Om ändringar i ett vetenskapligt verk

Likheter naturvetenskap- andlig vetenskap

Martinus säger att Tredie Testamentet (TT) är vetenskap. En Andlig vetenskap, som bygger på logik, sanning och grundläggande eviga principer som kretslopp, livsenhet, kontrast m.m. och har som mål kärlek. Att vara till nytta och glädje för allt och alla.
Martinus jämför TT, den andliga vetenskapens logik och uppbyggnad, med kemi och matematik inom naturvetenskapen. Varför? Är det för att de är lika exakta, logiska och absoluta inom sitt område, som Tredie Testamentet är inom sitt?

Tredie Testamentet = högsta vetenskapliga grunden för skapandet av en human mänsklig tillvaro.
........den högsta kulturskapelse för mänskligheten i form av fred, lycka och glädje.

Ändringar inom naturvetenskap och andlig vetenskap

Är det därför som Martinus har sagt att hans verk skall bevaras oändrat, att inte ett komma får ändras?
Vi känner till hur det är inom matematik och kemi. Vad skulle ske om vi ändrade på ett komma eller ändrade från stora till små bokstäver, ändrade stavning, kursivering m.m. när en lärobok skall nytrycks.
Är det inte mycket stor risk att det blir felaktigheter i boken, att resultaten inte stämmer? Att det inte är vetenskap mer, att det inte är 100 %. logik.

 Vilka är det då som kan ändra inom matematik och kemi? Är det inte vetenskapsmän som först efter noggranna studier kommit fram till att något inte stämmer med verkligheten, med naturen.  Sedan resultaten noga kontrollerats av andra vetenskapsmän helt öppet så att man är säker på att allt är korrekt. Det får inte tillkommit några resultat som kan orsaka minsta tvivel att ändringarna är rätt.
Först därefter kan en ändring ske.

 När vi förstår hur det sker inom dessa vetenskaper, hur kan vi då tro att det går bra att ändra inom den andliga vetenskapen, TT, där vi alla är nybörjare utan klar översikt, utan kosmiskt medvetande?

Analys

Istället för att försöka tolka in olika uttalande av Martinus som vi tycker passar oss, kanske vi skall använda Martinus egen väg, att göra en analys efter TTs vetenskapliga principer, att göra en analys av problemen. Vi kan börja med slutet, målet, för analysen som alltid skall vara kärlek.

  1. Målet.

Först och främst skall målet alltid vara kärlek = det skall vara till nytta och glädje för alla berörda.
A. Ändringar:

Om nu den andliga vetenskapen blir ändrad och förvrängd, även om det bara är minimalt, så är det ingen riktig vetenskap mer. Resultaten är inte 100 % logiska mer.

Även om man bara ändrar stil, från stora till små bokstäver, typsnitt mm så ändrar det naturligtvis påverkan på oss. Det är ju så reklamen arbetar, genom små ändringar ändrar den påverkan av oss och får oss att ändra beteende och kanske köpa något vi annars inte skulle gjort.

Ändrar man sedan stavning av ord så är det också en ändring. Ett ord stavat på ”gammalt” vis kan naturligtvis ge en annan påverkan än ett ”modernt” ord. Betydelsen av ordet kan också ändras med tiden. Är ordet stavat på ett visst sätt vet man betydelsen av ordet då det skrevs.

Om man nu ändrat numreringen av sidorna så varje livets bok börjar på sidan ett, istället för fortlöpande numrering, blir det då inte Livets böcker istället för Livets Bog. Sju böcker istället för en? Är det logik?

Sören Ingemann Larsen lät ”Word” kontrollera 12 sidor i Livets Bog 1 från Institutets hemsida med motsvarande sidor från Martinus originalmanuskript. Resultat: 1001 förändringar.

Men även om man inte direkt ändrar ord så blir det förändring i påverkan på oss.

Tänk själv, om du får ett brev, snyggt uppsatt, vacker stil, klart och redigt redigerat och jämför det med ett brev med exakt samma innehåll men ologiskt uppsatt, en stil som inte passar innehållet, med konstig redigering.Reagerar du lika på breven?

Det sker en andlig påverkan genom de fysiska sinnena. Ändring av papperskvalitet, stil, stavning, paginering, redigering m.m. allt detta gör också att vi uppfattar innehållet olika.

Var det därför Martinus var så noga med stil, papperskvalitet, färger m.m.

 

Till slut är frågan: På vad sätt är alla dessa ändringar som gjorts till nytta och glädje?

B. Lagföring:
Om nu det är gjort många tusen ändringar, är det då fortfarande Martinus originalverk?

Gäller copyrighten?

Institutet har copyright till Tredie Testamentet, men bara under en mycket begränsad tid.

När rätten går ut om ett antal år hur mycket förtroende har då institutet kvar?

Hur många olika ”original” har då institutet?

Med olika stil, olika numrering olika stavning m.m. Blir inte det enbart till problem för läsarna? Tänk när två studerande diskuterar ett avsnitt, det står på olika sidor har olika stavning olika redigering. Vad gäller? Skapar det inte helt onödiga problem istället för att lösa dem? Var finns logiken?

Har inte Institutet då förlorat sin makt, som man nu så hett eftersträvar. Verklig makt bygger på att man ger ut originalen och handlar med sanningen, logik och kärlek?

Fråga:

Är lagföringen till nytta och glädje för rådet?

För institutet?

För de anklagade?

För alla intresserade?

Borde inte Institutet försöka vara en förebild hur man skall handla, också vid konflikter?

Blir ändringarna och lagföringen som gjorts verkligen till nytta och glädje för alla berörda?

Jag tror inte analysen behöver gå längre, jag kan iallafall inte se att varken resultatet av ändringarna eller lagföringen blir kärlek, varken i det korta eller långa perspektivet. De blir inte till nytta och glädje för någon, vad jag kan se.

Om det blir så, bör vi inte tänka om då och undersöka hur vi löser detta problem kärleksfullt?
 

(Mänskligheten och världsbilden. Kap 54. Sid 97.)
Det handlar inte om att läsa så mycket som möjligt i rask takt, utan att omsätta det man läser i sitt eget tänkande och handlingssätt.

Att lösa problem = omsätta Tredie Testamentet i handling

Martinus har gett oss en andlig vetenskap, varför använder vi inte den?

Om vi går tillbaka till de fundamentala principerna. Det innebär att man klättrar uppför abstraktionsstegen. På dess högsta steg har man en enorm utsikt. Där finns lösningen på alla problem som grundar sig på samma princip. Martinus har gett oss möjlighet att nå detta steg. Jag har provat att använda ett av dem här.
Vi kan fortsätta att använda kontrast-, kretslopp-, livsenhetsprincipen m.m.

Resultaten blir inte annorlunda.

Att omsätta Tredie Testamentet till handling

Gör rådets medlemmar det? Gör de en analys? Följer de Martinus önskningar?

Ville inte Martinus att hans verk skulle bevaras oändrat?
Ville inte Martinus att man inte använde lagföring för att lösa konflikter.
Ville inte Martinus att hans verk skulle ges ut så billigt som möjligt utan avkall på kvalité.
Ville inte Martinus att grunden för verksamheten skulle vara att ge eller lika värde för lika värde, så billigt som möjligt, ingen affärsverksamhet.

Blir inte Martinus ”Love” (lagar) och testamente och önskningar till rådet 100 % logiska, till nytta och glädje för alla berörda om vi gör en analys?

Martinus verk och institutet är en gåva till hela mänskligheten, inte till nuvarande råd.

Vår herre har oss till att påverka och varna rådet så att de inte råkar ut för större olycka än nödvändigt. När vi tydligt ser att de är på fel väg är det vår skyldighet att varna, kärleksfullt och logiskt med en analys.

Några tankar från
Christer Malmström

 

3871 visningar
Huvudmeny
© Averbis förlag | Kontakt