Sakens historia - Avskedanden genom åren av medarbetare på Martinus Institut

Var absolut sann och ärlig i livets alla förhållanden”, uppmananade Martinus oss att vara!

Går det att vara sann och ärlig inom kosmologirörelsen? Och samtidigt bli respekterad för det? Det ser inte ut så, om man ser tillbaka på sakens historia sedan Martinus lämnade det jordiska. Läs och begrunda själv alla avskedanden genom åren!

1986 Rolf Elving:

Gränsfall. Rolf ansökte 1985, på inrådan av den dåvarande ordföranden Grethe Brinkhard, om tjänstledighet i tre år för att gå en yrkesutbildning i Sverige, men detta avslogs av de övriga rådsmedlemmarna. Men han sa att "jag åker till Göteborg och ni vet var jag finns om ni behöver hjälp". Han säger visserligen själv att han som rådsmedlem (mellan 1980 – 1986) lämnat Martinus Institut frivilligt. Men skriver: ”Att jag lämnade rådet i sin tid berodde faktiskt på att jag upplevde att vi inte hade samma världsbild.Men att skapa ett klimat av enbart jasägare, som blundar och tror att de redan är i himmelriket, gagnar inte denna sak. Vi får börja där vi står, och vi får tala fritt, öppet utifrån de upplevelser och eventuella insikter vi har...
En nära vän till honom skrev dock till oss: ”Men NN o några andra gjorde det omöjligt för honom att vara kvar med hedern i behåll. Ni kan inte ana vad de dj....lades med honom. Rolf bråkar ju inte han blev tyst o drog sig ur.” Så, såå frivilligt var det ju inte.

1989 Max Käck:

Skrev ett sakligt, kritiskt öppet brev till rådet som svar på deras artikel via Ib Schleicher i Kosmos ”Strukturen och Institutets atmosfär”. Och om rådets sätt att hantera olika situationer. Bl.a. om den s.k. ”Vinterskolan” och undervisningen där. Blev anklagad för att skapa disharmoni bland medarbetarna och därmed förpesta institutets atmosfär och: ”Problemet er derimod de aktioner, I iværksætter for at mobilisere andre mod rådet og dermed mod Instituttet, dvs. aktiviteter, som skaber splid blandt interesserede.” och ”Efter mange overvejelser er vi kommet til det resultat, at det er nødvendigt at bringe sådanne forhold til ophør, i hvert fald inden for Instituttets egne rammer” .
Se hela svaret från rådet.

1989 Ingemar Fridell:

Skrev också ett sakligt kritiskt öppet brev av samma anledning som Max Käck. Samma anklagelse och avsked som ovan.
Se det gemensamma svaret från rådet.

1987 – 1989 Christer Malmström:

Skrev flera öppna brev till rådet, varav ett finns tillgängligt att läsa här. Samma anklagelse  och avsked som ovan.
Se det gemensamma svaret från rådet.

1989 Harald Berglund:

Fick avsked på grått papper som ansvarig för undervisningen i Klint, eftersom han inte kunde hitta en bostad i Köpenhamn till en rimlig kostnad. Rådet ändrade nämligen plötsligt den tidigare överenskommelsen och ville att han inte bara skulle undervisa och bo i Klint utan även i Köpenhamn. Anledningen till avskedandet som rådet uppgav var bl.a. ”avvikande uppfattningar” och ”olika grundhållningar”. Läs om Haralds avskedande i Mischa Lims redogörelse här. Och mer här.

1988 – 1989 Mischa Lim:

Blev avskedad från sin tjänst enligt rådet p.g.a. att han inte ville svika sitt löfte till Martinus utan fortsätta med det arbete som han blivit ålagd av honom. Rådet ville att han skulle fortsätta med dessa uppgifter på sin obetalda fritid och sköta andra arbetsuppgifter dagtid som rådet anvisade. Skälet sades vara att Institutet inte hade ekonomi till att låta honom fortsätta med att upprätta Martinus minnesrum på Mariendalsvej enligt Martinus önskan. Trots att Institutets överskott visade 15 miljoner dkr år 1989.
Läs hela Mischa Lims redogörelse

2003 Jan Langekær, berättar själv:

”Efter att ha varit tysk simultantolk i Klint i flera år och börjat hålla eftermiddags- och kvällsföredrag, blev jag medveten om att MI hade ändrat i Martinus verk och löpande gjorde olovliga moderniseringar i Martinus verk. Dessutom blev jag medveten om att man inte följde någon som helst rotationsprincip i Klint eller på MI, och många andra saker som var i motsättning till Martinus önskningar. Jag skrev en lista med ca 22 punkter över oegentligheter. Därpå tog Ole Therkelsen jobbet ifrån mig utan att jag fick veta det. Jag hade sparkat ut mig själv fick jag veta då jag själv kontaktade honom.” 

2004(?) Sören Jensen:

Stängdes av från undervisningsgruppen och samarbetet för att han ställde tabubelagda frågor och någon i gruppens mailinglista upplevde obehag över dessa. Samarbetsstrukturen användes som slagträ mot honom med olika citat och man försökte att få det till att han gick emot Martinus ord. Han blev helt utestängd till slut och mött med tystnad. Läs mer: "kosmologi" og det der forener”  
Och ”Eksempel på anvendelse af ’Samarbejdsstrukturen’” Från detta forum, som MI sponsrar och betalar domänen för, blev han också tillrättavisad. Det var inte tillåtet att diskutera eller kritisera MI på detta forum. Läs under länken ovan om moderatorernas mail till honom. Det börjar så här:

"Kære Søren J, I moderatorgruppen har vi talt om den nuværende debat på forummet..."

2013 Jan Schmidt:
Plötsligt avstängd från undervisningsgruppen den 9 april i år. Skälet angavs vara illojalitet mot rådet/Martinus Institut. Jan Schmidt hade uttalat sig om rättsprocessen på Kosmosredaktören Søren Hahns Facebook-sida, som denne senare stängde ner. Men många sidor diskussioner blev sparade på denna sida.  
Jan Schmidt fick telefonbeskedet först efter avstängningen när det redan var ett fullbordat faktum. Läs Jan Schmidts egna ord om detta.

2016 Jan Langekær
Jan Langekær ställde frågan i juni 2016 till Mary McGovern, Ole Terkelsen och Rådet om han i år fick deltaga i den engelskspråkiga gruppen i Klint. Jan och hans medhjälpare har i många år rest runt i Danmark och Europa med sin informationsverksamhet om den andliga vetenskapen på mässor, utställningar m.m., och var nu senast i Storbritannien där den mottogs med stort intresse i debatter och TV. Bokförsäljningen av de engelska böckerna ökade också betydligt.
Jan Langekær hade för några år sedan blivit utestängd från deltagande i dessa grupper med motiveringen att han inte skulle ta det personligt, men att grupperna enbart skulle vara till för engelsmän och amerikanare. Men det visade sig att det då, och även under senare år, hade varit både svenskar och danskar och flera andra nationaliteter som deltagit i dessa grupper.

Svaret från Rådet blev:

Kære Jan
Ved dine vedvarende krænkelser af Martinus Institut, til trods for dommen af december 2014, og ved din offentligt udtalte mistillid til Martinus Instituts forvaltning af Martinus' værk, har du udelukket dig selv fra al undervisning under Martinus Instituts ansvar.

Venlig hilsen
Rådet for Martinus Institut”

[...]

Kære Jan!
Der er naturligvis fortsat offentlig adgang til Martinus Center Klint.
Idet vi henviser til vores tidligere besvarelse, har vi i overensstemmelse med Martinus’ holdning fundet det uundgåeligt at afvise din anmodning om at deltage i undervisning under Instituttets ansvar.
Dine ulovlige handlinger og din udtalte antipati mod og mistænkeliggørelse af Instituttet befinder sig i et åbenlyst modsætningsforhold til ånden i Martinus' Sag og er en tydelig hindring for denne Sags fremme. Vi vil derfor i al venskabelighed bede dig om ikke at komme på Martinus Center Klints område.
Vi ved, at du har udført et stort arbejde med undervisning i og udbredelse af kendskabet til Martinus’ værk, og vi er taknemmelige for den del af din indsats som har fremmet Martinus’ Sag. Vi vil også gerne slå fast, at vi ikke nærer antipati mod dig personligt, ligesom vi respekterer, at enhver skal have lov til danne sig sin egen mening om rådet, Instituttet og Martinus' Sag.
Når din mening imidlertid medfører handlinger, der sætter Instituttet i et dårligt lys og saboterer dets arbejde, så har din mening gjort dig til en direkte modstander mod Martinus' Sag. Vi kan derfor kun se den ene fredelige løsning, at vi må gå hver vores vej.

Venlig hilsen
Rådet for Martinus Institut"

Se också notis ovan från 2003 av en tidigare uteslutning av Jan Langekær av annat skäl.

2016-07-28 Ingrid Holck:
Ingrid Holck som granskat ändringarna i Martinus Instituts stadgar blev avstängd från all kursverksamhet och fick inte ens beträda Institutets områden vare sig på Martinus Institutet på Mariendalsvej i Köpenhamn eller på Centret i Klint. Skälet angavs vara hennes ”offentliga framfart” och att hon ”emot bättre vetande” har skickat runt ”vilseledande material” via sin Martinus Institut-studiegrupps mailinglista, en studiegrupp som hon varit med om att starta för åtta år sedan. Enligt en källa var det dock inte MIs mailinglista hon använde utan en lista för ca 8 personer som hon använt i åratal. Hon ville öppet berätta för gruppen vad hon gjorde och skrev i ärendet och att de inte behövde prata om det om de inte önskade det..
Ur rådets brev:

På baggrund af din offentlige fremfærd, som inkluderer, at du mod bedre vidende og imod vores tidligere anmodninger har rundsendt vildledende materiale bl.a. via din MI­studiegruppes mailingliste, ser vi os nødsaget til at afvise din fremtidige deltagelse i studiegrupper under MIs ansvar (i øvrigt helt i overensstemmelse med Martinus’ ageren i lignende situationer). MI vil snarest tilbagebetale dig et eventuelt tilgodehavende for aktiviteter, som du ikke længere kan deltage i. Vi vil herudover i al venskabelighed bede dig om fremover ikke at komme på Instituttet på Mariendalsvej eller på Martinus Center i Klint, hverken til foredrag eller i andre sammenhænge, idet din offentlige mistænkeliggørelse af MI og navngivne enkeltpersoner befinder sig i et åbenlyst modsætningsforhold til ånden i Martinus’ Sag.

Vi kan forstå, at du har udført et stort arbejde med at undersøge forholdene omkring MIs fonde, og at dette også er udtryk for din interesse i Sagens bedste. Vi vil desuden gerne slå fast, at vi ikke nærer antipati mod dig personligt, ligesom vi respekterer, at enhver skal have lov til danne sig sin egen opfattelse af rådet, MI og Martinus’ Sag. Når din opfattelse imidlertid medfører, at du uretmæssigt sætter MI og rådet i et dårligt lys, så modarbejder du den institution, som Martinus selv har valgt skal varetage videreførelsen af sin Sag, og dermed skader du den Sag, som du siger, du søger at hjælpe. Vi kan derfor kun se den ene fredelige løsning, at vores veje må skilles. Vi vil opretholde vores afvisning af dig, indtil du har korrigeret dine misinformationer og offentligt dementeret dine påstande mod MI og enkeltpersoner. Vi står til rådighed, hvis du i den henseende ønsker hjælp.

Kritik är tydligen inte välkommet på MI.

Läs mer:
Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet
Forts. av Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet
Erhvervsstyrelsen och tillsyn över Rådet för MI

Ingrid Holks svar till rådet:
Svar på rådets mail af 28. juli 2016
https://martinus-webcenter.dk/lovene.html

Ja, det är en ganska lång radda namn av avskedanden genom åren. Vad var det nu Martinus sade till rådet? Jo:

”Här skall ingen kastas ut. De går in och ut av sig själv.” (Stukturen 20.9.77)

Uppdatering 2016-08-08:
Gammalt Martinusbrev som mall för MI:s avskedanden av kritiker
 

2018-11-01 Uppdatering
En svensk föredragshållare och en översättare av Martinus verk till spanska har under året kallats till Martinus Institut för "vänliga samtal" efter att rådsmedlemmarna ansett att de varit illojala mot MI när den ena hållit föredrag om den andliga vetenskapen och den andra informerat om sitt översättningsarbete hos Jan Langekær på hans Martinusevenemang i Odense DK. Langekær är en av de fyra som MI fört en lång juridisk rättslig process emot i Köpenhamns stadsrätt. 

Den ene har, vad jag hört, valt att göra "avbön" för att få fortsätta att hålla föredrag i Klint medan den andra har avsagt sig allt fortsatt samarbete med MI. Hen kunde inte ställa upp på deras "lojalitetskrav".

2022-05-22 Uppdatering
Ingemar Fridell har meddelat att han enligt ett besked från ett enhälligt råd med omedelbar verkan uteslutits ur undervisningsgruppen och översättargruppen inom MI på grund av hans kritiska synpunkter på rådet. Det betyder därför att de annonserade föredragen sista Klint-veckan ställs in och ersätts med någon annan.
Bakgrunden till detta är:

  • Hans kritik om hur rättsprocessen mot 4K avslutades med ekonomiska straff i miljonklassen
  • Påstådda personangrepp
  • Påstådda samarbetsproblem

Ingemar bemöter rådets uteslutning i en öppen skrivelse. Mer detaljer om bakgrunden till uteslutningen kan läsas på detta offentliga FB-forum.

Finns det fler som fått sparken från Institutet? Ge oss i så fall besked genom att maila genom ”Kontakt”-menyn överst på sidan.

Eller om någon vill lägga till något om sig själv, eller kanske anser sig vara felplacerad på denna lista, skicka då en ”rättelse” till oss.

Tack!
Marja & Anders

4143 visningar
© Averbis förlag | Kontakt