Våra tankar – orsaken till hälsa och sjukdom

Jag har funderat på orsaken till el-överkänslighet, eftersom jag drabbades av det redan i början av 80-talet då jag började arbeta med dataverksamhet på den klinik jag då arbetade på. På den tiden var datorer "högutstrålande" av elektrisk laddning. Mascaran satt bokstavligen på bildskärmen vid dagens slut.

Jag fick symptom som hudirritation med rodnader och stickningar, röda torra ögon, huvudvärk, "elkänsla" i hela kroppen och kläderna klistrade och sprakade som om de var laddade med elektricitet. När arbetsdagen var slut kändes det som om ansiktet var stekt i stekpanna så som det känns när man har solat för mycket och blivit bränd. Men på den tiden fanns inte el-överkänslighet nämnt någonstans.
Jag trodde då att jag kanske hade blivit påverkad av alla röntgenstrålar som jag kommit i kontakt med i mitt arbete. På den tiden fanns inte det rigorösa säkerhetsskydd som finns idag. Vi tog röntgen dagligen och stod bara några meter ifrån patienten.

Jag har senare bytt ut alla mina amalgam, men symptomen har inte blivit bättre.
Under vintertid när luften är kall och väldigt torr, som nu, är el-överkänsligheten extra besvärlig. Håret är elektriskt, ögonen röda och torra och kläderna måste vara sköljda i antistatmedel för att inte kleta fast vid kroppen. Luftfuktare är bara till en liten hjälp.
Vad jag härmed vill ha sagt är att jag är till 100 % övertygad om att jag är en elektrisk varelse. Och ofta när det är åska i luften kan jag se laddningen i form av ljusfenomen flasha i rummet innan ovädret brutit ut. Trycket av den ännu oförlösta kraften känns också som ett högspänningsfält mot hela kroppen innan urladdningen börjat.

Människan är ett elektriskt väsen och allt medvetande är av elektrisk art, kan man läsa i kosmologin.

Intressant är också att många av dem som blivit sjuka av konstlade andliga övningar (yoga m.fl.) klagar på att de har blivit överkänsliga för elektricitet och ljus. De upplever sig som "hudlösa".
Martinus menar att vår kropp skall bli mer och mer eterisk ju mer vi utvecklas, och min tanke är då att dessa människor kanske har forcerat sin andliga utveckling för snabbt. Många beskriver det också som att "tusen volt" har gått igenom kroppen när de hade sin upplevelse. Högfrekventa "elektriska" ljud som liknas med tinnitus är vanliga och kan bli varaktiga. Vi är ju elektriska väsen, och att störa balansen i de andliga kropparna kan orsaka stora problem.

Andra orsaker till el-överkänslighet som jag har funderat över kan vara "överförsurning" i blodsystemet, som ju är en del av det elektriska systemet. Många människor är ju idag överförsurade pga felaktig kosthållning och många livsmedel är syrabildande, som t.ex. kött, ris, spannmål (bröd) m.m.. Även alkoholhaltiga drycker är starkt syrabildande. 
Droger och rökning skadar ju också våra andliga kroppar, och kan försvaga auran.

Intressanta artiklar i sammanhanget är Martinus "Andligt självmord" (K2/00) och här kommer ett tankeväckande citat från "Partiklar, tomrum och tankekraft"(K 1/01, K 11/82, 1,2/69):

"Den kosmiska forskaren har därför genom att iakttaga mikrokosmos i sin egen fysiska organism tillgång till att se avslöjandet av eller lösningen på inte blott nattens lysande stjärnmysterium eller makrokosmos, utan han blir också vittne till sin egen identitet som den suveräne härskaren i ett stjärnsystem bestående av åtskilliga galaxsystem. Han förstår att hans organism är ett universum som fullständigt genomträngs av hans ande, vilket vill säga av hans medvetande och tankekraft. Han inser att hans organism är partiklar och tomrum och att dessa partiklar utgör galaxsystem som han utifrån sin mellankosmiska syn ser som organ. En partikelgrupp utgör hans hjärta, en annan hans lungsystem osv, och varje organ är ett system i samarbete och växelverkan med de andra systemen i den helhet som är organismens universum. Alla galaxsystemen styrs och leds av vårt medvetande, dels automatiskt och dels viljemässigt. Partiklarna styrs från tomrummet, som genomströmmas av vår ande och tankekraft, som åter styrs av våra önskningar och begär. Dessa önskningar och begär framträder som mikroelektriska krafter och utlöses av vårt övermedvetande genom undermedvetandet till vårt dagsmedvetande. Denna vår medvetandekraft eller mikroelektriska kraft förs genom vår hjärna, som utgör ett speciellt inrättat eller uppbyggt galaxsystem till vår nervgalax, varigenom medvetandekraften genom uppmagnetisering av blodet förs till alla de övriga galaxsystemen med deras partiklar och tomrum. Hjärngalaxen är det högst utvecklade systemet i vår fysiska organism eller vårt jags universum, eftersom den är organet för överföring av vårt medvetande och vår vilja till organismen och likaså för överföringen av vår genom den fysiska upplevelsen skapade serie av tankebilder tillbaka till vårt under- och övermedvetande, som finns i den osynliga världen eller det vi kallar tomrummet.

Tankekraft, sjukdom och hälsa
Vad kan vi nu se härav? Vi kan se att vi med hela vår tankefunktion upprätthåller våra organs och vår organisms hälsa och välbefinnande. Eller också att vi förorsakar ohälsa, sjukdom, nedbrytning, ja, kanske fullständig förstörelse av vissa organ, kanske av hela organismen. När vår tankekraft via hjärna och nervsystem genom blodet genomtränger och uppmagnetiserar alla våra organ, betyder det naturligtvis att den tränger in i dessa organgalaxer, vars tomrum och partiklar påverkas därav. Och likaväl som vår tankekraft kan vara livgivande och uppbyggande impulser, kan den också vara av så negativ art att den åstadkommer oreda, ja, rent av katastrofer i våra organgalaxer. Om en människa är i stånd att leva i den oändliga kärlekens tankekraft, verkar denna stärkande och hälsobefordrande på alla galaxerna eller vintergatssystemen i organismen. En människa med en sådan tankegång kan inte få någon mentalsjukdom och är också på grund av sina tankar mycket beskyddad mot fysiska sjukdomar. Men väsen vilkas medvetande är vad vi kallar mörkt, dvs. fullt av vrede, hat, svartsjuka, bitterhet och irritation m.m. utfyller tomrummet i sina organgalaxer på ett mycket negativt sätt, vilket också är fallet, om än i andra variationer, när det gäller den form av mörkt medvetande som vi känner som sorg, rädsla, depression och stress. Mörka tankearter vållar oreda i våra organgalaxer, varav varje enskilt system har sina partiklar som alls inte tål att komma i beröring med partiklar från en annan galax. Det uppstår explosioner, världskatastrofer i vårt universums galaxsystem, i ett eller flera i förhållande till tankarnas art. Därigenom slungas vissa partiklar rent av in i områden där de inte hör hemma. Organismens upphov får i sitt mellankosmiska perspektiv eventuellt uppleva verkan som utslag, inflammationer eller sår. Om en människa är utsatt för en stor nervpress med besvikelser och bekymmer kommer det känslopartiklar från lunggalaxen in i maggalaxen, och det uppstår magsår. Om det kommer partiklar från maggalaxen in i lunggalaxen uppstår lunginflammation eller någon annan lungsjukdom. Partiklar från lunggalaxen kan, om de kommer in i hjärngalaxen eller in i andra av organismens galaxer, bli orsak till cancersvulster inom dessa områden. Om det samtidigt också kommer partiklar från maggalaxen, kan svulsterna bli mycket ödeläggande och medföra döden. Vilsegångna partiklars inträngande i galaxer där de inte hör hemma, är orsaken till alla sjukdomar i organismen, så man kan säga att de är av astronomisk natur. De är världskatastrofer i mikrokosmos."

Här kan man ju se att det gamla uttrycket "Så som människan tänker, är hon" bekräftas av ovanstående analys och att vi alla i grund och botten är elektriska varelser som styr över ett mellankosmiskt universum.
Och i boken Bisättning står det att vi är "nebulosor" och att all materians urform är stjärntöcken och av detta stjärntöcken skapas allt.

"Förklaringen på universums djupaste hemlighet, svaret på tillvarons största gåta, ligger gömd i varje levande väsens egen organism. Och det ockulta uttrycket 'känn dig själv, och du känner hela universum', får här sin orubbliga bekräftelse." (Bisättning kap. 20)

Nog är det spännande tankar som t.o.m. överträffar dagens mest spektakulära sciencefiction! 

Tycker
Marja

3036 visningar
© Averbis förlag | Kontakt