Licentiatavhandling - Från religiös tro till kosmiskt medvetande

1997 skrev Markus Sarstam en licentiatavhandling med titeln "Från religiös tro till kosmiskt medvetande" vid Lunds Universitet, teologiska institutionen, religionspsykologi. Avhandlingen är på 214 sidor och fokuserar på de delar av Martinus andliga vetenskap som empiriskt går att pröva. Stora delar av avhandlingen återger Martinus olika begrepp så de kan bli kända för en bredare akademisk forskningsvärld och diskuterar i övrigt om Martinus beskrivning av utvecklingen i stadier kan betraktas som en vetenskaplig stadieteori enligt de akademiska definitionerna. Bland annat jämförs Martinus med Kohlbergs s.k. stadiekriterier och analogier görs till andra stadieteorier. Ett namn som nämns är Robert Sellman.

Läs nedan ett avsnitt med slutsatser för att få en känsla för texten.
Avhandlingen kan läsas i sin helhet här.

/Anders
 

4.1.4. Summering och slutsatser.

Piaget, Kohlberg, Perry och Sellman är alla, utifrån sina respektive premisser, relativt överens om att individens kognitiva och moraliska tänkande genomgår en utvecklingsprocess från mer omogna till mer mogna former. Det omogna tänkandet är mer auktoritetsbundet, osjälvständigt och rigit medan det mer mogna tänkandet är mer självständigt, logiskt och relativiserat. Detta är fallet både vad gäller det kognitiva och det moraliska tänkandet. Klara paralleller finns här till Martinus synsätt på dessa områden. Dessa teorier berör emellertid inte, i någon högre grad (med undantag av Kohlbergs stadium 6 och 7), Martinus "andligthumanistiska" stadium. Hos de "postformella" teorierna presenteras däremot analyser om hur den kognitiva och moraliska utvecklingen kan tänkas fortsätta. De "postformella" forskarna beskriver hur individen tänkande och moral blir allt mer integrerad, humaniserad och "andligt" inriktad. Dessutom bibehåller individen på de "postformella" stadierna sin förmåga till kritiskt, autonomt och relativistiskt tänkande. Det kan alltså konstateras att individen på de "postformella" stadierna antas besitta egenskaper som väl överenstämmer med Martinus "andligthumanistiska" stadium.

Huvudmeny
© Averbis förlag | Kontakt