Sammanfattning av processkrift E från 2016-07-22

Fyrklöverns advokat har nu svarat rätten i processkrift E den 22 juli 2016.
https://www.martinus-webcenter.dk/retssag/files/2016-07-22-processkrift-e-peer-petersen.pdf

Här följer innebörden i koncentrat såvitt jag kan förstå de invecklade turerna men den intresserade uppmuntras att själv läsa den danska originaltexten. Jag gör några egna reflexioner i slutet av denna blogg.

1. Följer Rådet MIs lagar?

Rådet har tillgängliggjort delar av Martinus originalmanuskript på webbsajten. Detta går dock inte att skriva ut. Rådet hävdar att denna publicering räcker för att uppfylla MIs lagar § 3, stycke 2. Detta hänvisar till original lagarna som finns här:
www.martinus-webcenter.dk/retssag/files/love/1996-love-rettet-i-2001-martinus-idealfond.pdf

Rådet har ändrat även i dessa lagar så de nu ser ut såhär:
https://www.martinus.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vedtaegter_Fusioneret_Fond_2014.pdf

I de ändrade lagarna finns ordalydelsen i en annan paragraf, §5, stycke 3. Lagtexten har som synes ändrats.

De ursprungliga lagarna:

”I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden udelukkende tjene følgende almennyttige formål:

Bevare Martinus' samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side

Oplyse om disse værker, og

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteter”

De ändrade lagarna

”I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden
tjene det formål at bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra
hans side, oplyse om Martinus' værker, og gøre disse værker tilgængelige for
interesserede, herunder ved publicering, salg, oversættelse og undervisning i
betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteter.”

Advokaten klarlägger att rätten hittills inte har behandlat om Rådet i sin förvaltning av Martinus verk har handlat i strid med ovanstående lagtext.

Läs tidigare inlägg om institutets lagar:
Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet
Forts. av Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet

2. Erhvervsstyrelsens roll i bedömningen om Rådet har brutit mot MIs lagar

Det är en sak även för de danska fondsmyndigheterna att granska om Rådet har brutit mot MIs lagar. En annan krets av Martinusintresserade utanför rättssaken driver nu den frågan parallellt tillsammans med Erhvervsstyrelsen.

3. Är nytt bevismaterial för sent inlämnat?

Fyrklövern har lagt fram bevis (”den selvstændige påsand”) i form av citat, utdrag ur rådsmötesprotokoll m.m. som Rådet anser är för sent inlämnat. Advokaten tillbakavisar påståendet då bevisen lagts fram i rätt tid i processkrift C. Materialet är dessutom väl känt redan av Rådet och är sålunda ingen ny information för dem.

Præklusion: ”En fordring siges at ophøre ved præklusion, når kreditor efter forudgående offentlig indkaldelse (proklama, s.d.) indenfor en vis frist ikke melder sig, og derfor fortaber sin ret til at gøre fordringen gældende overfor skyldneren.” http://www.betydning-definition.com/PR%C3%86KLUSION

4. Copyright kontra brott mot MIs lagar

Rättssaken är uppdelad i en del om upphovsrätten (”krænkelsesspørgsmålet”) och en del om skadestånd (”sanktionspåstande”). Deldom meddelades 11 december 2014 att fyrklövern har brutit mot copyrightlagen i del 1. Detta har aldrig varit någon oklarhet kring utan varit en medveten handling från fyrklövern p.g.a. att Rådet vägrat att ge ut Martinus originaltexter utan bara sina egna redigerade versioner. Hela rättssaken handlar om att Rådet bryter mot MIs lagar. Advokaten slår fast att:

  1. rätten ännu inte har behandlat hur Rådets förvaltning av Martinus verk påverkar rätten till att begära skadestånd.
  2. rätten ännu inte behandlat att Rådet bryter mot lagarna i rubrik 1 ovan. Ej heller hur detta brott påverkar deldomen från 11 december 2014 eller rätt att begära skadeståndsanspråk.

Advokaten konstaterar att Rådet upprepade gånger har visat stark motvilja mot att bemöta de nya bevisen nämnda i rubrik 3. Han konstaterar också att detta är förståeligt eftersom resultatet med stor tydlighet skulle visa att Rådets förvaltning av verket inte lever upp till de önskningar och krav som Martinus auktoritativt och dokumenterbart har krävt av eftertiden.

Rådet hävdar att de nya bevisen är ”subtila skillnader”, utan ”juridisk mening” och vilande på ”en fiktiv konstruktion” och att det inte ”ger någon mening”.

Advokaten hävdar däremot att Rådet genom 2 processkrifter nu har gjort ”alla krumsprång” för att slingra sig undan att behöva besvara och bemöta den massiva dokumentation i form av de nya bevisen för att Rådet brister i de förpliktelser och det ansvar Rådet som förvaltare av verket är pålagt av Martinus – förpliktelser och ansvar man från Rådets sida uppenbart varken har förmåga eller önskan om att uppfylla och efterleva.

Advokaten tillbakavisar att de nya bevisen är ”generellt utformade” utan tvärtemot så konkret som Rådets bristande förvaltning av verket påbjuder vilket är utförligt beskrivet och dokumenterat i processkrift C.

Advokaten är förundrad över att Rådet försöker förhindra rättens granskning av om Rådet har agerat i strid med MIs lagar.

Advokaten konstaterar att om Rådet vore säkra och trygga i att de agerade helt i enlighet med de önskningar och krav Martinus hade till eftertiden borde en prövning av detta varken innebära problem eller medföra en förlängning av processen.

5. Rådet vägrar svara på frågor

Rådet hävdar att svaren på ovanstående frågor i rubrik 5 redan avgjorts i deldomen 11 december 2014. Inget av de nya bevisen hade dock vid den tidpunkten lagts fram för rätten, så detta är ett falskt påstående.

De nya bevisen dokumenterar att fyrklövern handlat enligt principen om nödrätt, nödvärn eller Negotiorum gestio-liknande handlingar.

Advokaten framlägger att om inte Rådet svarar på ovanstående frågor skall detta klassificeras som processmässig skadeverkan (”processuel skadevirkning”) för Rådet och de nya bevisen och fyrklöverns tolkning av dessa registreras som dokumenterade fakta.

Om Rådet inte kan svara för sig blir det alltså fyrklöverns bild som blir juridisk sanning.

6. De 240,000 ändringarna som Rådet gjort i Livets Bog

Rådet har inte kunnat bekräfta eller motbevisa att dessa ”rättningar” har gjorts, endast lakoniskt (fåordigt) i processkrift 1 tillkännagivit att ”omfånget av dessa rättningar i övrigt är odokumenterade”.

Advokaten meddelar att det är av vikt att förstå omfånget av antalet ändringar i Livets Bog för att förstå fyrklöverns agerande. Fyrklövern har begärt en komplett lista över samtliga ändringar som Rådet har gjort i Livets Bog samt begärt en analys av de semantiska förändringar (ändring av textens innebörd eller betydelse) som detta inneburit.

7. Processen drar ut på tiden

Rådet anser att svaren på frågorna i de nya bevisen innebär en försening av processen och större kostnader. Fyrklövern anser inte att processen kan gå till huvudförhandling innan Rådet har svarat på frågorna alternativt att deras brist på svar registreras som ”processuel skadevirkning” till Rådets nackdel enligt rubrik 5.

Rådet har själva försenat processen då det tog dem ett helt år att formulera sina skadeståndskrav efter deldomen den 11 december 2014. Först den 10 december 2015 definierades dessa i processkrift 2. Fyrklövern svarade redan 22 januari 2016 och sedan dess väntar rätten på att Rådet skall svara för sig.

Rådet valde också själva den dyraste och långsammaste modellen istället för en enklare och snabbare variant som kallas ”fogedforbud”.

8. Rådets bristande bevis på ekonomisk skada

Rådet anser att de förlorat 1,023,416 kr på att fyrklövern sålt Martinus originaltexter. Detta gör de i ett odaterad, osignerad, icke-revisorbekräftat dokument. Dock är 367,182 kr av dessa ett resultat av Rådets egen prissänkning. Av de resterande 656,234 kr har Rådet inte dragit av produktionskostnaderna viket gör beloppet totalt missvisande. Det är naturligtvis bara vinsten som kan räknas och inte försäljningspriset.

Advokaten menar också att Rådet jämför ”äpplen och päron” eftersom Rådets version av Martinus texter är en helt annan skrift p.g.a. de 240,000 ändringarna än fyrklöverns original/faksimil.

9. Rådet försöker få fyrklövern behandlad solidariskt

Rådet vill behandla fyrklövern som en enhet men advokaten menar att de fyra har agerat individuellt och oberoende av varandra.

10. EMRK artikel 9

Hänvisningtill Europakonvensionen https://sv.wikipedia.org/wiki/Europakonventionen.

Rådet har under del 1 i processen använd omåttligt mycket energi på att fastslå att Martinus verk inte är heligt och att det inte är tal om ”heliga texter”. Dock har flera av Rådets medlemmar, även Rådets ordförande, vid olika tillfällen före huvudförhandlingen uttalat sig i strid härmed.

11. Kontakten med Erhvervsstyrelsen

Fyrklövern har ännu inte fått svar från Erhvervsstyrelsen på frågan om Rådet var lagligen sammansatt 2013 för att kunna ta beslut om att starta rättsprocessen. Fyrklövern har skickat in ytterligare material till Erhvervsstyrelsen.

Fyrklövern menar att hela rättsprocessen och deldomen från 2014 skall upphävas och avslutas om det visar sig att Rådet inte var lagligt sammansatt när rättssaken startades.


Egna kommentarer

Som vi kan se av ovanstående dokument beter sig Rådet på samma sätt mot rätten och domaren som de genom alla år har betett sig mot människor som ställer sig undrande till deras beslut. De går in i tystnad och vägrar svara på frågor rörande på vilka grunder de handlar. Skillnaden mellan en domstol och oss vanliga människor är dock att det kan få allvarliga konsekvenser att vara tyst. Som vi ser i rubrik 5 kommer fyrklöverns bild av situationen att bli fakta i juridisk mening om Rådet inte svarar. Rättsväsendets symbol är en våg och det läggs härigenom mer tyngd i fyrklöverns vågskål.

Roten till hela denna rättsprocess är att Rådet anser sig stå över Martinus. De ändrar i hans texter, de ändrar i hans lagar för sitt institut. De anser sig vara Försynens speciella utvalda vilket följande citat visar taget ur ett brev till Rådet från Kurt Christiansen 2004-10-10. Kurt skriver:

"Jeg må fortælle om mit første møde med ledelsen på instituttet, inden jeg går til mit næste punkt. 
I 1998 eller 1999 havde jeg delvis opbygget en database der omfatter oplysninger om alt uden undtagelse, som foreligger på tryk fra Martinus hånd, samt hans nedskrevne og derefter trykte foredrag. Denne database blev færdig i 1999. Inden den var færdig, printede jeg en prøveudskrift, som jeg tog med op på instituttet, idet jeg mente at man på instituttet ville være interesseret i denne database, specielt med henblik på at støtte foredragsholdere og undervisere.  Jeg viste den først til Erik Weirauch, som syntes den var interessant. Derefter kom Bertil og Willy tilstede. Da jeg spurgte, om man var interesseret i den, svarede Bertil, at der overhovedet ikke var brug for denne, og at man overhovedet ikke var interesseret. Det var således, sagde han, at hvis der havde været brug for en sådan, havde man på instituttet fået direkte besked af Gud på, at den skulle laves, og så havde man lavet den her. Man havde ikke modtaget en sådan besked fra Gud, og derfor var den ganske uden interesse. Willy, der var med i samtalen, havde overhovedet ikke nogen indvendinger mod Bertils udlægning."

Vad som är påtagligt i hela den här rättsprocessen är att Rådet tror sig ha direktkontakt med Gud och glömmer att alla vi andra människor också är Guds redskap. Rådet ser sig som ett slags påvedöme, ett mellanled mellan människan och Gud, vilket inte är förenligt med den nya världsimpulsen. Det skall inte finnas någon överordning/underordning inom MI överhuvudtaget enligt Martinus.

En intressant anekdot om att inte ha förmågan att tyda Guds direkta tal kan läsas här.

Ingen begär att de jordmänniskor som sitter i Rådet skall vara fullkomliga, det är ingen av oss. Vore vi det skulle vi inte vara här på jorden. Det är därför som uppgiften för Rådet är så enkel: Förvalta bara det som redan finns och ändra ingenting. Nu har Rådet ändå redigerat Martinus texter och skrivit om de lagar som styr Martinus Institut, så de har blivit något annat än vad Martinus avsåg. Det är också ett faktum att det nu pågår en rättsprocess som kommer att döma till en av parternas fördel. Jag hoppas för mänsklighetens skull och av respekt för Martinus som människa att denna jordiska domstol har förmågan att återställa Martinus Institut och Martinus texter till ursprunget, som Martinus avsåg.

/Anders

Läs också övriga felstilta rubriker här i bloggen som handlar om rättsprocessen.

1183 visningar
© Averbis förlag | Kontakt