Tankar vid årsskiftet av Martinus

Vad vi kan lära av årskretsloppet

Julen ger anledning till ett underbart stort tankeområde, men det finns också skäl att ha underbara tankar i samband med årsskiftet, som har en utomordentligt stor kosmisk betydelse. Inom årskretsloppet har vi vår, sommar, höst och vinter, och när vi har passerat alla stadier börjar ett nytt år med samma fyra principer eller årstider, och så går det ena året efter det andra. Här kommer vi i kontakt med något i livet som efter hand skall hjälpa människan att förstå hela tillvarons struktur. Hela tillvaron behärskas av en stor princip som utlöses i kretslopp, vilka sträcker sig alltifrån helt mikroskopiska former upp till väldiga makrokosmiska former. Genom att iakttaga dessa kretslopp kommer vi att kunna uppleva livets mening och hela mänsklighetens position och den fundamentala moral som människan skall utvecklas fram till. Vi kan få uppleva förklaringen på vårt öde och uppleva att världsalltets struktur utlöser den allra högsta form av rättvisa och kärlek.

Kretsloppets kontraster

Nu vid årsskiftet önskar vi varandra gott nytt år, och det är inte utan anledning. Detta har långt större betydelse än att det just är ett nytt år som vi skall uppleva. Den utvecklade människan, som börjar bli intresserad i livets mening och vad hon är vittne till i den dagliga tillvaron, måste börja med årsskiftet och årskretsloppet. Det är inte över hela jorden som de fyra årstiderna är särskilt kontrastrika, men på våra breddgrader visar årstiderna sig i största möjliga kontraster, och därigenom blir de ett tal som man kan dra väldiga slutsatser av. Nu har vi vinter här och vi vet att efter vinter kommer vår och sommar, och efter sommar kommer höst och vinter igen. Även om människan kanske endast betraktar detta som en fysisk kunskap, är det en kunskap om kosmiska realiteter. Det finns många fler kosmiska realiteter än dessa fyra årstider, men de börjar inverka på människornas upplevelseförmåga på så sätt att de tränas upp till att bli inställda på kontraster och lära känna dem.

Årets kretslopp 

Vinterns princip är dödens princip, vintern är mörkrets tid med de långa nätterna och de korta dagarna, med frost och kyla, där livet ligger i dvala och är i sin minsta utveckling. På våren börjar livet vakna upp och utvecklas, det kommer mer ljus och det blir varmare. Livet utvecklas vidare till sommaren, där vi har mest solljus, de längsta dagarna och årets varmaste tid, då livet växer fram med kraft och framträder i sin högsta utveckling. Efter denna kulmination kommer hösten, då livet åter avtar, lövet vissnar, det blir kallare, och dagarna blir kortare. Vintern, mörkret och kylan får åter övertaget, och livet söker sig på nytt mot dvala och minsta utveckling.
Här måste dock anmärkas att vid polerna är det så att säga permanent vinter, och vid ekvatorn är det permanent sommar. Där har vi den minsta intellektuella utvecklingen och upplevelsenav livet, där levs en mer känslomässig tillvaro. Det är inte i dessa områden som de stora vetenskapliga upptäckterna och uppfinningarna görs, utan det är i den mer aktiva delen av världen, där vi har årstidernas starka kontraster.

Dygnets kretslopp

Av naturen inpräntas vi i särskild grad kretsloppets princip i form av dygnets kretslopp. Vinterns princip motsvarar midnatt med mörkret och kylan, då livet är sovande och i sin minsta utveckling. Sedan kommer morgonen, som är vårens princip, livet vaknar upp, solen, värmen och ljuset kommer fram. I dygnets kretslopp motsvarar middagen sommarens princip, då solen, värmen och ljuset kulminerar. Därefter kommer aftonen, som är detsamma som hösten, då livet börjar avta igen och söka sig mot vila. Den avlöses av en ny midnatt, ett nytt mörker eller en ny mörkerkulmination, och så kommer det en ny dag. Detta upplever vi i mångfald, en människa som blir 70 år upplever detta kretslopp 25.550 gånger.

Människolivets kretslopp

Livet från födelse till död visar samma fyra principer. Det börjar med barndomen, som motsvarar vinterns princip. Det lilla späda barnet är såsom blommorna och de bladlösa träden i skogen om vintern, det har hela livsflödet, livsfröet och utvecklingsmöjligheterna i sig. Så växer barnet fram till ungdomen, då det börjar utveckla sig, det får medvetande, börjar tänka och kunna vara med i livets funktioner. Ungdomen är såsom våren, då växterna vaknar upp och vecklar ut sig. Sedan växer väsendet fram till mandomen, där det har sin högsta fysiska utveckling, som är detsamma som sommarens princip. Där kulminerar väsendet i det mogna tillståndet, det vet vad det vill och vad det skall. Så växer det förbi kulminationen, och denna princip avtar, det kommer in i ålderdomen. Håret bleknar, synen försvagas, sinnena försvagas, precis som lövet och allt ute i naturen avtar och vissnar. Ålderdomen är livets höst, då organismen degenererar och blir skröplig och inte kan användas längre.

Materiens eller ämnenas kretslopp

Ämnena är likaså underkastade ett kretslopp med fyra stadier. Den "strålformiga" " materien är analog med barndomens eller vinterns princip, och den "gasformiga" motsvarar ungdomsprincipen. Ute i världsrymden föds också solarna utifrån det strålformiga och gasformiga tillståndet. Sedan kommer vi till det "flytande" tillståndet, som hör ihop med mandomsprincipen, och till den 'fasta" formen, som hör ihop med höstprincipen. Vi kommer alltid att se materien i ett av kretsloppets fyra stadier, liksom en människa alltid kommer att befinna sig i ett av de fyra stadierna: barndom, ungdom, mandom eller ålderdom. Det finns absolut ingenting, som vi kan iakttaga här i världen, som inte befinner sig i ett av kretsloppets fyra stadier. Ingenting kan existera utan att vara en del av ett kretslopp.

Hur tron på ett liv har uppstått

Människolivets kretslopp representerar endast ett kretslopp, därför att förnimmelseredskapet eller organismen inte överlever kretsloppet. Organismen i sig själv är avsedd att låta människorna upp leva dessa fyra årstider. Men då de inte kan se längre i denna kretsloppskedja, har det hos många uppstått den övertron att man har börjat med avlelsen och slutar vid döden, och sedan är det ingenting mer.

Insikten om en oavbruten kedja av jordeliv

Varför skall människorna då se dessa fyra principer upprepade hundratals och hundratals gånger? - Ja, det har en kosmisk betydelse, det är ett gudomligt tal till människorna, som efter hand skall få dem att förstå att deras eget liv också är underkastat kretslopp. Livet skapar dessa kretslopp just för att visa att det är en övertro att mena att det endast finns ett liv. 
Då detta enda liv alltså är ett kretslopp med fyra årstider, kan vi dra slutsatser utifrån de andra kretsloppen. Då Gudomen har låtit många andra kretslopp finnas till, t.ex. dygnets kretslopp, där vi kan överblicka varje enskilt kretslopp, blir vi inte vittne till annat än att det enskilda kretsloppet endast är ett led i en kedja av kretslopp. Om nu alla de kretslopp som vi kan överblicka utgör led i en oavbruten kedja av kretslopp, varför skulle då jordelivskretsloppet vara det absolut enda som inte var ett led i en liknande kedja av kretslopp? - Man ser att för att vara logisk och i kontakt med det som är allmänt gällande, är man nödsakad att acceptera att det jordiska liv som människorna och djuren lever är ett led i en kedja av kretslopp. Med insikten om denna kedja av liv sker det gudomliga att en ny upptäckt börjar äga rum i medvetandet: Det finns rättvisa i världen.

Livets rättvisa och utvecklingsstegen

Om man tror att det endast finns ett liv, så finns det ingen som helst rättvisa i världen, ingenting är fullkomligt, hela världsstrukturen är pervers. Vi ser hur barn föds till världen under mycket olika förhållanden. En del barn kommer sjuka till världen, föds hos primitiva föräldrar, får en dålig behandling, ett dåligt levnadssätt, lär sig omoral osv. Andra barn föds hos kärleksfulla föräldrar och lär sig att vara goda och kärleksfulla, får utbildning och uppfostran och kommer att bli ärade och aktade i samhället. En del människor kommer in i olyckliga tillstånd och urspåringar, medan andra kommer in i ljusa och lyckliga tillstånd. Detta kan inte ha sin orsak i det enda nuvarande livet. Det lilla barn som fötts med syfilis eller andra sjukdomar kan inte själv vara orsak till det om det bara finns detta enda jordeliv.
När vi nu ser att det nuvarande livet är ett resultat av tidigare liv, stämmer det. Vi ser att väsendena i hela världen utgör en enda stor skala av utvecklingssteg alltifrån primitiva tillstånd till mer och mer fullkomliga tillstånd. Om det endast fanns ett liv, skulle alla människor i det nuvarande jordelivet ha samma villkor vid födelsen och kunna uppnå detsamma. Men vi ser att somliga föds mycket primitiva och är mycket långt efter, andra föds med väldiga förmågor och talanger, som de inte har lärt sig i detta liv. Det finns exempel på "underbarn" som föds med sådana förmågor och talanger för musik att de kan dirigera stora orkestrar. En del föds med väldiga talanger i målning och teckning eller andra konstnärliga manifestationer, medan andra däremot mödosamt skall lära sig det. De skall öva sig timme efter timme i t.ex. att spela och blir kanske ändå endast dåliga musiker i detta liv. Om man tänker sig att förmågorna och utvecklingssteget kan överföras från liv till liv, då kan man uppnå fullkomning och geniets stadium, och det är det vi ser.

Förståelsen av livets gudomliga tal

Vi har traderingar från de stora visa människornas uttalanden om att man skall vara god och kärleksfull, att detta leder till fullkomlighet osv., men i dag är detta inte tillräckligt för människorna, de vill gärna själva kunna se sanningen. Det är denna medvetandeinställning som kommer att bli fundamentet för den nya världskulturen. I samband med dessa "tankar vid årsskiftet" kan man lära sig hur man skall se, och genom att studera livet på detta sätt kan man komma att förstå det väldiga gudomliga tal som så att säga ropar ut: "Du är evig, du är odödlig. Ditt medvetande, din nuvarande begåvning och ditt öde har du arbetat upp genom tidigare liv. De manifestationer som du utlöser i denna inkarnation kommer du att skörda verkningarna av i nästa liv. Om det är manifestationer med olyckliga verkningar, blir det ett olyckligt öde, är det däremot manifestationer som har goda verkningar, kommer nästa liv att bli med ljust och lyckligt öde. "

Mänsklighetens position i det kosmiska kretsloppet

Vi kan uppnå ännu mer genom att vara inställda på dessa kretslopp, vi kan få se att mänskligheten också befinner sig i ett gigantiskt, kosmiskt kretslopp. Hur kan vi nu det? Ja, mänskligheten kan inte vara utanför årstiderna, den måste befinna sig i en eller annan kosmisk eller mental årstid. Vilken årstid kan man tänka sig att människorna representerar? Ja, trots människornas stora begåvning och skicklighet finns det ingenting som de är så till den grad skickliga i som att mörda. De kan i dag utplåna hela miljonstäder med deras kulturområden. De kan sätta i gång de krafter som skulle kunna ödelägga utomordentligt stora områden av jordens yta, så skickliga är de. Mänskligheten är indelad i nationer som lever i en anarki. Alla beväpnar sig, och de som har de bästa vapnen och de största värdena är de starkaste. Detta är dödens princip, det är kyla och frost. Det är inte den princip som ger människorna lycka och salighet. Det är den princip som gör att människornas livslust och nerver tar skada. Plundring, mord, dråp och självmord förekommer i utomordentligt stor utsträckning. Är det inte tydligt att det kosmiska livet här är i sin minsta utveckling? Är inte detta dödens årstid? Mänskligheten befinner sig i det kosmiska kretsloppets vinterzon, men den är på väg mot våren, som är en gudomlig, lysande, mänsklig värld. Den utgör det rike som Kristus talade om: "Mitt rike är icke av denna världen. "Därefter kommer sommaren, som motsvarar den gudomliga världen, ett helt andligt tillstånd. Men det skall jag inte komma in på nu, man kan läsa om de kosmiska rikena i mina böcker.
Utan denna bekräftelse av mänsklighetens position i kretsloppet skulle vi ju inte kunna veta vilken moral vi skulle utveckla och vilken väg naturen leder oss. Det tjänar inget till att gå emot naturens krafter. Kan en mygga sätta sig upp mot stormen? Om den inte följer med, får den vingarna sönderslagna. Så får också människorna sitt medvetande, sin livslust och glädje sönderslagna om de går emot livslagarna och universums ström. Därför är det mycket viktigt att känna till sin position i kretsloppet.

Vårvindarna en ny strömning i världskulturen

Människorna står på tröskeln till en kosmisk vår, och vi kan redan börja märka en ny strömning i världskulturen eller känna de vårvindar som skall få vintern att försvinna. Vi ser att människorna i stigande grad önskar få fred. Vårvindarna är allt som bekämpar kriget och önskar lösa förhållandena på ett fredligt sätt. Vårvindarna är all den kraft och energi som får människorna att förlåta, att vara moraliska, goda och kärleksfulla. Många tror att man kan skapa fred genom att bygga alla de många krigsredskapen och försvarsvapnen, men kulturens eller universums ström kommer att krossa alla dessa föreställningar.

Hur man får medhåll från hela universum

När vi nu vet att det är livets mening att människorna skall in i denna nya epok, så är det klokt, logiskt och vetenskapligt att gå in för att vara god och skapa glädje, ljus och lycka. Då har man medhåll från hela universum, men det har man inte om man går emot. I det dagliga livet måste lantbrukarna räkna med årstiderna, det vore ju förfärligt om de misstog sig på december månad och trodde att det var april månad. Men det misstaget förekommer mycket ofta bland människorna i deras stora kosmiska kretslopp.
Det är viktigt att lära känna dessa principer, och vi kommer alltså här att som vetenskapligt faktum se vilken moral som är den fundamentala. Det är inte den krigiska. Ty det är inte den som främjar fred i världen. Freden är allt som leder till det som världsåterlösaren Jesus Kristus sade i sin bergspredikan. Vi ser att livet eller själva universums eget tal bekräftar och understryker hans uttalanden oerhört. De som förstår universums tal råkar inte ut för de många kriser och olyckliga tillstånd som tillhör vinterns princip. De börja känna våren, och freden börjar skapa vår i deras eget inre. Efter våren kommer det självklart en sommar, så människorna har mycket glädjande utsikter. Man menar kanske att det är det så långt till. Men det finns ju tillräckligt med liv, och redan i dag kan man börja göra livet underbart. Man har medhåll när man förlåter den människa man inte tycker om. Då är man med våren, när man börjar smälta de istappar man har omkring sin mentalitet.

Livets direkta tal

Man ser hur gudomligt världen talar till de levande väsendena. Det lilla barnet i vaggan förstår inte föräldrarnas tal, men när det växer upp, lär det sig förstå och tala med föräldrarna. Sålunda står mänskligheten nu på tröskeln till att tala med Gudomen. För närvarande får människorna kunskaper genom att tala med vetenskapsmän och filosofer, men de skall komma att tala med universum själv och därigenom lära sig alla de principer som gör sig gällande. Det är så gudomligt eller vist, att alla de principer man inte kan överblicka också finns i mindre format, så att de kan upplevas av alla uppsättningar sinnesorgan.

Andlig vetenskap och andlig forskning

Genom att sålunda ha sådana tankar här vid nyår, kan man i detta nya kommande år redan börja förbereda att sommaren kan hålla sitt intåg. Man kan läsa de kosmiska analyserna och börja inrätta sig efter dem. Men det är inte tillräckligt med att läsa analyserna, det kan man inte leva på. Det jag har skapat är en vägledning i att finna vägen, en handbok i att iakttaga livet. Mitt verk är inriktat på att man kan lära sig att kontrollera mina analyser och tänka mina tankar. Det är ingen som skall tro på mig, jag önskar inte skapa troende människor. Jag önskar skapa vetande och visa hur man själv kan se dessa fakta. Man får inte någon nytta av det förrän man själv kan se det, förrän man själv vet: Så är det! Genom att själv undersöka tingen och tänka dessa tankar kommer man att göra flera upptäckter och komma in på områden som leder till mer och mer solrika nejder. Det kan leda fram till ett sådant tillstånd att man kan börja märka den gudomliga våren här i denna värld, långt före den övriga mänskligheten.

För första gången i historien en kosmisk vetenskap på jorden

Det finns andra planeter som är analoga med jorden. En del är högre och andra är lägre utvecklade. Tidigare tiders intellektuella människor, som uppnådde det stadium som människorna befinner sig på i dag, måste fortsätta sin utveckling på högre planeter, då det på den tiden inte fanns någon kosmisk vetenskap på jorden. Men med den stora nya världsimpulsen har det nu varit möjligt att skapa en kosmisk vetenskap med analyser som gör att människorna kan lära sig utforska livet och naturen och med egna sinnen och iakttagelser uppleva: Så är det. Sådana är fakta. Därigenom kommer man att stå mycket stadigt i livet. Man kommer att få se att man kan bestämma sitt kommande öde och redan i dag börja skapa manifestationer som kommer tillbaka med ljusa verkningar. Men många människor handlar i blindo och tror att de gör det rätta, även om de gör det felaktiga. Då får de inte de upplevelser de förväntar, och därför blir många människor olyckliga, ty de kan inte förstå varför de skall ha det och det lidandet.

Mörkrets nödvändighet. Döden som en befrielse

För den utvecklade människan, som önskar komma till insikt om sanningen, är det absolut nödvändigt att studera dessa kretslopp och uppleva att vintern är ett nödvändigt tillstånd eller en nödvändig kontrast. Utan kontraster skulle man inte kunna förnimma och uppleva. Därför måste det så kallade onda finnas.
Vi ser att tidningarna är fulla av berättelser om olyckor, lemlästningar, lidanden och sjukdomar, men kosmiskt sett finns inget ont. Man kan undra hur långt lidandet när in i människornas öde. Ja, kroppen är endast tillfällig, den är en liten tunn overall som är avsedd att kunna ta skadorna. I det ögonblick den skadas så mycket att den inte kan användas, blir man befriad från den. Det är detta som många är så rädda för, de tror att de dör, men de dör inte alls. Det är då gudomligt att man kan bli fri från det som är en pina och plåga, det som inte kan användas. Det är gudomligt att de dödssjuka och de lemlästade och dräpta på slagfälten kan bli befriade. Från det fysiska planet ser det förskräckligt ut, men sett från det andliga planet är det en gudomlig omsorg att bli befriad från alla de jordiska mörka tillstånden. Därefter blir man förberedd på att åter komma in på det fysiska planet för att lära sig tänka fullkomligt. Det kan man inte lära sig på det andliga planet. På det andliga planet finns det inga sorger, bekymmer, lidanden, lemlästningar, dråp och mord om allt var likadant, fanns det ju ingen gudomlig värld.

Vägen till ett förklarat tillstånd

Det är en gudomlig anordning att det finns ett särskilt område där människorna i sin okunnighet kan leva utsvävande och göra vad de vill. Därigenom kommer de att upptäcka att det jag gjorde där var inte bra, och det jag gjorde där var bra. På det sättet växer de fram till ett större och större medvetande, och de utvecklas så mycket att de kan lära av andras erfarenheter, och då börjar det att gå fort. När man kan börja lämna böckerna och läsa i livet självt, då blir det något, då börjar man bli fundamentalt medveten. När man tränar upp sig i att följa naturen och skapa vårvindar och solsken för sin omgivning, kommer man en vacker dag att bli inhöljd i ett helt annat medvetandetillstånd: Gudomen kommer att uppenbara sig. Det kommer att ske en förändring i en del hjärnceller som i dag ligger latenta, men som i någon grad upptränas genom det kosmiska studiet eller den andliga forskningen. En , vacker dag kommer dessa celler att öppnas för ett nytt medvetande, och man kommer då att vara medveten inte endast i den fysiska, utan också i den andliga världen. Man kommer att bli fullständigt dagsmedveten i hela världsalltets struktur, i sin egen odödlighet, i sitt eget öde, ja, i hela mänsklighetens ödestillstånd. Man kommer att få obegränsad tillgång till den kosmiska vetenskapen och Guds medvetande och nå fram till att på det fysiska planet leva i ett verkligt förklarat tillstånd.

Översättare: RN

Från ettföredrag hållet på Martinus Institut måndagen den 5 januari 1959. Bearbetat av OT.
© Martinus Idealfond 2003 All Rights Reserved
 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
önskar
Marja & Anders

© 2010 Marja Silverfall All Rights Reserved

2304 visningar
© Averbis förlag | Kontakt