Rättsprocessen i ny situation 2016-05-03

Rättsprocessen har hamnat i en ny situation. Den undersökning som nu ligger hos  danska Erhvevsstyrelsen (Det centrala verksamhetsregistret) har visat på att rådet kanske inte var lagligt fulltaligt när de lade in en ansökan om rättssak mot Fyrklövern. Här en översättning av Processkrift D 2016-05-03:

”Undersökningen påvisade vidare att kärandens beslut om att väcka aktuella åtal förmodligen är taget på en tidpunkt när Rådet inte var fulltaligt.
På denna bakgrund har kretsen den 26 april 2016 anmodat Erhvevsstyrelsen om som fondsmyndighet att undersöka om kärandens Råd år 2013 var lagligt sammansatt och behörig att fatta beslut.
De åtalade reserverar sig och yrkar på att detta fall blir avvisad och deldomen upphävd om Erhvervsstyrelsens undersökning skulle visa att kärandens Råd år 2013 – där Rådet tog beslut om att väcka detta åtal – inte var lagligt sammansatt och behörig att fatta beslut."

På danska:

”Undersøgelsen påviste endvidere, at sagsøgers beslutning om at anlægge nærværende sag formentlig er truffet på et tidspunkt, hvor Rådet ikke var fuldtalligt.
På denne baggrund har kredsen den 26. april 2016 anmodet Erhvervsstyrelsen om som fondsmyndighed at undersøge, om sagsøgers Råd i 2013 var lovligt sammensat og beslutningsdygtigt.
De sagsøgte forbeholder sig at påstå nærværende sag afvist og den afsagte deldom ophævet, hvis Erhvervsstyrelsens undersøgelse måtte vise, at sagsøgers Råd i 2013 - hvor Rådet tog beslutning om at anlægge nærværende sag - ikke var lovligt sammensat og beslutningsdygtigt.”

Det kan få nya juridiska följder om Rådet inte var lagligen sammansatt vid besluttagandet om rättsak. Nästa steg i processen sker vid ett telefonmöte med domaren 2016-06-02.

Läs tidigare Forts. av Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet

 

952 visningar
© Averbis förlag | Kontakt