Utvecklingen av vår kosmiska eller psykiska hjärna

Det är inte genom ritualer, sakrament, avgudadyrkan, yoga, meditation, gamla konstlade andliga övningar och gamla trosreligioner som vi kommer vidare i utveckling. Man behöver nämligen uppöva sin kosmiska hjärna så att den kan ta emot de oerhörda krafter som kommer med kosmiska glimtar och till sist med permanent kosmiskt medvetande. Att få kosmisk medvetande är detsamma som att få ett högre "synsinne" öppnat och bli medveten om en högre verklighet, där man "ser" de eviga kosmiska lagarna och bärande principerna på vilka hela världsalltet vilar. Eller som Martinus skriver: 

"…en upplysningens undergörande kraft helt kan uppfylla en okunnig människa så att hon, alldeles oberoende av böcker eller andras vetande och forskning, blir till en kapacitet i livets högsta visdom, vetande, fakta eller religiös upplysning. De är det tjugonde århundradets åskådare av den helige Andes existens." (Kring min missions födelse kap. 15)

Studier om de kosmiska lagarna och analyserna som är nedtecknade av Martinus i det Tredje Testamentet kan ge oss så småningom, när vi börjar förstå helheten, partiellt kosmiskt medvetande inom vissa områden:

”Ja, det kan ytterligare framhållas, att en och annan av dessa individer redan upplevt vissa av ’föregångssymtomen till den stora födelsen’, fått ett partiellt ’kosmiskt medvetande’ och sålunda framstår som till hälften eller delvis invigda väsen, vilka under de närmast kommande jordeliven skall möta den fundamentala upplevelsen av den stora födelsen, varigenom de i full utsträckning blir ’ett med vägen, sanningen och livet’. Intill dess måste de ju ännu få sitt ljus från böcker, från de s. k. ’visdomens mästare’ och från världsåterlösarna. Individerna av den första kategorin, vilkas plats i utvecklingen egentligen kan betecknas som ’den stora födelsens förgård’, är inte talrika men kan dock påträffas i alla fem världsdelarna. I överensstämmelse med sin höga utveckling och befriade som de är från äregirighet och onödiga materiella behov lever de ett mycket obemärkt, stilla och försynt, ja stundom helt tillbakadraget liv. Detta gäller särskilt för österlandets vidkommande, där dessa individer ofta dragit sig helt tillbaka och då vanligen kan återfinnas bland munkar och vismän i stilla kloster eller som eremiter i bergen, där de överallt offrar sig och är till gagn och glädje för människor och djur som kommer i deras väg. I västerlandet lever väsendena av den första kategorin däremot såväl i storstädernas larm och vimmel som på den öppna landsbygden. I förhållande till den höga utveckling de representerar är deras materialism av en så obetydlig och kraftlös art att de i intet fall är särskilt lämpade att bekläda utsatta, överordnade poster i materiella företag. Oftast finner vi dem därför blott i de underordnade funktionärernas led, i blygsamma befattningar, såsom assistenter, hantverksgesäller, bud och arbetare etc.” Livets Bog I st. 123

När vi sedan har utvecklat vår kosmiska hjärna (den psykiska) tillräckligt, alltså utvecklat vår kärleksfulla sida mot vår nästa och därmed arbetat bort stor del av vår mörka karma, så händer det enligt Martinus:

”Och alla dem som är verkligt humana, de skapar ju inte annan karma än lite dagligt gnissel emellan sig. Det kan ju inte bli så stort. Det är de människor, och särskilt — ja, nu blir det ju skryt när jag fortsätter — de som studerar de kosmiska analyserna som blir de allra första som kommer ur karman. Det är helt klart.
Och då börjar de kosmiska glimtarna. För det måste kosmologi till för att skapa den kosmiska hjärnan. Det är därför, när man får kosmiska energier in i hjärnan innan man är mogen utan att ha lärt kosmologi, som det händer att man blir galen. Men mina analyser, våra analyser, de tränar upp den kosmiska hjärnan. När ni läser kosmiska analyser, så är det inte den fysiska hjärnan som är igång.” Rådsmöte 1975-09-23 (Min översättning från danskan)
 

Detta säger han i samband med att han varnar för felaktig meditation och andra andliga övningar och metoder där man kan få ett förtidigt nedslag av högre kosmiska krafter. Som ofta sker i yoga, reiki, TM, ja även i qigong och mindfulness och orsakar mentala bränder och sinnessjukdom som resultat.

Läs mer:

Upplevelser av kosmiska glimtar

Martinus gyllene elddop

Upplysning och kosmiskt medvetande, om ordens betydelse

Om yoga och yogabesläktade konstlade andliga övningar ur ett andligtvetenskapligt perspektiv

1836 visningar
© Averbis förlag | Kontakt