon annan än sig själv”, som man inte får göra enligt Olav! Innehållet i texten har en positiv attityd och rekommendation för konstlade andliga övningar och målet med dessa kan läsas i artikelrubrikerna. Och här har man helt

” bortset fra den skræk­kelige fare for åndelig afsporing, man her bliver udsat for, men den virkelige fuldkommengørelse, der afføder den absolut organiske indvielse eller den store fødsel til kosmisk bevidsthed, er ligeså umulig at opnå her, som det er umuligt for et lille barn pludselig at blive til et voksent menneske”, som Olav citerar i ett mail nedan!

 

Inspirerad av ett officiellt svar som publicerades i Kosmos 2006 nr. 1 — Fråga om kosmologi ”När meditationen tar makten” — till en person som i ett brev till Institutet berättade sig ha upplevt en katastrofalt ”skev kundaliniresning” och fick svar på sina frågor, skrev jag en artikel; ”Om konstlade andliga övningar”, som jag skickade till Kosmosredaktionen den 28 november 2006. Inte publicerad ännu men kan läsas här Om konstlade andliga övningar:. Se även Bilaga 4

Svaret blev att:

”Vårt svar är kort och gott: Nej, vi är inte mogna ;-). Även om vi instämmer i det det du skriver om riskerna med avancerade och konstlade andliga övningar, tycker vi ändå att din artikel som helhet förmedlar en alltför generaliserad och onyanserad bild av allt detta som har med yoga att göra. Martinus själv ger en mer nyanserad bild i det han skriver om detta i t.ex. sista meningen i stycke 2005 i LB 6, nämligen:

”Meget godt kan naturligvis læres indenfor disse foreteelser rent bortset fra den skræk­kelige fare for åndelig afsporing, man her bliver udsat for, men den virkelige fuldkommengørelse, der afføder den absolut organiske indvielse eller den store fødsel til kosmisk bevidsthed, er ligeså umulig at opnå her, som det er umuligt for et lille barn pludselig at blive til et voksent menneske”

Här poängterar alltså Martinus att ”meget godt” kan läras inom yogan, samtidigt som han också understryker riskerna för ”åndelig afsporing” och att det inte är vägen till ”den absolut organiske indvielse”. Det tillägget tycker vi är viktigt, och den dimensionen eller nödvändiga nyanseringen tycker vi att din artikel saknar trots sina övriga förtjänster och goda syfte. Och Kosmos är som tidigare nämnt inget diskussionsforum eller debattorgan, så de motinlägg som en sådan artikel som din här säkerligen skulle ge upphov till från somliga andra läsare är vi heller inte beredda att publicera... Den diskussionen får alltså föras i andra fora.” Se Bilaga 3 

Om ni nu är så noga med dimensionerna och nyanserna, varför sanktionerar ni bara den positiva reklamen för konstlade andliga övningar som yoga m.fl., så som jag har lagt fram i en massa citat här? Och som ändå inte, til syvende og sidst enligt Martinus, leder människan till fullkomning? Utan kanske t.o.m. till urspårning?

Jag har inte läst om några allvarliga varningar i Kosmos sedan temanumret 1990 nr 10, som innehöll artikeln ”Besatthet” och två artiklar om riskerna med konstlade andliga övningar av Martinus. Det är snart 17 år sedan!

Jag har forskat i och studerat österländsk yogafilosofi parallellt med Martinus kosmologi sedan 1990, på heltid. Mellan 1990-95 arbetade jag som Andningspedagog  (Rebirhing) och fick egna  och klienters erfarenheter av hur farligt det är med dessa övningar.  Därför reste jag på studiebesök till Indien under en månads tid och bodde flera veckor på två olika ashrams, andliga centra, och besökte flera andra för att studera och sätta in mig i den indiska religiösa yogakulturen. Jag skaffade mig även kunskaper och litteratur om kundalinifilosofin, som inte fanns tillgänglig för oss här i väst.

Jag har haft en informationssida på svenska och engelska sedan 1996 ute på Internet. Jag har skrivit artiklar i ämnet, som har publicerats i flera tidningar och av andra informationscentra på nätet. Jag har över 500 berättelser arkiverade från olyckligt drabbade människor världen över. De flesta har symptom som bekräftar de negativa effekterna som Martinus skriver om på många ställen i Tredje Testamentet. M.a.o. de har drabbats av kortslutningar i nervsystemet, brandupplevelser som aldrig tar slut, nervsammanbrott, besättelser m.m. Många är ständiga ”gäster” på psykiatriska kliniker, en del blir kvar där för gott. Eller begår självmord. Och var det inte liv vi skulle försöka rädda? Är det inte det som är den högsta yogan, enligt Martinus och Jesus?

Vad svarar man när människor vrålar i panik i madrasserade rum och ser fasansfulla ”demoner” överallt och skriker: ”Vad har hänt med mig?”. För det vet de inte, för de har inte haft förmånen att komma i kontakt med förklaringarna i Livets Bog, det Tredje Testamentet. De har ju bara gjort lite andliga övningar för att uppnå lite kroppsligt välbefinnande, sundhet och hälsa som reklamen utlovade. Vad svarar ni? Att man inte tror på generell profylaktisk, förebyggande, information om riskerna med konstlade andliga övningar? Att det är deras karma att de har råkat ut för detta öde?

Mina frågor, baserade på det jag anfört i mitt brev, blir då:

 1. På vilken forskning eller kunskap baserar ni er åsikt om att min artikel ”Om konstlade andliga övningar” ”förmedlar en alltför generaliserad och onyanserad bild av allt detta som har med yoga att göra”? Se Artikelbilaga 4, eller läs här Om konstlade andliga övningar
   
 2. Angående av vad Olav Johanssons skrev  ”de motinlägg som en sådan artikel som din här säkerligen skulle ge upphov till från somliga andra läsare är vi heller inte beredda att publicera... Den diskussionen får alltså föras i andra fora” vill jag fråga: Har inte Kosmos samma policy som andra media att varje skribent själv står för innehållet i sin artikel och att det fria ordet får råda så länge man håller sig till Martinus kosmologi? Är tolkningsrätten av innehållet i kosmologin endast förbehållet Kosmosredaktörerna och Rådsmedlemmarna? Råder m.a.o. åsiktsreglering, och censur?
   
 3. Har Rådsmedlemmarna och Kosmosredaktionen vid Martinus Institut valt att sanktionera endast en ensidig ”positiv” sida av konstlade andliga övningar och negligera att nämna det som Martinus varnar så allvarligt för, nämligen de negativa katastrofala effekterna?
   
 4. Och anser ni att tidningen Kosmos — som ju anses vara ett offentligt organ för Martinus Institut — kan med tystnad ”gå förbi” dagens forskning och information, som bekräftar att de konstlade andliga övningar Martinus i Tredje Testamentet så allvarligt varnar för har en katastrofal negativ sida som alla borde få en kunskap om? Dvs. få rätten att välja om man vill anträda den konstlade vägen eller inte?
   
 5. Och om de negativa effekterna inte får framföras i Kosmos, var skall då människor, som läser kosmologi, få veta att Martinus analyser bekräftas av många yoga- meditations- qigong- tai chi- och healingutövares erfarenheter och därmed kanske skulle kunna undvika att hamna i ett fruktansvärt lidande, som kan spänna över många liv?

Jag skall väl inte här behöva citera alla de ställen i Tredje Testamentet där det finns skrivet om dessa mentala bränder, besättelser och urspårningar, och som nu sker och belastar de psykiatriska klinikerna med drabbade över hela världen?

Om ni nu tror att jag inte kan ”tåla” att bli refuserad, så är det inget problem för mig. Mitt brev handlar inte om det. Jag vet redan allt det som jag informerar om och har inga behov av att se det skrivet igen för egen del. Vad jag vill uppnå med mina artiklar är att nå fler människor med min information, som överensstämmer med det Martinus analyser så tydligt pekar på.

Ett citat som jag anser Kosmosredaktören Olav Johansson glömde ta med från Livets Bog VI, om man fortsätter att läsa vidare från den texten han citerade till st. 2009, är:

”Var och en som söker visa människorna en annan väg till freden och fullkomligheten än den absoluta nästakärlekens väg, han hör till de ’ falska profeter” som Kristus varnade mänskligheten för.”

Jag har, som sagt, fått publicerat mina artiklar i andra tidningar där redaktörerna haft tidigare kännedom om yogafilosofin men inte kosmologin och ändå har tagit varningarna på största allvar. Att jag då konsekvent fyra gånger i rad blir stoppad i ett offentligt publiceringsorgan för Tredje Testamentet, tidningen Kosmos, som jag trodde skulle se det som en självklarhet att informera om dessa konstlade andliga övningars risker, som man kan läsa om i Livets Bog , är och förblir mig en gåta.

Jag hoppas att ni nu kan kasta ljus över denna, som jag upplever det, er motståndsmässiga attityd och svara på de frågor jag har ställt i detta brev och som jag, — och många andra med mig, — har undrat över genom åren.

Detta brev är som jag skrev ett öppet brev och jag lägger ut det på min hemsida och kommer även att publicera svaret där. Det är många som vill veta vilken policy Martinus Institut intar i denna fråga.

Eftersom jag läste i ert julbrev att ni har problem med mailfunktionen, så skickar jag även detta brev i pappersformat till Institutet med vanlig postgång. Och jag förmodar och hoppas att ni även diarieför originalet i era arkiv.

En önskan som jag haft många år och som jag också har framfört till er tidigare är att det vore önskvärt att få en automatisk bekräftelse på att mailet är mottaget, så man inte behöver undra om det kom fram eller inte när eller om svar uteblir.

Med vänlig hälsning och med en önskan om god fortsättning på det nya året!

Marja xxxxxxxx

xxxxxxxxx
149 35 Nynäshamn
Sverige


Svar från Martinus Institut:

Kære Marja

Jeg vender her tilbage til dit brev med spørgsmål til Martinus Institut i

anledning af din artikel om kunstige åndelige øvelser   Som det fremgår af Olav Johanssons svarbrev, så er vi enige i dit hovedsynspunkt om risikoen ved disse forcerede øvelser og vi finder det selvsagt også vigtigt, at dette budskab kommer frem. Vi har set din artikel som et udmærket og velskrevet bidrag til den debat, der finder sted om disse emner både Martinus-interesserede kredse og andre steder. Derfor vil den også efter vores opfattelse være velegnet i et forum, hvor læserne er indstillet på et sådant oplæg til debat. Vi anser i det hele taget dit mangeårige arbejde med at studere og dokumentere skadelige virkninger af div. åndelige øvelser for meget værdifuldt.

Når vi har valgt ikke at bringe din artikel i Kosmos, skyldes det således ikke uenighed med dit hovedbudskab og ej heller at Kosmos ikke kan bringe artikler om dette emne.  Det problem, vi ser i artiklen i dens nuværende form hænger sammen med det, der gerne skal være det særlige kendetegn ved Kosmos, nemlig at indholdet så vidt muligt kommer til at afspejle det positive helhedssyn i Martinus' analyser. Han udtrykte det så smukt allerede ved Kosmos' start i 1933, at der skal være plads i bladet for andre personers erfaringer og oplevelser, "i særdeleshed når disse er af en sådan natur, at de ikke forstyrrer bladets karakter, der ligesom "Livets Bog" skal holdes oppe på et niveau, hvor det ikke bliver et angreb på nogen eller noget, men derimod et universalt defensorat for alt og alle og således i harmoni med livets virkelige facit være en omfavnelse af alle, der retter blikket mod de evige fakta, eller alt, hvad der kommer ind under begrebet "at elske sin næste som sig selv."

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at et sådant ideal er svært at efterleve fuldt ud på vort nuværende udviklingstrin. Men vi finder det vigtigt at Martinus f.eks. ikke tages til indtægt for synspunkter omkring bestemte kulturer eller grupper af mennesker, der kan tolkes som anklagende eller krænkende over for disse kulturer eller menneskers livsgrundlag. Det har givetvis ikke været din hensigt, men din artikel kan i den foreliggende form godt læses som temmelig krænkende såvel over for traditioner og metoder i de oprindelige indiske religioner som over for terapeuter og lærere inden for området. For ikke at tale om de millioner af mennesker verden over, som har ladet sig inspirere af og har glæde af almindelig yoga og yogalignende metoder i deres mange forskellige former.

Hvis en kommunikation til disse mennesker skal foregå i Martinus' ånd finder vi det svært foreneligt med, at omtalen af dette store, populære og vidtforgrenede område eksempelvis indledes med så kategoriske og lidet positive udsagn, som at "Yoga är en koncentrationsövning i att försöka forcera sin primära pol att nå den sekundära och ingenting annat. De övningar som finns kvar idag är bara fragment från gamla hemliga läror och ingen har längre grundkunskapen om dessa.."

Vi mener, at det vi opfatter som en anklagende kommunikationsform kommer til at "skygge" for dit meget vigtige hovedbudskab om at advare mod de alvorlige faremomenter ved visse former for yoga og meditation.
Du stiller følgende konkrete spørgsmål:
På vilken forskning eller kunskap baserar ni er åsikt om att min
artikel "Om konstlade andliga övningar" "förmedlar en
alltförgeneraliserad och onyanserad bild av allt detta som har med
yoga att göra"? Se Artikelbilaga 4, eller läs här

Om konstlade andliga övningar

Svar:  Vi har vurderet, at din artikel mangler den dimension, som Martinus selv udtrykker med ordene "Meget godt kan naturligvis læres inden for disse foreteelser", idet han samtidig advarer mod "den skrækkelige fare for åndelig afsporing ...". En positiv variant i Martinus' ånd kunne f.eks. være netop at udtrykke respekt for den inspiration og glæde som millioner af mennesker verden over oplever ved afspændingsøvelser og talrige andre lettere former for yogainspirerede øvelser i en tid, hvor stresslidelser er så fremherskende.  Og at dette samtidig kombineres med den nødvendige information om de mulige alvorlige faremomenter både til udøvere og til terapeuter, yogalærere og andre, således som du selv er inde på på din hjemmeside.


*  Angående av vad Olav Johanssons skrev "de motinlägg som
   en sådan artikel som din här säkerligen skulle ge
   upphov till från somliga andraläsare är vi heller inte
   beredda att publicera... Den diskussionen får alltså
   föras i andra fora" vill jag fråga: Har inte Kosmos
   samma policy som andra media att varje skribent
   själv står för innehållet i sin artikel och att det fria
   ordet får råda så länge man håller sig till
   Martinus kosmologi? Är tolkningsrätten av
   innehållet i kosmologin endast förbehållet
   Kosmosredaktörerna och Rådsmedlemmarna? Råder
   m.a.o. åsiktsreglering, och censur?

Svar: Nej, Kosmos har ikke samme policy som andre medier i den forstand, at vi ud fra Martinus' egne formålsudtalelser for bladet søger at undgå indlæg, som i sin form udfordrer til diskussion og modsigelse.

Martinus ønskede ikke at det skulle udvikle sig til et diskussionsforum eller det, han nogle gange kaldte for "krig på meninger".

Til gengæld er tolkningen af indholdet i Martinus Kosmologi naturligvis givet helt fri til alle interesserede, og er på ingen måde underlagt hverken rådet eller kosmosredaktionen.  Til vores begrænsede opgaver hører blot ansvaret for, at bl.a. indholdet i Instituttets eget blad Kosmos så vidt muligt holdes inden for de særlige retningslinjer, Martinus har fastlagt for dette blad, jf. Samarbejdsstrukturen.

*  Har Rådsmedlemmarna och Kosmosredaktionen vid Martinus
   Institut valt att sanktionera endast en ensidig "positiv" sida av
   konstlade andliga övningar och negligera att nämna det som
   Martinus varnar så allvarligt för, nämligen de negativa
   katastrofala effekterna?

Svar, Nej, det har vi på ingen måde.  Martinus' analyser af de alvorlige faremomenter ved forcerede åndelige øvelser er som nævnt yderst vigtige
at få frem, beskrevet i den ånd af helhedsforståelse, accept og tolerance over for menneskers livssituation, som altid er det bærende i hans analyser.

* Och anser ni att tidningen Kosmos - som ju anses vara ett
   offentligt organ för Martinus Institut - kan med tystnad "gå
   förbi" dagens forskning och information, som bekräftar att de
   konstlade andliga övningar Martinus i Tredje Testamentet så
   allvarligt varnar för har en katastrofal negativ sida som alla
   borde få en kunskap om? Dvs. få rätten att välja om man vill
   anträda den konstlade vägen eller inte?

*  Och om de negativa effekterna inte får framföras i Kosmos, var
   skall då människor, som läser kosmologi, få veta att Martinus
   analyser bekräftas av många yoga- meditations- qigong- tai chi-
   och healingutövares erfarenheter och därmed kanske skulle kunna
   undvika att hamna i ett fruktansvärt lidande, som kan spänna över
   många liv?

Svar:  Disse emner kan og skal naturligvis omtales i Kosmos, jf. ovenfor Du bringer flere citater fra Samarbejdsstrukturen, bl.a. dette
"Avspänningsövningar, psykologisk rådgivning, naturläkarverksamhet och motsvarande kan inte utövas inom institutets ansvarsområde.

 (Rådsmötesreferat 9/8 -77)"

og spørger:

Gäller inte detta "förbud" även reklam för utövning av dessa
"avspänningsövningar"; yoga, felaktig meditation, tai chi, qigong,
healing (helbrägdagörelse) m.fl., även i ett officiellt organ som
Kosmos? Kosmos hör ju till "institutets ansvarsområde"

Svar: Martinus refererer i det citerede til, at afspændingsøvelser, psykologisk rådgivning, og naturlægevirksomhed m.v.  ikke skal praktiseres som led i Instituttets egne aktiviteter, bl.a. ikke i Martinus Center i Klint, således som der var tilløb til på et tidspunkt i hans levetid. Han ønskede jo, at undervisningen dette ene sted i verden skal være "ren og ublandet" og udelukkende baseres på hans analyser.  Men i selve indholdet af undervisningen såvel som i Kosmos kan naturligvis indrages en bred vifte af emner, som tjener til at belyse forståelsen af analyserne, ligesom Martinus selv gør i sine bøger og artikler. Alt andet ville være ulogisk. Hvis et "forbud" af den nævnte karakter skulle eksistere kunne vi jo heller ikke behandle de emner, du lægger op til i din artikel.

Når vi læser de citater fra Kosmos, som du henviser til, giver det alligevel anledning til eftertanke. Vi vil derfor gerne overveje problematikken i, at der bliver givet sådanne ”råd” i artikler i Kosmos. Så vi takker dig, Marja, for denne feed back!

Vi håber at have gjort det klart at vi fuldt og helt deler din positive interesse for, at informationen om Martinus' omfattende analyser også omfatter de områder, der handler om alvorlige faremomenter ved forcerede åndelige øvelser. Vi håber også på din forståelse for de særlige vilkår for kommunikationen via Kosmos, som følger af den ret snævre redaktionelle linje, Martinus har instituteret for dette blad.

Vi vil slutte med endnu en gang at glæde os over dit store arbejde med undersøgelse og dokumentation af de alvorlige skadevirkninger ved de forcerede åndelige øvelser.

Med kærlig hilsen på vegne af rådet og kosmosredaktionen

Sven-Erik Rævdal


Mina kommentarer till svaret:

Tack för att ni svarade!

Jag måste säga att jag hade hoppats på ett mer sakligt och ”vetenskapligt” svar från ett officiellt organ för Martinus kosmologi, som rådsmedlemmarna ju representerar. Eller åtminstone andligtvetenskapligt.

Men istället får jag ett känslobaserat svar där man utmålar mig till ”stygg flicka” som kränker och sårar miljontals människor över hela världen, som är glada i yoga! Vad kan man svara på sådant? Var finns den vetenskapliga sakligheten i svaren, som jag eftersökte med mina frågor? Vad baserar man sina svar på? Jo, förmodanden och antaganden om sårade känslor hos dem som är glada i yoga. Man säger sig ta hänsyn till andras känslor innan man ens vet om sådana känslor överhuvudtaget har uppstått. Man vet inte ens om det kanske t.o.m. finns människor som blir tacksamma för att de får sådan information, innan det är för sent! Nej, man dömer mina artiklar efter egen känsla och åsikt och gör sig till tolk för andras känslor som man inte vet något om, utan bara spekulerar kring. Man glömmer bort att man inte är ansvariga för andras reaktioner och känslor, enligt Martinus, utan endast för sina egna handlingar. Och om man informerar om riskerna med konstlade andliga övningar så får man räkna med att de som håller på med sådant kan reagera negativt. Men det kan man ju inte ta hänsyn till när det handlar om människors mentala och fysiska hälsa, ja t.o.m. liv, som de riskerar genom dessa övningar. Vilken läkare skulle ta hänsyn till patientens känslor om han varnar denne för negativa följder av ohälsosamma aktiviteter såsom rökning, alkoholkonsumtion m.m.?

Nej, jag kan inte förstå sådana hypoteser.

Jag respekterar Institutets och kosmosredaktionens ställningstagande, men upplever inte svaren som förenliga med Martinus inställning till information om riskerna med konstlade andliga övningar.

Jag vill därför göra några kommentarer, eftersom jag - som jag tidigare har skrivit - skall publicera svaret på min hemsida. Men det kräver sin kvinna för att inte svara ”med samma mynt” som Institutet, dvs. att kasta en ”paj”, tærte, tillbaka!

Mina kommentarer är inte till för att ”omvända” någon utan för att informera om vissa fakta för dem som är sanningssökare och läser mina hemsidor. (Intressant är att se att jag inte har berättat för någon om mitt brev till Institutet, men djungeltelegrafen har tydligen gått varm, för till dags dato har 124 läst brevet i vår blogg! Det är rekord.)

Man har hängt upp hela sitt ställningstagande på en halv mening: "Meget godt kan naturligvis læres inden for disse foreteelser" men ignorerar helt fortsättningen på meningen som ju borde vara den som tynger mest:”den skrækkelige fare for åndelig afsporing ..."

Man vill mena att den positiva sidan av yogans förträfflighet bör framhållas även om man varnar för riskerna. Men som jag har visat med mina citat i mitt brev finns kravet inte åt ”motsatt håll”, att man i positiva inlägg om yoga också bör lägga fram riskerna för de förskräckliga farorna för urspårning, mentala bränder, sinnesjukdom, besatthet m.m., som Martinus varnar för i Livets Bog. De har tydligen inte varit så nödvändiga. Och man har heller inte väntat sig något motinlägg för artiklar som gör positiv propaganda för yoga m.m. utan förutsätter - utan bevis - bara motinlägg för mina ”som en sådan artikel som din här säkerligen skulle ge upphov till från somliga andra läsare är vi heller inte beredda att publicera”, som Olav skrev.

Jag kan inte annat se än att Institutets inställning partiskt lutar åt ett bestämt håll. Och det är ju bra att man äntligen tagit ställning och öppet redovisar för den. Budskapet är tydligt: du får gärna informera om riskerna på andra ställen, men inte i Kosmos.

Jag skall här kommentera svaren med vad som skrivs i litteraturen Tredje Testamentet för alla dem som är intresserade att ta del av Martinus åsikter om det hela. Och jag kommer även att citera kända författare, som har stora kunskaper om yoga, där så är relevant.

Kære Marja

Jeg vender her tilbage til dit brev med spørgsmål til Martinus Institut i

anledning af din artikel om kunstige åndelige øvelser Som det fremgår af Olav Johanssons svarbrev, så er vi enige i dit hovedsynspunkt om risikoen ved disse forcerede øvelser og vi finder det selvsagt også vigtigt, at dette budskab kommer frem. Vi har set din artikel som et udmærket og velskrevet bidrag til den debat, der finder sted om disse emner både Martinus-interesserede kredse og andre steder. Derfor vil den også efter vores opfattelse være velegnet i et forum, hvor læserne er indstillet på et sådant oplæg til debat. Vi anser i det hele taget dit mangeårige arbejde med at studere og dokumentere skadelige virkninger af div. åndelige øvelser for meget værdifuldt.

Kommentar:

Mina artiklar är inga debattinlägg för ett forum. Jag är inte intresserad av att få ”motinlägg” av något slag, för artiklarna är endast till för information och ökad kunskap. Varför Kosmosredaktionen förväntar sig ”motinlägg” på sakliga informationsartiklar förstår jag inte. Det är ju i så fall bara att ignorera sådana. Mina artiklar lägger fram information om de negativa effekterna av konstlade andliga övningar och är inga pekpinnar om vad människor skall göra eller inte göra. Det är helt frivilligt att ta till sig innehållet eller låta bli. De är skrivna utifrån mina kunskaper och forskning om indisk yogafilosofi och Martinus kosmologi. Och framför allt mina egna negativa ERFARENHETER av dessa metoder. Lägg därtill även berättelser av hundratals andra människors negativa erfarenheter. De upplevde de positiva effekterna först men de förvandlades sedan till svåra lidanden av olika slag. Resultatet av denna kunskap kan läsas av alla bl.a.här:

Om österländska metoder

Fallgropar på den andliga vägen

76 fall av kundaliniresning

Om konstlade andliga övningar

Når vi har valgt ikke at bringe din artikel i Kosmos, skyldes det således ikke uenighed med dit hovedbudskab og ej heller at Kosmos ikke kan bringe artikler om dette emne. Det problem, vi ser i artiklen i dens nuværende form hænger sammen med det, der gerne skal være det særlige kendetegn ved Kosmos, nemlig at indholdet så vidt muligt kommer til at afspejle det positive helhedssyn i Martinus' analyser. Han udtrykte det så smukt allerede ved Kosmos' start i 1933, at der skal være plads i bladet for andre personers erfaringer og oplevelser, "i særdeleshed når disse er af en sådan natur, at de ikke forstyrrer bladets karakter, der ligesom "Livets Bog" skal holdes oppe på et niveau, hvor det ikke bliver et angreb på nogen eller noget, men derimod et universalt defensorat for alt og alle og således i harmoni med livets virkelige facit være en omfavnelse af alle, der retter blikket mod de evige fakta, eller alt, hvad der kommer ind under begrebet "at elske sin næste som sig selv."

Min kommentar: Man kan inte avspegla en ”positive helhedssyn i Martinus' analyser” om man inte även skriver om de negativa ”andre personers erfaringer og oplevelser” i konstlade andliga övningar. Och Martinus rekommenderar inte någonstans praktisering av konstlade andliga övningar! Tvärtom så skriver han om allt det fruktansvärda som kan hända om man gör dessa övningar! Att människan sedan har rätt att experimentera och ta konsekvenserna av det, är ju något som han tog med i beräkningen.

Att älska sin nästa och omfamna alla innebär enligt min förståelse av kosmologin att man på ALLA sätt försöker att rädda någon från att hamna i någon form av olycka eller urspåring. I konstlade andliga övningar kan man drabbas av kortslutningar i nervsystemet, mentala bränder, urspårningar, sinnessjukdom, besatthet, ja till och med död, som alla är yogans negativa effekter om det vill sig illa. Och vem det kan drabba vet bara Gud. Citatet som här anförs av Institutet kan jag inte tolka som att man skall undanhålla människorna information om riskerna med konstlade andliga övningar, som Martinus själv har varit mycket noga med att få med i sin litteratur. Främst i Livets Bog VI st. 1997 - 2013

Han skriver bl.a. under rubriken ”Den kosmiskt sett livsfarliga meditationen”:

”Inom de orientaliska religionerna förekommer det metoder, genom vilka man försöker att på konstgjord väg få förbindelse med de högre krafterna, vilket också i vissa fall lyckas. Men det är denna konstgjorda väg som blir ett oberättigat inträngande i det allra heligaste. Och detta oberättigade inträngande är som förut nämnt andligt eller kosmiskt sett livsfarligt. Det kan ödelägga väsendets nuvarande liv och skapa obehag härav i dess nästa liv.”
[…]
 ”Vi skall inte här komma in på alla de obehagliga upplevelser och urspåringar, besatthet, begreppsförvirringar och nervsammanbrott som oundvikligen bildar eftertruppen och den allmänna atmosfären i dessa försök att skapa genvägar tillfullkomligheten eller den organiska invigningen, till upplevelsen av livets slutliga mening med väsendet: den fullkomliga människan skapad till Guds avbild. Men det är vår uppgift att poängtera att det absolut inte finns någon som helst genväg till den fullkomliga människan eller den stora födelsen. Om det verkligen funnes en sådan genväg, skulle det vara alldeles onaturligt att denna då inte vore avsedd för alla människor. Varför skulle somliga väsen ha en längre väg till fullkomlighet och uppfylla flera svåra villkor än andra för att uppnå samma färdiga resultat? I hela naturens ordning i övrigt finns inte i något enda fall en sådan meningslöshet eller dåraktighet.
[…]Här kan det vara bra att komma ihåg, att det bara finns en enda väg till den stora födelsen, och denna väg är uteslutande själens växt från den djuriska, dräpande principen ‑ var och en är sig själv närmast ‑ till nästakärleksprincipen ‑ var och en är sin nästa närmast. Detta betyder att man helt och fullt förstår sitt livs högsta mission och mening, nämligen att man inte har kommit till världen för att låta sig tjänas utan för att tjäna och att denna kunskap skall omsättas i livet som en absolut total levnadsart. Allt som avslöjar själviskhet är en falsk väg till invigning och kommer förr eller senare att på ett mer eller mindre obehagligt sätt avslöja sig för sitt upphov som tröskelns väktare.

Livets Bog VI st. 2013:

"Det är nödvändigt för den som studerar livets högsta fakta, den som nu är på väg mot invigning, att inte låta sig frestas av mörka suggererande makter som på grund av sin förvillelse lockar honom att tro på genvägar eller vägar, på vilka färden mot det stora målet menas vara mycket lättare och kortare än den absoluta nästakärlekens och därmed den absoluta sanningens väg. Varje väg som avviker härifrån är rena hedendomen, rena bedrägeriet, och kan endast förkunnas av väsen som är så mentalt omogna, att de ännu inte alls förstår det eviga psykets struktur, som existerar bakom väsendets fysiska framträdande, även om de i materiellt avseende eventuellt imponerar genom en framstående akademisk position och i materialistisk vetenskap betraktas som auktoriteter. Blott den som har nästakärleken som det primära på vägen mot ljuset kan utgöra trädet med den rätta frukten.” (min fetstil)

Livets Bog I st. 208

Vi vill därför inte alls här i Livets bok på något sätt uppmuntra till konstlad träning utan uteslutande visa vägen genom moralen. Ty med den grundläggande moralutvecklingen kommer de kosmiska egenskaperna helt av sig själva, på ett naturligt sätt, i sin ofelbara kraft och styrka och utan någon som helst fara eller risk för individen.”

Läs även 206 – 207 och hela 208.

Och Kosmos syfte är enligt Samarbetsstrukturen:

Tidskriftens syfte är flerfaldigt

Syftet är för det första att rapportera om min saks tillväxt och om nyskapelser, så att intresserade kan följa med i det, och så att tidningen med tiden därigenom dessutom - tillsammans med annat material - kan lägga grunden till sakens historia. För det andra är syftet att påvisa den nya världsimpulsens inflytande i de jordiska människornas liv och på naturen, och här är möjligheterna många. Områden som särskilt skulle omnämnas i tidningen är t ex sociala och humana framsteg, nya naturvetenskapliga upptäckter, framsteg inom teknik och ekonomi, konst, religion, litteratur och mycket annat, allting så långt möjligt utformat på ett sådant sätt att det sammankopplas med den nya, kosmiska världsbilden.

Och att yoga är ett komplement till den indiska religionen, den gamla världsimpulsen, är ett faktum. Enligt den indiske forskaren och grundaren för forskningscentret ”The Kundalini Research Foundation” Gopi Krishna:

“Properly speaking, Yoga is an adjunct to religion and has always been treated as such in India, the country of its birth. The word Yoga is derived from the Sanskrit root yuj, which means to yoke or join. As such, Yoga signifies the union of the individual soul with universal Consciousness or, in the language of the Upanishads, with the untreated, all‑pervading Brahman. In other words, the spiritual practices, classified under the general name Yoga, constitute different methods for the attainment of spiritual objectives, for verifying the doctrines formulated by prophets and sages, and for experiencing the Transcendent. Yoga is not something different or divorced from religion. It is the experimental part of it, offering ways and means to the properly qualified aspirants, prepared to undergo the discipline and to follow the methods suggested, to prove for themselves the validity of religious doctrines and the results attained by those who successfully pursued the path prescribed.”

Basically Yoga is nothing more or less than systematized concentration. Fixity of attention, whether on a God or a goddess, on a symbol or a diagram, on the void or any material object, or whether on a mantra or any particular region of the body, is the main exercise of every ancient form of Yoga. It is at the same time the invariably met cornerstone of every religious discipline and occult practice known to man. The aim of concentration is to stimulate a dormant reservoir of psychic energy to feed the brain.”

”The rigorous disciplines of Yoga, the control of breath, regulation of food, sleep, and bodily activity and concentration of mind are all methods for the utilization of certain dormant bodily forces to cause the organic changes that predispose to mystical consciousness.”

Och att jag belyser de negativa effekterna av yoga utifrån den nya kosmiska världsbilden, Martinus kosmologi, blir också ett faktum för den som verkligen har studerat Tredje Testamentet.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at et sådant ideal er svært at
efterleve fuldt ud på vort nuværende udviklingstrin. Men vi finder det
vigtigt at Martinus f.eks. ikke tages til indtægt for synspunkter omkring bestemte kulturer eller grupper af mennesker, der kan tolkes som anklagende eller krænkende over for disse kulturer eller menneskers livsgrundlag.

Anser man på Institutet att Martinus är kränkande mot andra kulturer när han skriver i artikeln ”Döende kulturfaktorer”:

Den österländska ointellektuella, andliga inställningen har blivit en flykt från denna världen

Det primära i de österländska folkens religiösa inställning var alltså att koncentrera sig så litet som möjligt på det materiella och endast tänka på det andliga, och även om en sådan inställning kan vara till nytta på sätt och vis, kan den också, såsom har skett, leda till urspåring, så att människorna stagnerar eller kommer bort från den väg som leder till de mål som är människornas verkliga bestämmelse. Denna ointellektuella, andliga inställning har blivit ett slags vilokudde, en flykt från denna världen. Det primära i tillvaron blev i för hög grad meditation över andliga frågor och för liten utveckling och övning i att umgås med sin nästa.

Genom en onaturlig övning i meditation blev många människors andliga inställning överdimensionerad i förhållande till deras moraliska utvecklingsstadium, de ville helst leva i ensamhet borta från andra människor. Även om många av dessa eremiter kan vara trevliga och behagliga människor att tala med, betyder det inte att de är modeller för det som är mänsklighetens sanna mål. Livet innebär inte att man skall fly bort från människor till ensamheten och endast tänka på Gud. Att fly bort från människor är att fly från de erfarenheter och de berikande upplevelser som samlivet med andra människor med nödvändighet ger.”

Är sanningen han skriver utifrån kosmisk synvinkel kränkande för österländska kulturer? Kan SANNINGEN någonsin vara kränkande? I så gott som all yoga och yogaliknande metoder och övningar ingår meditation och andningsövningar och de är koncentrationsövningar till att forcera sin utveckling, som kunde läsas i ovanstående citat av Gopi Krishna. Allt enligt indisk tradition.

Det har givetvis ikke været din hensigt, men din artikel kan i den foreliggende form godt læses som temmelig krænkende såvel over for traditioner og metoder i de oprindelige indiske religioner som over for terapeuter og lærere inden for området. For ikke at tale om de millioner af mennesker verden over, som har ladet sig inspirere af og har glæde af almindelig yoga og yogalignende metoder i deres mange forskellige former.

Kosmos går inte ut till miljoner människor som ”har glæde af almindelig yoga og yogalignende metoder i deres mange forskellige former”. Kosmos går ut till ca tusen personer, som man får förmoda har läst Livets Bog, Tredje Testamentet där Martinus lägger fram riskerna om urspårningar i konstlade andliga övningar. Så det borde redan vara känt för dessa läsare och ingen överraskning. Ej heller behöver de känna sig vare sig kränkta eller sårade om de har förstått vad Martinus har skrivit. Dessa läsare bör ju också då klara av att läsa att dessa konstlade andliga övningar redan idag ger de fruktansvärda effekter som Martinus har skrivit om och att det sker många människor världen över. Ja, t.o.m. indier, som Gopi Krishna m.fl..

Hvis en kommunikation til disse mennesker skal foregå i Martinus' ånd finder vi det svært foreneligt med, at omtalen af dette store, populære og vidtforgrenede område eksempelvis indledes med så kategoriske og lidet positive udsagn, som at "Yoga är en koncentrationsövning i att försöka forcera sin primära pol att nå den sekundära och ingenting annat. De övningar som finns kvar idag är bara fragment från gamla hemliga läror och ingen har längre grundkunskapen om dessa.."

Det är FAKTA!

Bara för att miljoner människor håller på med konstlade andliga övningar och just nu är glada över det behöver det inte betyda att de imorgon är lika glada. För på bråkdelen av en sekund kan deras liv förvandlas till ett helvete. Att övningarna är populära behöver inte betyda att de är hälsobefrämjande. Och min senaste artikel är en stilla västanfläkt mot vad jag skulle kunna skriva om vad som kan drabba människor av olyckliga tillstånd. De finns även beskrivna i österländsk yogalitteratur, men det undanhålls dem som inte själv studerar och djupdyker i den österländska litteraturen:

Och det är faktisk också det jag nu upplever händer med Martinus varningar. De har hamnat helt i bakgrunden, sedan 1990, av den positiva propagandan som saluförs i Kosmos om dessa konstlade andliga övningar.

Den enda varningen jag har hört under åren av några föredragshållare i Klint är att Martinus inte alls varnar för meditation utan för felaktig sådan. Men ingen förklarar vad felaktig meditation är! Det får åhörarna gissa sig till. Varningen bottnar i lösa teorier och inte i kunskap och blir till intet värde!

Kosmos syfte är bl.a. att.

”Sprida kännedom om och förståelse för Martinus analyser” och innehålla ”Artiklar om andra ämnen, kommenterade genom användning av Martinus analyser” enligt Samarbetsstrukturen.

Och eftersom kunskapen om yogans syfte och mål är så dålig vill jag hänvisa till några auktoriteter inom yoga:

Elisabeth Haich från boken ”Sexual Energy and Yoga”:

“In God the two poles rest within each other in perfect unity and absolute equilibrium. ... Creation begins with the negative pole being expelled from this unity and the two poles consequently drawing apart and becoming opposed to each other as force and resistance. Yet be they never so far removed from each other, the unity between the two poles never ceases to exist; they belong to each other through all eternity: they can never be completely sundered, unity continues to subsist between them as a magical tension of infinite power which draws the two poles back to each other without intermission in order to restore the original condition of rest between them.”
[…]
Even though every living creature, including man, bears this vital tension between the two poles in its spine, it nevertheless manifests in its body only one pole, which awaits conjunction with a contrary pole from outside before it can transmit life in a new living creature. In his physical consciousness as a human being, man has no inkling that he bears within his spirit, within his true self, these two poles…. the two poles strive for unity in and through the body and they seek a way of attaining rest in each other and at least of imitating the primal state.

the link between mind and matter, is sexual energy, Yoga and sexual energy cannot be separated from each other.

But man bears a secret faculty within himself, in his own sexual energy, by which he can realize this development and evolution in a much shorter time. Just as one can use artificial means of forcing flowers so that they blossom much earlier than they would in Nature, so man can achieve maturity much earlier on his inward path to consciousness with the various methods of Yoga which quicken our inner development. None of the stages of development may be omitted but time can be shortened like a telescope. As the flower needs extra warmth for this process, so man also needs extra warmth and vitality kindled by the secret fire.”
[…]
“He is helped to this goal on the shortened path by the deliberate performance of appropriate Yoga exercises handed down to us over thousands of years, and by sexual energy, which has not been expended, but used as inner fuel.”
[…]
“The author also describes the abnormal reactions and disturbances that may ensue if anyone attempts to put his consciousness through a process of development for which he is not yet mature. Here we are confronted with the whole modern psychology of the unconscious.”

Om man nu har läst kosmologi så vet man att Martinus varnar för att söka genvägar genom konstlade andliga övningar, för det finns inga säkra sådana.

Gopi Krishna från boken ”Living with Kundalini” om okunskapen i öst:

“From the very first day I felt myself walking on a ground that was not only unfamiliar but presented such queer formations that, losing my bearings and self confidence, I trod hesitatingly with utmost caution, fearing a pitfall at every step. I looked around desperately for guidance, only to face disappointment on all sides.
[…]
I made a mental survey of all possible sources in India of which I had any knowledge to decide which of them I could approach. There were the dignified heads of various orders with hundreds of devoted followers. There were the princely divines residing in cities, counting titled aristocrats, rajahs, and magnates among their disciples, and there were the silent ascetics living by themselves in out of the way spots, whose fame brought large crowds from distant corners to pay homage to them.
[…] Then there were the ordinary sadhus gathered in colonies or living alone or roaming about from place to place, diversely garbed or almost unclad, belonging to various sects, with striking peculiarities and quaint accoutrements and carrying with them an atmosphere of weirdness and mystery wherever they went. I had seen and talked to many of them from my boyhood, the most accomplished as well as the least sophisticated, and the impressions I had gathered provided no room for hope that there would be even one among them capable of advising me correctly about my condition. At least I did not know of any, and therefore the only alternative open to me was to make a widespread search for one.
[…] At last, mustering my courage, I wrote to one of the best known modern saints of India, the author of many widely read books in English on yoga, giving him full details of my extraordinary state, and sought his guidance. I waited for his reply in trepidation, and when it failed to come for some days, I sent a telegram also. I was passing a very anxious time when the answer came. It said that there was no doubt that I had aroused kundalini in the Tantric manner and that the only way for me to seek guidance was to find a yogi who had himself conducted the Shakti successfully to the Seventh Center in the head.
[…] I consulted other holy men and sought for guidance from many reputed quarters without coming across a single individual who could boldly assert that he actually possessed intimate personal knowledge of the condition and could confidently answer my questions.

… And thus, in the great country which had given birth to the lofty science of kundalini thousands of years ago and whose very soil is permeated with its fragrance and whose rich religious lore is full of references to it from cover to cover, I found no one able to help me.
[… ]
Many informed students of yoga hear or read about it (kundalini) one time or another, but the accounts given in modern writings are too meager and vague to serve as helpful sources of authentic information. The ancient treatises exclusively dealing with the subject of kundalini yoga abound in cryptic passages and contain details of fantastic, sometimes even obscene ritual allusions to innumerable deities, extremely difficult often dangerous, mental and physical exercises, incantations and formulas technically known as mantras; bodily postures called asanas; and detailed instructions for the control and regulation of breath, all couched in a language difficult to understand, with a mass of mystical verbiage which, instead of attracting, is likely to repel the modern student. Truly speaking, no illustrative material is available either in the modern or ancient expositions to convey lucidly what the objective reality of the methods advocated is and what mental and organic changes one may expect at the end.

… Judging from the fantastic accounts contained in the writings, not only in the original ancient treatises but also in some of the modern books, kundalini for an intelligent, matter of fact individual can be no more than a myth, a chimera born of the innate desire in people to find an easy way of escape from the rigors imposed by a rigidly governed world of cause and effect, a kind of Philosopher's Stone, invented to satisfy the same desire in a different form by providing a shortcut for the acquisition of wealth. In India no other topic has such a mass of literature woven around it as yoga and the supernatural, and yet in no book on the subject is a penetrating light thrown on kundalini, nor has any expert provided more information than is furnished in the ancient works. The result is that except for perhaps a few almost inaccessible masters, as scarce now as the alchemists of yore, there is no one in the whole of India, the home of the science, to whom one can look for authoritative knowledge of the subject.”

Kränker Krishna sitt eget folk genom att så rättframt tala om sanningen av sina upplevelser och forskning? Knappast väl! Han stadfäster m.a.o. tydligt det jag skriver: ”De övningar som finns kvar idag är bara fragment från gamla hemliga läror och ingen har längre grundkunskapen om dessa”.

Vi mener, at det vi opfatter som en anklagende kommunikationsform
kommer til at "skygge" for dit meget vigtige hovedbudskab om at advare mod de alvorlige faremomenter ved visse former for yoga og meditation.
Du stiller følgende konkrete spørgsmål:
På vilken forskning eller kunskap baserar ni er åsikt om att min
artikel "Om konstlade andliga övningar" "förmedlar en
alltförgeneraliserad och onyanserad bild av allt detta som har med
yoga att göra"? Se Artikelbilaga 4, eller läs här
Om konstlade andliga övningar:

Svar: Vi har vurderet, at din artikel mangler den dimension, som Martinus selv udtrykker med ordene "Meget godt kan naturligvis læres inden for disse foreteelser", idet han samtidig advarer mod "den skrækkelige fare for åndelig afsporing ...". En positiv variant i Martinus' ånd kunne f.eks. være netop at udtrykke respekt for den inspiration og glæde som millioner af mennesker verden over oplever ved afspændingsøvelser og talrige andre lettere former for yogainspirerede øvelser i en tid, hvor stresslidelser er så fremherskende. Og at dette samtidig kombineres med den nødvendige information om de mulige alvorlige faremomenter både til udøvere og til terapeuter, yogalærere og andre, således som du selv er inde på på din hjemmeside.

Denna ”värdering” är, som jag upplever det, inte baserad på något annat än en halv mening som man dessutom har misstolkat. Man har inte läst allt vad Martinus skriver i Livets Bog VI från st. 1997 – 2013!

Jag kan ju inte skriva om några positiva effekter när de egentligen inte finns några varaktiga sådana. Gopi Krishna höll på med sina yoga övningar i 17 år innan ”det positiva” förvandlades till ett veritabelt helvete. Och så kan det vara att det som i början upplevs som positivt i kropp och själ kan i ett ögonblick raseras, för att man inte förstår vad man håller på med! Inte ens Krishna, som var indier och växt upp med yogatraditionerna, förstod det.

Jag får uppfattningen att man inte läst hela stycket vad Martinus har skrivit om riskerna:

De söker sig till yogaskolor och mystiker och hoppas därigenom kunna nå fram till "invigning". Mycket gott kan naturligtvis läras inom sådana företeelser, därvid bortsett från den oerhörda risken för andlig urspåring som man här utsätts för, men den verkliga fullkomliggörelsen, vilken för med sig den absolut organiska invigningen eller den stora födelsen till kosmiskt medvetande, är lika omöjlig att uppnå här som det är omöjligt för ett litet barn att plötsligt bli en vuxen människa.

Som man kan se är det yogaskolorna och mystikerna han hänsyftar till när han skriver att ”mycket gott kan naturligtvis läras” där. INTE yogaövningar.

Tvärtom avråder han från konstlade andliga övningar. Frågor som Martinus fick i Varnhem:

”Fråga:

Är de andliga övningar som beskrivs i de gamla hinduistiska skrifterna och som kallas yoga av något värde för oss idag? Kan t ex sexualdriften genom yogaövningar förvandlas till en kraft som driver fram eller öppnar oss för kosmiska glimtar? Påskyndar dessa övningar vår utveckling mot den kosmiska medvetenheten - för de oss närmare Gud?

Martinus:

Nej. Man kan inte uppnå kosmiskt medvetande genom att påverka sexualdriften. Då kunde man kanske även sluta med att äta så skulle man få en helt annan förmåga, detta sker inte. Det är en mycket stor övertro att föreställa sig att om man hindrar sexualdriften så skulle man få nya andliga krafter. Det får man inte, men jag förstår väl att de indiska vismännen föredrar att deras elever under den tid de undervisas inte är förälskade, så att inte deras undervisning helt förstörs. Förälskelse går tvärt emot intuitionsförmågan. Är man starkt förälskad så dör intuitionsförmågan och man kan inte fortsätta sin kosmiska utveckling. Man ska ju ha levt ut denna förälskelse. Om man nu tänker sig att de indiska vismännen har några lärjungar och de börjar undervisa och undervisningen har kommit igång, så blir en elev starkt förälskad och så går allt i stöpet. Så av den anledningen ska de vara avhållsamma under den tid som de får kosmisk undervisning. Men man ska alltså inte tro att man får högre förmågor genom att vara avhållsam. Man ska inte heller tro att sexualdriften avtar - det är inte den som är i vägen, tvärtemot så är det den som ska utvecklas. Men naturligtvis på det riktiga sättet.

Fråga i Varnhem:

Vad anser Martinus om Yoga? Är yoga någonting som kan ha värde för den västerländska kulturen eller passar yoga enbart för österländska människor?

Martinus:
”Ja, yoga passar nog bättre för österländsk kultur. Den passar inte alls för västerländsk kultur. Västerlänningar har ju en tendens att göra allt till affärer, göra allt till något de ska tjäna pengar på, och där är det ju inte så bra. Och så kommer det ju an på vad det är för en yoga. Den yoga som är den absoluta, säkra, ofelbara – det är ju det som man kommer fram till genom analyserna – nämligen detta att vänja sig vid att inte ha några fiender. Det kan man nämligen vänja sig vid. Det är det allra högsta yogatillståndet man kan komma i. Den kan både i stor utsträckning befria människorna från sjukdomar och vara med till att bota sjukdomar, vara med till att ge människorna ett bra allmänbefinnande och så vidare på alla sätt. Det kan jag inte se annat än att det är den allra högsta yogan.

Det finns vissa yogaformer som man kanske kan ta sikte på. Sundhet för kroppen och övningar av det slaget, kan ju ha sin betydelse. Men i österlandet är det ju så, att visdomen förkunnas genom visa män. Där finns det verkligen män som har uppnått en viss utveckling i andligt tillstånd, och de har disciplar. Dessa disciplar kan lära sig yoga under denne vismannens beskydd eller kontroll. Och därför kan det inte vara så farligt i Indien, för där hålls de tillbaka på rätt sätt. De kommer inte ut i urspårningar, felaktiga övningar och så vidare. Därför kan det gå i öst, men här i väst har vi inte sådana där visa män. Så här blir det bara så, att smarta människor snabbt (upptäcker?) yogaskolor, och så kan man lära sig både det ena och det andra. Och reklamen kommer ju att blåsa upp det, som om det skulle vara en helt kolossal väg till himlen. Så jag kan inte rekommendera denna yogan.

Fråga:
Är yogaövningar överhuvudtaget någonting för oss i Västerlandet?

Martinus:

Ja, det är säkerligen riktigt att det finns yogaövningar som är utmärkta för organismens struktur. Men det finns också många saker som är ren fantasi. Jag råder inte till någon övning utöver denna enda att älska sin nästa och vara go’ och snäll. Det är den allra finaste övningen. Gör man detta löser sig allt.” (min fetstil)

Om man läser detta med ”ögon som ser”, så kan man förstå att Martinus menar de gymnastiska övningarna i yoga för kroppens struktur, dvs.asanas”. Vill man få bekräftelse på ens egna förhoppningar om att yoga är ofarligt, så nappar man ju naturligtvis på detta uttalande. Men om man gör dessa övningar, asanas, enligt yogans föreskrifter att man samtidigt koncentrerar sig på sina chakran/centra i ryggraden, så blir de till andliga övningar, som få känner innebörden i. Och både andningsövningar, och meditation ingår i yoga och yogaliknande övningar.

Det är helt klart ofarligare med Friskis & Svettis för kroppens struktur och välbefinnande!

Här ett citat från ett Martinus bandföredrag:

”(Vetenskapen) …har inte nått så långt fram att intuitionen, som ju är den nya förmågan - det är ju så att när människorna efterhand blir kärleksfulla, den humana förmågan utvecklar sig, så för den med sig den nya förmågan, den kosmiska förmågan, den kommer att skapa kosmiskt medvetande. Den kan inte vara samman med den djuriska principen i människan, den djuriska naturen måste vara avlägsnad, någorlunda, således att det kosmiska medvetandet - annars blir det kortslutningar i mentaliteten, och det är det som kan ske vid olycklig, vid konstgjord uppträning, vid konstgjord meditation kan det uppstå kortslutning i medvetandet. Det skall man inte inlåta sig på, man skall bara vänta, tills den kommer av sig själv, när man är utvecklad till att få den. Och så när denna intuition kommer, ja så kommer man liksom jag att få upplysning om alla dessa ting, man kan inrikta sitt medvetande på det och man kan uppleva dessa ting liksom man upplever de dagliga fysiska tingen.” (min övers.)

Skrivet ord för ord från bandföredrag ”Världssituationen” 13/1 1969

Från Julstjärnan (K 96/12):

"Många människor har blivit sinnessjuka genom att komma i beröring med dessa energier på ett för tidigt stadium. Andra har blivit fanatiker med våldsam vilja till självhävdelse och rasande intolerans mot andra. Andra åter har kommit in i tillstånd där de andliga energierna helt har tagit herraväldet på bekostnad av de materiella, och de lever i inbillade tillstånd som gör dem helt olämpliga för livet här. "

Som man kan se rekommenderar han inte yogaövningar.

Förstår man inte yogans innersta syfte att det handlar om koncentrationsövningar där man försöker att uppnå ett gränsöverskridande, så kan det gå illa. Koncentrationsförmågan är ju bara i sin späda linda hos oss ännu, och överanstränger man sig sker kortslutningar i nervsystemet.

Läser man sedan LB VI och andra artiklar av Martinus så får man en helt annan uppfattning av Martinus syn på konstlade andliga övningar dit yoga faktiskt hör hemma. Martinus avråder på det bestämdaste från andliga övningar. Om man sedan vill ta till sig råden eller inte beror ju helt på ens egen tolkningsförmåga av vad han skriver, vilket naturligtvis baseras på ens eget erfarenhetsregister. Och där man har kunskapsluckor där får man ju gå och skaffa sig sina egna erfarenheter för förståelse. Genom sina lidanden lär man sig vad som svider, så är ju livet. Men att undanhålla andra människor information om att sådana upplevelser och erfarenheter redan finns i mängd runt om i världen är att ta på sig ett stort ansvar inför nästan. Men det läggs ju på var och ens eget samvete.

* Angående av vad Olav Johanssons skrev "de motinlägg som
 en sådan artikel som din här säkerligen skulle ge
 upphov till från somliga andraläsare är vi heller inte
 beredda att publicera... Den diskussionen får alltså
 föras i andra fora" vill jag fråga: Har inte Kosmos
 samma policy som andra media att varje skribent
 själv står för innehållet i sin artikel och att det fria
 ordet får råda så länge man håller sig till
 Martinus kosmologi? Är tolkningsrätten av
 innehållet i kosmologin endast förbehållet
 Kosmosredaktörerna och Rådsmedlemmarna? Råder
 m.a.o. åsiktsreglering, och censur?

Svar: Nej, Kosmos har ikke samme policy som andre medier i den forstand, at vi ud fra Martinus' egne formålsudtalelser for bladet søger at undgå indlæg, som i sin form udfordrer til diskussion og modsigelse.
Martinus ønskede ikke at det skulle udvikle sig til et diskussionsforum eller det, han nogle gange kaldte for "krig på meninger".

Återigen. Varför förmodar man att mina artiklar ”udfordrer til diskussion og modsigelse”. Jag kan inte se annat skäl till det, utom att man själva unisont på Institutet i okunskap motsäger innehållet i mina artiklar.

Til gengæld er tolkningen af indholdet i Martinus Kosmologi naturligvis givet helt fri til alle interesserede, og er på ingen måde underlagt hverken rådet eller kosmosredaktionen. Til vores begrænsede opgaver hører blot ansvaret for, at bl.a. indholdet i Instituttets eget blad Kosmos så vidt muligt holdes inden for de særlige retningslinjer, Martinus har fastlagt for dette blad, jf. Samarbejdsstrukturen.

* Har Rådsmedlemmarna och Kosmosredaktionen vid Martinus
 Institut valt att sanktionera endast en ensidig "positiv" sida av
 konstlade andliga övningar och negligera att nämna det som
 Martinus varnar så allvarligt för, nämligen de negativa
 katastrofala effekterna?

Svar, Nej, det har vi på ingen måde. Martinus' analyser af de alvorlige faremomenter ved forcerede åndelige øvelser er som nævnt yderst vigtige at få frem, beskrevet i den ånd af helhedsforståelse, accept og tolerance over for menneskers livssituation, som altid er det bærende i hans analyser.

Ingenstans har Martinus uppmuntrat människor att hålla på med konstlade andliga övningar. Tvärtom!

Men enligt detta svar från Institutet skall man tydligen först skriva om det positiva i yogan, fast det INTE är positivt i slutändan, för att inte kränka dem som håller på med yoga. Och sedan komma till det faktum att det INTE var något positivt med yoga alls i grund och botten! Var finns logiken?

Vi är inte ansvariga för andras känsloreaktioner, enligt Martinus, bara för vad vi själva gör. Och jag inte brustit i tolerans när jag informerar om vad yoga är och om riskerna med denna metod.

* Och anser ni att tidningen Kosmos - som ju anses vara ett
 offentligt organ för Martinus Institut - kan med tystnad "gå
 förbi" dagens forskning och information, som bekräftar att de
 konstlade andliga övningar Martinus i Tredje Testamentet så
 allvarligt varnar för har en katastrofal negativ sida som alla
 borde få en kunskap om? Dvs. få rätten att välja om man vill
 anträda den konstlade vägen eller inte?
* Och om de negativa effekterna inte får framföras i Kosmos, var
 skall då människor, som läser kosmologi, få veta att Martinus
 analyser bekräftas av många yoga- meditations- qigong- tai chi-
 och healingutövares erfarenheter och därmed kanske skulle kunna
 undvika att hamna i ett fruktansvärt lidande, som kan spänna över  många liv?

Svar: Disse emner kan og skal naturligvis omtales i Kosmos, jf. ovenfor Du bringer flere citater fra Samarbejdsstrukturen, bl.a. dette "Avspänningsövningar, psykologisk rådgivning, naturläkarverksamhet och motsvarande kan inte utövas inom institutets ansvarsområde.

 (Rådsmötesreferat 9/8 -77)"

og spørger:

Gäller inte detta "förbud" även reklam för utövning av dessa
"avspänningsövningar"; yoga, felaktig meditation, tai chi, qigong,
healing (helbrägdagörelse) m.fl., även i ett officiellt organ som
Kosmos? Kosmos hör ju till "institutets ansvarsområde"

Svar: Martinus refererer i det citerede til, at afspændingsøvelser, psykologisk rådgivning, og naturlægevirksomhed m.v. ikke skal praktiseres som led i Instituttets egne aktiviteter, bl.a. ikke i Martinus Center i Klint, således som der var tilløb til på et tidspunkt i hans levetid. Han ønskede jo, at undervisningen dette ene sted i verden skal være "ren og ublandet" og udelukkende baseres på hans analyser. Men i selve indholdet af undervisningen såvel som i Kosmos kan naturligvis indrages en bred vifte af emner, som tjener til at belyse forståelsen af analyserne, ligesom Martinus selv gør i sine bøger og artikler. Alt andet ville være ulogisk. Hvis et "forbud" af den nævnte karakter skulle eksistere kunne vi jo heller ikke behandle de emner, du lægger op til i din artikel.

Vilket man inte heller gör. Sedan 1990.

En tanke: Om man skriver en artikel om vikten av att bli vegetarian enligt kosmologin, ”du skall inte döda”, får man då inte nämna att man kan bli dödad i bil- och flygolyckor eller hamnar i koncentrationsläger av hänsyn till alla köttätarnas känslor? Och de är miljarder av dem på denna planet.

Och om man skriver om riskerna med droger och alkohol? Måste man undvika skriva om konsekvenserna av ”andligt självmord”, besatthet och andra förfärliga ting som drabbar dessa människor, så att de inte skall känna sig kränkta för att de är glada i sprit och knark, för att kunna passera censurens nålsöga? Knappast väl. Men konstlade andliga övningar, det är tydligen för känsligt.

Når vi læser de citater fra Kosmos, som du henviser til, giver det
alligevel anledning til eftertanke. Vi vil derfor gerne overveje problematikken i, at der bliver givet sådanne ”råd” i artikler i Kosmos. Så vi takker dig, Marja, for denne feed back!

Ack, huru lätt slinker inte sådana positiva ”råd” igenom censurens ”skarpa” blick.

Vi håber at have gjort det klart at vi fuldt og helt deler din positive interesse for, at informationen om Martinus' omfattende analyser også omfatter de områder, der handler om alvorlige faremomenter ved forcerede åndelige øvelser. Vi håber også på din forståelse for de særlige vilkår for kommunikationen via Kosmos, som følger af den ret snævre redaktionelle linje, Martinus har instituteret for dette blad.

På det sättet som rådsmedlemmarna och kosmosredaktionen har tolkat Martinus ”linje”? Nej, det förstår jag inte. Jag känner inte igen den som Martinus linje och det har jag nu anfört med mina kommentarer på detta Institutets svarsbrev.

Vi vil slutte med endnu en gang at glæde os over dit store arbejde med undersøgelse og dokumentation af de alvorlige skadevirkninger ved de forcerede åndelige øvelser.
Med kærlig hilsen
på vegne af rådet og kosmosredaktionen
Sven-Erik Rævdal

 

”Det primära när det gäller den sanna vägen till invigningen eller fullkomligheten är alltså nästakärleken. […] Var och en som söker visa människorna en annan väg till freden och fullkomligheten än den absoluta nästakärlekens väg, han hör till de "falska profeter" som Kristus varnade mänskligheten för.” LB VI 2009.

Håller absolut med Martinus gör

Marja

 


 


Bifogade filer
3157 visningar
© Averbis förlag | Kontakt